Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:61
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:60

Sadržaj

članak: 9 od 81  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 10, br. 2, str. 68-81
Krivičnoprocesna načela u funkciji saslušanja okrivljenog kao dokazne radnje
Osnovno javno tužilaštvo u Kikindi, Kikinda

e-adresazeljko.mirkov@yahoo.com
Sažetak
Iako u teoriji krivičnog postupka procesna načela nisu određena na jedinstven način, ona se, najopštije rečeno, mogu odrediti kao pravna pravila ili rukovodeće ideje na kojima se zasniva krivični postupak. Kao takva, načela krivičnog procesnog prava odnose se na procesne subjekte i procesne radnje. Dokazne radnje, kao jedna vrsta procesnih radnji, služe razjašnjenju krivičnopravne stvari koja je predmet krivičnog postupka. Zakonik o krivičnom postupku2 predviđa više dokaznih radnji, a jedna od njih je saslušanje okrivljenog. Saslušanju okrivljenog, kojim se pribavlja njegov iskaz, poklanja se velika pažnja zato što je to jedno od najvažnijih dokaznih sredstava, a sam tok dokazivanja najvažnije je i ključno pitanje krivičnog postupka. Stoga ćemo u radu dati prikaz krivičnoprocesnih načela koja se odnose na ovu dokaznu radnju, polazeći od načela zakonitosti kao osnovnog načela, preko načela usmenosti, javnosti, neposrednosti i kontradiktornosti (raspravnosti).
Reference
*** (2011-2019) Zakonik o krivičnom postupku. Sl. glasnik RS, 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 i 35/19
Bayer, V. (1988) Jugoslovensko krivično procesno pravo. Zagreb: Narodne novine, Knjiga I
Bayer, V. (1950) Teorija krivičnog postupka FNR Jugoslavije. Zagreb: Nakladni zavod Hrvatske
Bejatović, S. (2014) Krivično procesno pravo. Beograd: Službeni glasnik
Brkić, S. (2014) Krivično procesno pravo I. Novi Sad: Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Čejović, B. (2008) Principi krivičnog prava. Beograd: Dosije
Dimitrijević, D. (1972) Krivično procesno pravo. Beograd: Savremena administracija
Dolenc, M. (1933) Teorija sudskog krivičnog postupka za Kraljevinu Jugoslaviju. Beograd: Geca Kon
Đurđić, V.D. (2006) Načelo pravičnog postupka. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 44, br. 3, str. 67-94
Grubač, M. (1995) Načela krivičnog postupka i njihova transformacija. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, 33(1-2): 71-105
Grubač, M. (2006) Krivično procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union
Jekić, Z. (2014) Ogledi o krivičnom postupku. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Pavlović, Z.S. (2010) Od načela zakonitosti do načela pravnosti u krivičnom pravu. Vojno delo, vol. 62, br. 4, str. 210-228
Simić-Jekić, Z. (1983) Krivično procesno pravo SFRJ. Beograd: Privredna štampa
Stanojević, I.A. (2007) Krivično procesno pravo. Novi Sad: Privredna akademija
Šetka, G., Jovičić, D. (2018) Načela krivičnog i prekršajnog postupka za postupanje policije Republike Srpske. Civitas, vol. 8, br. 2, str. 111-126
Škulić, M. (2014) Krivično procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Vasiljević, T. (1971) Sistem krivičnog procesnog prava SFRJ. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije
Zlatarić, B., Damaška, M. (1966) Rječnik krivičnog prava i postupka. Zagreb: Informator
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Civitas2002068M
primljen: 16.05.2020.
prihvaćen: 16.11.2020.
objavljen u SCIndeksu: 25.05.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka