Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 10 od 81  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 11, br. 3, str. 346-365
Sporazum o priznanju krivičnog dela - pojam, pravna priroda i korišćenje sporazuma o priznanju krivičnog dela kao dokaza
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaminjablazic@hotmail.com
Sažetak
Sporazum o priznanju krivičnog dela predstavlja institut na temelju kog se poslednjih godina vrlo često okončava krivični postupak. Iniciran od strane odbrane i prihvaćen od strane tužilaštva ili obratno nije sporan u situacijama kada se konkretan krivični događaj vezuje za jednog učinioca krivičnog dela. Situacija se dodatno usložnjava u situacijama kada u konkretnom slučaju postoje sublimirani instituti saizvršilaštva, saučesništva, postojanja grupe ili organizovane kriminalne grupe. Naime, pitanje koje savremena praksa nameće jeste kako tretirati sporazum o priznanju krivičnog dela jednog učinioca krivičnog dela u odnosu na ostale učinioce krivičnog dela. Iako važeće zakonske odredbe o sporazumu o priznanju krivičnog dela ne predviđaju obavezu zaključenja sporazuma o priznanju krivičnog dela svih okrivljenih u jednom krivičnom postupku, odbrana veoma često ostaje nemoćna kod predloga tužilaštva da se kao dokaz u krivičnom postupku koristi presuda kojom je prihvaćen sporazum o priznanju krivičnog dela jednog od učinioca. Pored ovog pitanja praksa je takođe nametnula i pitanje kako koristiti iskaz okrivljenog koji je zaključio sporazum o priznanju krivičnog dela, kao i da li se presuda kojom je prihvaćen sporazum o priznanju krivičnog dela može koristiti kao dokaz u drugom krivičnom postupku.
Reference
*** (2013) Head notes to the judgment of the Second Senate of 19 March 2013. https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2013/03/rs20130319_2bvr262810en. html, 07. novembar 2018
*** Codice di Procedura Penale. https://www.polpenuil.it/attachments/048_codice_di_procedura_penale.pdf, 07. novembar 2018
*** (2012) Zakon o kazenskem postopku. Uradni list RS, 32
*** Penal procedure Code. Promulgated State Gazette, 83/18, 46/12, 109/20, 69/5, 109/23, 12/13, 27/10, 32/27, 101/28, 13/11
*** Ugolovno-processual'nYj Kodeks Rosssjskoj Federacii. N 174-FZ
*** (2019) Dopis Tužilaštva za organizovani kriminal od 01. februara 2019
*** (1980) Case Deweer v. Belgium. app. no. 6903/75, Judgment of 27 February 1980
*** (2017) Presuda Vrhovnog kasacionog suda. Kzz 867/2017 od 06. septembra 2017
*** (2017) Presuda Apelacionog suda u Kragujevcu. Kž1 329/2017 od 24. marta 2017
*** (2018) Rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu. Kžm1 15/18 od 08. juna 2018
*** (2017) Rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu. Kž1 1152/2018 od 17. oktobra 2017
*** (2016) Rešenje Apelacionog suda u Kragujevcu. Kž 1611/2016 od 26. decembra 2016
*** (2018) Presuda Apelacionog suda u Kragujevcu. Kž1 243/2018 od 20. marta 2018
*** (2005-2016) Krivični zakonik. Sl. glasnik RS, 85/2005, 88/2015-ispr, 107/2005-ispr, 72/2009, 111/2009, 121/2013, 104/2013, 108/2014, 94/2016
*** (2011-2014) Zakonik o krivičnom postupku. Sl. glasnik RS, 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014
*** (2008-2017) Zakon o kaznenom postupku. Narodne Novine, 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17
Alschuler, A. (1979) Plea Bargaining and Its History. Columbia Law Review, 79(1)
Bajović, V. (2015) Odmeravanje kazne i sporazum o priznanju krivičnog dela. NBP. Nauka, bezbednost, policija, vol. 20, br. 2, str. 179-193
Bejatović, S. (2015) Efikasnost krivičnog postupka kao međunarodni pravni standard i reforma krivičnog procesnog zakonodavstva Srbije - norma i praksa. NBP. Nauka, bezbednost, policija, vol. 20, br. 2, str. 27-53
Brkić, S. (2016) Krivično procesno pravo II. Novi Sad
Brkić, S. (2004) Racionalizacija krivičnog postupka i uprošćene procesne forme. Novi Sad
Bugarski, T. (2014) Dokazne radnje u krivičnom postupku. Novi Sad
Cambj, N. (2013) Sporazumijevanje prema noveli Zakona o kaznenom postupku. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, No. 2
Cheesman, S.J. (2014) A Comparative analysis of plea bargaining and the subsequent tensions with an effective and fair legal defence. Szeged
Delibašić, V. (2017) Sporazum javnog tužioca i okrivljenog o priznanju krivičnog dela. Kultura polisa, No. 32
Djurdjić, V., Subotić, D. (2010) Procesni položaj javnog tužioca i efikasnost krivičnog postupka. Beograd
Grubač, M. (2011) Nove ustanove i nova rešenja Zakonika o krivičnom postupku Srbije od 26. septembra 2011. godine. Pravni zapisi, vol. 2, br. 2, str. 467-514
Ivičević, K.E., Puljić, D. (2013) Presuda na temelju sporazuma stranaka u hrvatskom kaznenom procesnom pravu i praksi Županijskog suda u Zagrebu. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, No. 2
Jimeno-Bulnes, M. (2013) American Criminal Procedure in European Context. Cardozo Journal of International and Comparative Law, 21(2)
Krstulović, A. (2002) Primjena kazne na zahtjev stranaka kao mehanizam konsesualnog stranačkog upravljanja postupkom u Italijanskom kaznenom procesnom pravu. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, No. 2
Milovanović, M. (2010) Sporazum o priznanju krivice - pro et contra. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 58, br. 2, str. 415-431
Pizzi, W., Marafioti, L. (1992) The New Italian Code of Criminal Procedure: The difficulties of Building an Adversarial Trial System on a Civil Law Foundation. Yale Journal of International Law, 17(1)
Scott, R.E., Stuntz, W. (1992) Plea Bargaining as Contract. Yale Law Journal, 101
Solomon, P.H. (2012) Plea Bargaining Russian Style. Demokratizatsiya, 20(3)
Stojanović, Z. (2010) Krivično pravo: opštii deo. Beograd
Strafprozeßordnung (1982) Strafprozeßordnung (StPO). u: Strafprozessordnung, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 5-6, http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/index.html,06.no-vembar2018
Ščerba, F. (2013) The concept of plea bargaining under the Czech criminal law and the criminal law of other countries within the region of Central Europe. International and Comparative Law Review, 13(1)
Škulić, M. (2016) Krivično procesno pravo. Beograd
Škulić, M., Ilić, G. (2012) Kako je propala reforma -Šta da se radi. Beograd
Škulić, M., Ilić, G. (2012) Novi Zakonik o krivičnom postupku Srbije -Reforma u stilu 'Jedan korak napred -dva koraka nazad. Beograd
Trudić, I., ed. (2016) Sporazum stranaka u kaznenom postupku -Trgovina pravdom ili?. Pravni vjesnik, No. 1
Turner, J. (2016) Plea Bargaining and Disclosure in Germany and the United States: Comparative Lessons. Wm & Mary L. Rev, Vol. 57
Uzlau, A. (2013) Plea bargaining: A new criminal procedure institution. International Journal of Juridical Sciences, No. 4
Vuković, I. (2015) Kauzalnost radnje pomagača u odnosu na delo izvršioca. Crimen (Beograd), vol. 6, br. 1, str. 46-60
Yordanova, M., Markov, D. (2012) Countering Organized Crime in Bulgaria: Study on the legal framework. Sofia
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/crimen2003346B
primljen: 13.09.2020.
prihvaćen: 23.11.2020.
objavljen u SCIndeksu: 22.01.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka