Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 3 od 49  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 52, br. 1, str. 413-429
Obavezna stručna odbrana u krivičnom postupku
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaminjablazic@hotmail.com
Ključne reči: branilac; obavezna stručna odbrana; odbrana po službenoj dužnosti; krivični postupak
Sažetak
Pravo na odbranu predstavlja jedno od osnovnih zagarantovanih ljudskih prava, a čini ga pravo okrivljenog da se sam brani, pravo da angažuje branioca kog sam izabere, odnosno da mu stručna pomoć bude obezbeđena od strane postavljenog branioca, koji će zastupati interese okrivljenog u krivičnom postupku. Krivičnoprocesna teorija odbranu svrstava u jednu od najznačajnijih funkcija krivičnog postupka, a uloge i mogućnosti branioca su se menjale kroz razvoj instituta odbrane u krivičnom postupku. Pored pitanja prava na odbranu i uloge i funkcije branioca, predmet ovog rada je obavezna stručna odbrana punoletnih lica okrivljenih za krivična dela, posmatrana kroz istorijski razvoj instituta obavezne odbrane, međunarodnu i domaću regulativu, pojedine uporednopravne primere regulative instituta obavezne stručne odbrane, kao i stavove i standarde Evropskog suda za ljudska prava po pitanju obavezne stručne odbrane. Imajući u vidu da pravo na odbranu uz stručnu pomoć branioca doprinosi ostvarenju pravičnog postupka i omogućava jednak odnos snaga, kao i da je potreba za ujednačavanjem kriterijuma obavezne stručne odbrane prepoznata od strane Evropskog parlamenta koji nastoji da pitanje obavezne stručne odbrane reguliše kroz posebnu direktivu, pitanje obavezne stručne odbrane će biti sagledno i kroz potrebu za usaglašavanjem domaćeg zakonodavstva sa stavovima i standardima Evropskog suda za ljudska prava i predlozima de lege ferenda.
Reference
*** (1995) Criminal procedure Code of The Republic of Albania. Law no. 7905, amandmend no. 21/2014, http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes, 20. Januar 2018
*** (1997) Criminal procedure Act. 689 amandments up to 733/2015, http://www.legislation-line.org/documents/section/criminal-codes, 20. Januar 2018
*** (1987) Code of Criminal procedure (Decree-law). no. 78, amending 58/2015, http://www.le-gislationline.org/documents/section/criminal-codes, 20. Januar 2018
*** (1961) Code of Criminal procedure of The Czech Republik. amanded 2012, http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes, 20. Januar 2018
*** (2005-2013) Zakon o ratifikaciji Evropske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Sl. list SCG - Međuarodni ugovori + Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori, br. 9/2013, 5/2005 - ispravka i br. 12/2010 (čl.6)
*** (2003) Code of Criminal Procedure. RT I. 27, 166, amended 2017, http://www.legislation-line.org/documents/section/criminal-codes, 20. Januar 2018
*** The German Code of Criminal Procedure. Federal Law Gazette Bundesgesetzblatt, Part I p. 1074, 1319, 410
*** (2007) Criminal Procedure Code of Swiss Confederation. amanded 2017, http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes, 20. Januar 2018
*** (2008-2017) Zakon o kaznenom postupku. Narodne novine, br.152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17
*** (2012-2014) Law #135 of 1 July 2010 of the Criminal Pocedure Code. Official Journal of Romania, amending act Law #63/2012, #255/2013, Government Emergency Order #116/2013, #3/2014
*** (2003-2013) Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine. Službeni glasnik BIH, br. 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 12/09, 16/09, 93/09, 72/13
*** (2005-2013) Zakon o ratifikaciji Evropske Konvencije za zaštitu ljudskih pravh i osnovnih sloboda. Sl. list SCG - Međuarodni ugovori + Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori, br. 9/2013, 5/2005-ispravka i br. 12/2010
*** The Universal Declaration of human rights, proclaimed by the United Nations General Assembly in Paris on 10 December 1948: General Assembly resolution 217 A (art.11)
*** (1971) Amendment VI to the Constitution of the United States: Bill of Rights. 15 December, https://www.usconstitution.net/xconst_Am6.html, 26. januar 2018
*** (2013) Directive 2013/48/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and in European arrest warrant proceedings, and on the right to have a third party informed upon deprivat. Official Journal of the European Union L, 294/1
*** Resolution of Council of 30 November 2009 on a Roadmap for streghthening procedural of suspected or a accused in criminal proceedings 2009/C. Official Journal of the European Union, C295/1
*** (2012) Direktiva 2012/13/EU Evropskog parlamenta i veća o pravu na informisanje u krivičnom postupku. Službeni list Evropske Unije L, 142/1
*** (2012) Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata. Sl. glasnik RS, br. 121
*** (2011-2014) Zakonik o krivičnom postupku-ZKP. Sl. glasnik RS, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014
*** (1929) Zakonik o sudskom krivičnom postupku za Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Beograd
*** (2011/2012) Zakon o advokaturi. Sl. glasnik RS, br. 31/2011 i 24/2012
*** (2014) Pravilnik o visini nagrade za rad advokata za odbrane po službenoj dužnosti. Sl. glasnik RS, br. 23
*** International covenant on civil and political rights, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) (art. 14)
*** (2010) Kazneno procesno pravo: Institucije. Narodne novine, Zagreb, Prva knjiga, 222
Alito, S.A. (1998) The role of the lawyer in the criminal justice system. Criminal Law & Procedure Practice Group Newsletter, vol. 2, Issue 3, https://fedsoc.org/commentary/publications/the-role-of-the-lawyer-in-the-criminal-justice-system, 25. Januar 2018
Brkić, S. (2014) Krivično procesno pravo I. Novi Sad: Centar za izdavačku delatnost Pravnog fakulteta u Novom Sadu
Bugarski, T.D. (2016) Zahtev za zaštitu zakonitosti. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 1, str. 87-105
Buller, T.J. (2015) Public defenders and appointed counsel in criminal appeals: The Iowa experience. The Journal of Appellate practice and process, Iowa, Vol. 16, No.2, 1
Celić, R. (1972) Odbrana okrivljenog po službenoj dužnosti. Kraljevo: Slovo, magistarski rad
Cicero, M.T. (2001) Cicero on the ideal orator (De Oratore). New York: Oxford University Press, I x. 42-44
Duke, S. (1974-1975) The right to appointed counsel: Argersinger and beyond. The American Criminal Law Review, 601, 603-607
Feješ, I. (2014) Položaj okrivljenog u istrazi u nekim istorijskim modelima krivičnog postupka. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 4, str. 103-129
Leroy, D. (1997) Clark All Defendants, Rich and Poor, Should Get Appointed Counsel in Criminal Cases: the Route to True Equal Justice 81. Marquette Law Review, 47, 47
Mršević, Z. (1986) Obavezna odbrana u krivičnom postupku. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, doktorska disertacija, 68-69
Schwarzer, W.W. (1980) Dealing with Incompetent Counsel: The Trial Judge's Role. Harvard Law Review, 93(4): 633
Škulić, M., Bugarski, T. (2015) Krivično procesno pravo. Novi Sad: Centar za izdavačku delatnost Pravnog fakulteta u Novom Sadu
Trechsel, S. (2005) Human rights in criminal proceedings. Oxford: Oxford University Press
Valković, L. (2016) Pravo na pristup branitelju u svjetlu presude Dvorski protiv Hrvatske. Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu (Zagreb), 2, 340
Valković, L., Burić, Z. (2011) Primjena izabranih elemenata prava ne formalnu odbranu iz prakse Europskog suda za ljudska prava u Hrvatskom kaznenom postupku. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), br. 2, 522
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns52-17149
objavljen u SCIndeksu: 26.07.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0