Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 14  
Back povratak na rezultate
2018, br. 3, str. 181-196
Određene forme radnog vremena u Srbiji u svetlu Evropske direktive 2003/88 i uporednog prava
Institut za uporedno pravo, Beograd

e-adresaj.rajic@iup.rs
Projekat:
Srpsko i evropsko pravo - upoređivanje i usaglašavanje (MPNTR - 179031)

Sažetak
Kako je načelo dostojanstvenog rada jedan od postulata radnog prava, od velikog je značaja bila borba radničke klase za osam sati radnog vremena, osam sati dokolice i osam sati odmora. Maksima prorata temporis odnosno koliko rada toliko zarade uticala je na to da se zakonom precizno utvrde pravni okviri radnog vremena. Radno vreme kao jedan od faktora koji pored zarade utiče na radno angažovanje zaposlenog i njegovu motivisanost nije tema kojoj je u nauci posvećeno dovoljno pažnje te će autor u radu nastojati da ukaže na pravne praznine u regulisanju pitanja koja se odnose na pojedine aspekte radnog vremena, kao i na probleme koji se mogu pojaviti u praksi, uzimajući standarde koji su postavljeni u direktivi Evropske unije. Prekovremeni i noćni rad, kao i skraćeno radno vreme iz tog razloga dobijaju na značaju. I pored zakonskih odredbi, postoje nedoumice i zloupotrebe u praksi kada je prekovremeni rad u pitanju. Zakonsko uređenje ovog instituta predstavlja često mrtvo slovo na papiru, od radnika se očekuje rad i nakon radnog vremena, koji se ne priznaje i ne plaća kao prekovremeni rad. Ne postoji zakonski okvir koji bi zaštitio radnika jer ne postoje jasna pravila u srpskom pravu kako poslodavac treba da utvrdi prekovremeni rad. Uz to, prekovremeni rad se ne kontroliše, jer postoji nedostatak inspektora rada za rad na terenu. Zato autor smatra da prekovremeni rad, kao forma radnog vremena, zavređuje posebno proučavanje, uz ukazivanje na uporednopravna rešenja i predlaganje rešenja za pitanje koje je poslednjih godina postalo goruće. Noćni rad, kao rad u posebnim uslovima, zavređuje naučni prikaz i detaljniju regulativu. Uzimajući u obzir standarde zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, od velikog je značaja institut skraćenog radnog vremena i njegovo razgraničenje sa nepunim radnim vremenom.
Reference
*** (1993) Council Directive 93/104/EC of 23 November 1993 concerning certain aspects of the organization of working time. OJ, L 307, 13.12.1993
*** (2003) Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time. OJ, L 299, 18.11.2003
*** (2008-2012) Zakon o radu Crne Gore - ZOR CG. Službeni listi CG, br. 49/2008, 26/2009, 59/2011 i 66/2012, http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/80457/86884/F886683627/MGO80457.pdf
*** (2016) Zakon o radu Federacije BiH. Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-radu-Federacije-BiH.pdf, br. 26/16
*** (2005-2017) Zakon o radu - ZOR. Službeni glasnik RS, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017
*** (2011-2014) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013; 55/2014
*** (2014/2017) Zakon o radu. Narodne novine, br. 93/14, 127/17, https://www.zakon.hr/z/307/Zakon-o-radu
Brajić, V.M. (2001) Radno pravo. Beograd: Savremena administracija, str. 156
Dedić, S., Gradaščević-Sijerčić, J. (2003) Radno pravo. Sarajevo: Magistrat
Jovanović, P. (2015) Radno vreme. Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Nikolić, A. (1983) Radno pravo. Beograd: Savremena administracija
Nikolić, A. (1996) Komentar Zakona o osnovama radnih odnosa. Beograd: Poslovno-ekonomski biro
Nikolić, A. (1984) Komentar Zakona o radnim odnosima Srbije. Beograd: NIO Poslovna politika
Reljanović, M. (2015) Radno vreme, odmori i odsustva - novine u zakonu o radu. u: Ivošević Zoran [ur.] Novine u zakonu o radu, Beograd
Simonović, D. (1997) Putevi i stranputice našeg radnog zakonodavstva. Beograd: Glosarijum
Živković, D. (1981) Osnovi radnog prava. Beograd: Viša ekonomska škola
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/spz1803181R
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci