Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
Diskreciono krivično gonjenje
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
Sažetak
U radu se diskreciono krivično gonjenje shvata kao načelo kojim se rešava pitanje obaveznosti gonjenja za oficijelna krivična dela, i to u marginama javnog interesa. Tumači se da je polje važenja načela diskrecionog gonjenja isključivo vezano za javnog tužioca i oficijelna krivična dela, a da je njegov realni domašaj prethodno omeđen širinom zakonskog koncepta krivičnog dela. U okviru rasprave o kriminalno političkim razlozima kojima se u teoriji pravda načelo oportuniteta i razlozima koji se u uporednom pravu propisuju za njegovu primenu, izvodi se zaključak da je reč o jednom diverzionom modelu, protkanom idejama konsesualne i restorativne pravde čija je svrha racionalizacija krivičnog postupka i postizanje nekih vanprocesnih i političkih ciljeva. Na bazi analize sadržaja oba načela uređenja krivične tužbe, autor ukazuje na njihove razlike ali i sličnosti na čemu zasniva shvatanje da je načelo diskrecionog gonjenja korektivno i komlementarno načelo u odnosu na načelo legaliteta krivičnog gonjenja, a ne samo suprotstavljeno načelo. Poslednji deo rada sadrži kritički intoniranu analizu propisanih slučajeva diskrecionog gonjenja u srpskom krivičnom zakonodavstvu.
Reference
*** (2005-2009) Krivični zakon Srbije. Sl. glasnik RS, br. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09
Bejatović, S. (2008) Krivično procesno pravo. Beograd
Bejatović, S.V. (2001) Predlog Zakonika o krivičnom postupku i mere za povećanje efikasnosti i pojednostavljenje krivičnog postupka. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 39, br. 2-3, str. 61-73
Cigler, S. (1995) Načelo legaliteta i oportuniteta krivičnog gonjenja. Novi Sad
Đurđić, V. (1996) Načelo oportuniteta. Pravni život, br. 9, str. 421-437, tematski broj 'Postojeće i buduće pravo'
Đurđić, V., Subotić, D. (2010) Procesni položaj javnog tužioca i efikasnost krivičnog postupka. Beograd: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije
Grubač, M. (1988) Načelo legaliteta u krivičnom procesnom pravu SFRJ. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, br. 3, str. 79
Grubač, M. (2004) Krivično procesno pravo - uvod i opšti deo. Beograd
Jovašević, D. (2006) Krivično pravo - opšti deo. Beograd
Lazin, Đ. (2002) Odsupanja od principa lrgaliteta u novom Zakoniku o krivičnom postupku. u: Praktična primena novog jugoslovenskog Zakonika o krivičnom postupku, Beograd, str. 34
Matovski, N., Lažetić-Bužarovska, G., Kalajdžiev, G. (2009) Kazneno procesno pravo. Skopje
Pihler, S. (1989) Neka pitanja u vezi sa načelom legaliteta u krivičnom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, br. 1-3, str. 234
Stevanović, Č., Đurđić, V. (2006) Krivično procesno pravo - opšti deo. Niš
Vasiljević, T., Grubač, M. (2002) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd
Visković, N. (1989) Jezik prava. Zagreb
Živanović, T. (1941) Osnovni problemi Krivičnog i Građanskog procesnog prava (postupka). Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 15.03.2011.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (1994)
Vojnički testament
Babić Ilija

Anali Pravnog fak Beograd (1994)
Diskreciona ocena kao kriterijum razgraničenja načela legaliteta i oportuniteta krivičnog gonjenja
Cigler Snežana

Gl Adv komore Vojvodine (2013)
Obično ubistvo
Coković Sabahudin

prikaži sve [111]