Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja
2011, br. 17, str. 121-137
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 29/02/2012
Posturalni poremećaji dece redovne populacije i dece sa smetnjama u razvoju uzrasta 7-17 godina
nema

Sažetak

Istraživanje je imalo za cilj da ustanovi da li su postojale razlike u posturalnim poremećajima i telesnim deformitetima između učenika koji funkcionišu na nivou lake mentalne oštećenosti i učenika redovne populacije istog uzrasta, i u skladu sa tim postavljena je nulta i pet alternativnih hipoteza. Uzorak istraživanja je činio 291 učenik oba pola, uzrasta 7 do 17 godina. Eksperimentalnu grupu (E) je činio subuzorak 79 učenika oba pola sa smetnjama u razvoju koji funkcionišu na nivou lake mentalne oštećenosti, koji pohađaju specijalnu školu u kojoj su pored redovnih časova fizičkog vaspitanja organizovane i obavezne individualne korektivno-preventivne vežbe (dva časa nedeljno po učeniku). Kontrolnu grupu (K) je činio tipičan subuzorak od 212 učenika redovne škole oba pola koji nisu imali organizovane korektivno-preventivne vežbe, već samo redovne časove fizičkog vaspitanja. Za procenu posturalnih poremećaja korišćeno je devet varijabli a za procenu morfološkog prostora korišćene su dve varijable. Pored osnovnih statističkih analiza: minimalna vrednost u seriji (MIN), maksimalna vrednost u seriji (MAX), srednja vrednost ( ), korišćeni su i testovi: HI kvadrat test (χ²), t-test ('t'), test razlike proporcija (z) i MANOVA.

Ključne reči

Reference

Bala, G., Nikolić, V., Jovanović, M., Banić, M., Doroški, Nj., Jovanović, G., Milojević, M. (1985) Sposobnosti i osobine lakše psihički ometenih učenika. Novi Sad: Fakultet za fizičku kulturu / FFK
Bogdanović, Z., Milenković, S. (2008) Morfološki prostor i posturalni poremećaji kod mlađeg školskog uzrasta. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 43, str. 371-378
Bojanin, S.S., Kolar, D., Kolar, M. (2002) Mentalna retardacija i psihotični poremećaji. Psihijatrija danas, vol. 34, br. 3-4, str. 327-343
Jovović, V. (2008) Mehanički uzroci i posledice poremećaja statike lokomotornog aparata. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 43, str. 349-355
Karaiković, E. (1984) Kineziterapija. Sarajevo: Svjetlost
Mandić, V., Ostojić, K., Blašković, M., Trčak, A. (1972) Profilaksa i terapija loših držanja. u: I kongres liječnika školske medicine Hrvatske, Split-Trogir, Zbornik radova, str. 348-350
Midić, D. (2006) Posturalni poremećaji školske dece. Niš: Fakultet fizičke kulture, Specijalistički rad
Sabo, E. (2006) Posturalni status dece predškolskog uzrasta na teritoriji AP Vojvodine. Fizička kultura, vol. 60, br. 2, str. 157-164