Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 4 od 81  
Back povratak na rezultate
2021, br. 4, str. 655-665
Krivična odgovornost pravnih lica u Letoniji - načelni uvidi, osobenosti i aktuelnosti
aUniversity of Latvia, Faculty of Law, Latvia
bUniversity of Latvia, Faculty of Law, Latvia + Latvian Council of Sworn Advocates, Latvia

e-adresastrada@lu.lv, janis.rozenbergs@advokatura.lv
Sažetak
Put koji su prošli letonsko normativno regulisanje i letonska krivičnopravna doktrina kako bi došli do mogućnosti primene krivičnopravnih mera protiv pravnih lica nije bio ni brz ni jednostavan. Početno stanovište je bilo da ovakva mogućnost ne bi bila u skladu sa osnovnim načelima krivičnog prava Letonije budući da, istorijski gledano, psihološko razumevanje krivice predstavlja karakteristiku letonskog prava, te se krivica opredeljuje kao psihološki stav nekog lica prema krivičnom delu, a krivica je takođe jedan od elemenata krivične odgovornosti. Stoga nije bilo jasno kako bi ovakvo određenje krivice bilo u skladu sa kažnjavanjem jedne "pravne fikcije" kao što je pravno lice u krivičnopravnom kontekstu. Način na koji je Letonija mogla da prilagodi svoje propise različitim međunarodnim normativnim dokumentima kojima je pristupila, a da istovremeno ne utiče na dominantne osnovne institute svog krivičnog prava, tražen je prilično nevoljno. Dugogodišnje diskusije dovele su do toga da su u krivično pravo uvedene prinudne mere, koje postoje izvan sistema krivičnih sankcija, a koje se mogu izreći u odnosu na pravna lica. Shodno tome, definisani su i kriterijumi za primenu tih mera na pravna lica, od kojih se kao ključni kriterijum izdvaja izvršenje krivičnog dela od strane fizičkog lica povezanog sa pravnim licem, a koje je u interesu pravnog lica ili koje je posledica nedovoljne kontrole od strane pravnog lica. Posledično, razvijene su i odgovarajuće procesne norme, kojima se pravna lica u značajnoj meri izjednačavaju sa optuženim fizičkim licima u krivičnom postupku. Iako krivičnopravni propisi kojima se omogućava primena krivičnopravnih prinudnih mera u odnosu na pravna lica postoji u Letoniji već šesnaest godina, praksa primene ovih krivičnopravnih instrumenata počela je da se razvija tek u poslednjih nekoliko godina. To je za posledicu imalo i identifikovanje određenih nedostataka u normiranju, te se već sada može pristupiti analizi koja bi poslužila za unapređenje pravnog okvira.
Reference
*** (2000) EU framework decision 2000: Council Framework Decision of 29 May 2000 on increasing protection by criminal penalties and other sanctions against counterfeiting in connection with the introduction of the Euro. OJ, L 140, 14.06.2000, pp. 1-3
*** (1999) EU resolution 1999: Council Resolution of 28 May 1999 on increasing protection by penal sanctions against counterfeiting in connection with the introduction of the Euro. OJ, C 171, 18.06.1999, pp. 1-2
Baumanis, J. (2012) Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanas process. Jurista vārds, 42(741)
Brodowski, D. (2014) Minimum procedural rights for corporations in corporate criminal procedure. u: Brodowski D., et al. [ur.] Regulating Corporate Criminal Liability, Cham: Springer International Publishing, 211-226
Brodowski, D., et al. (2014) Regulating corporate criminal liability. Cham: Springer International Publishing Switzerland
CETS, Council of Europe (1990) Convention on laundering, search, seizure and confiscation of the proceeds from crime (CETS No. 141). https://rm.coe.int/168007bd23, (4. 10. 2021)
CETS, Council of Europe (2000) Criminal Law Convention on Corruption (CETS No. 173). https://rm.coe.int/168007f3f5, (4. 10. 2021)
EU (1995) Council Act of 26 July 1995 drawing up the Convention on the protection of the European Communities' financial interests. OJ, C 316, 27.11.95, pp. 48-95
FATF (2012) Finanšu darījumu darba grupas (FATF) rekomendācijas: Pieņemtas FATF plenārsēdē 2012. gada februārī. https://www.fatf-gafi.org/publications/ fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html, (4. 10. 2021)
Gratkovska, I. (2005) Juridisko personu kriminālatbildības realizācijas tiesiskie aspekti. Jurista Vārds, 23(378)
Krastiņš, U. (2004) Vai Krimināllikumā ir vajadzīgas antikonstitucionālas normas. Jurista Vārds, 11(316)
LRIMIC (2020) Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (LRIMIC) statistika par personām, kurām ir tiesības uz aizstāvību UN cietušajiem. https://www.ic.iem.gov.lv/lv/statistika-par-personam-kuram-ir-tiesibas-uzaizstavibu-un-cietusajiem, (4. 10. 2021)
LRTM (2021) Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas (LRTM) likumprojekts VSS-814 'Grozījumi Kriminālprocesa likumā'. http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/ tap/?pid=40506859, (4. 10. 2021)
Meijers Committee (2014) Note on the council general approach on the directive on the presumption of innocence and the right to be present at trial. https://www.eerstekamer.nl/eu/documenteu/cm1416_note_on_the_council_general/f=/ vjpqk1lo3uky.pdf, (4. 10. 2021)
Neira, P.A.M. (2014) Corporate criminal liability: Tool or obstacle to prosecution?. u: Brodowski D., et al. [ur.] Regulating Corporate Criminal Liability, Cham: Springer International Publishing Switzerland, 197-210
UNODC (2000) United Nations convention against transnational organized crime: Adopted by General Assembly resolution 55/25. https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e. pdf, (4. 10. 2021)
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/spz65-34728
primljen: 01.11.2021.
prihvaćen: 17.01.2022.
objavljen u SCIndeksu: 10.03.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka