Metrics

  • citations in SCIndeks: [1]
  • citations in CrossRef:[1]
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:20
  • full-text downloads in 30 days:16

Contents

article: 10 from 24  
Back back to result list
2015, vol. 32, iss. 7-9, pp. 49-61
The criminal legal status of juveniles in Serbia
aUniversity of Business Academy in Novi Sad, Faculty of Law for Commerce and Judiciary
bLibija

emailkruzerns@hotmail.com
Keywords: juveniles; delinquency; crime; criminal legal status; criminal offense
Abstract
Juvenile crime is one of the biggest problems of the modern society. Consequently, almost all countries of the world regulate the status of juvenile offenders in a special way prescribing both legal and sub-legal norms in this area and harmonizing them with a number of international instruments that the country has ratified. The criminal legal status of juveniles in Serbia is defined by the Law on Juvenile Offenders and Criminal Protection of Juveniles which entered into force in Republic of Serbia in 2006. By this legislation there are defined the bases of the juvenile justice system in Serbia and the basic features of the criminal legal status that juvenile offenders have in our country. So, this paper presents the basic characteristics of the criminal legal status of minors in Serbia in accordance with the applicable criminal law.
References
*** (2005) Krivični zakonik Srbije. Službeni glasnik RS, br. 85
*** (1990) Konvencija UN o pravima deteta iz 1989. godine. Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 15
*** (1985) Rezolucija UN broj 40/33 od 29. novembra 1985. godine
*** (1990) Rezolucija UN broj 45/113 od 14. decembra 1990. godine
*** (2005) Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica Srbije. Službeni glasnik RS, br. 85
*** (2003) Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Službeni list Srbije i Crne Gore - Međunarodni ugovori, broj 9
Ansel, M. (1991) Društvena odbrana. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Bojić, B. (2013) Položaj maloletnika u krivičnom pravu. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, doktorska disertacija
Dragojlović, J., Matijašević, J. (2013) Osnovna obeležja vaspitnih mera u Srbiji. Pravo - teorija i praksa, vol. 30, br. 4-6, str. 47-58
Jovašević, D. (2008) Položaj maloletnika u novom krivičnom pravu Republike Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 45(3), 465-486
Jovašević, D. (2010) Položaj maloletnika u krivičnom pravu. Niš: Pravni fakultet
Jovašević, D. (2011) Maloletničko krivično pravo. Niš: Pravni fakultet, Centar za publikacije
Kovačević, M. (2012) Vaspitni nalozi u Srbiji. Pravo - teorija i praksa, vol. 29, br. 4-6, str. 108-119
Nikolić, Z., Joksić, I. (2011) Maloletnička delinkvencija - socijalnopsihološki i krivičnopravni aspekti. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Perić, O. (2007) Komentar Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Beograd: Službeni glasnik, drugo dopunjeno izdanje
Perić, O. (1989) Položaj maloletnika u jugoslovenskom krivičnom zakonodavstvu sa stanovišta zaštite ljudskih prava. in: Prava čoveka i savremena kretanja u kriminalnoj politici, Zbornik radova, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, str. 100
Sauer, W. (1950) Kriminologie. Berlin: Walter de Gruyter & CO
Shoemaker, D.J. (1990) Theoriea of Delinquency, An Examination of Explanation of Delinquent Behavior. Oxford, New York
Stojanović, Z. (2006) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
Stojanović, Z. (2010) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravna knjiga
Škulić, M.Z. (2011) Maloletničko krivično pravo. Beograd: Pravni fakultet
Vučković-Šahović, N., ur. (2001) Prava deteta i Konvencija o pravima deteta. Beograd: Jugoslovenski centar za prava deteta
 

About

article language: Serbian
document type: Review Paper
DOI: 10.5937/ptp1509049B
published in SCIndeks: 27/11/2015

Related records

Nauka bezbednost policija (2015)
The characteristics of the juvenile criminal law in federation of Bosnia and Herzegovina
Jovašević Dragan

Zb Pravnog fak Niš (2015)
Juvenile prison: Remarks on the specific characteristics of regular sentencing
Miladinović-Stefanović Dušica

Bezbednost, Beograd (2012)
New solutions in the Criminal code of the Republic of Serbia
Stojanović Zoran, et al.

show all [134]