Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 38, br. 4, str. 75-86
Stručno i profesionalno obavljanje poslova osiguranja kao deo zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
bUniverzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresakoricasvetlana@gmail.com, pocucamsara@gmail.com
Ključne reči: profesionalno osiguranje; Direktiva o distribuciji osiguranja; interes korisnika usluga osiguranja
Sažetak
Osiguranje predstavlja delatnost koja u sve većoj meri postaje značajna za sve društvene tokove. Naime, sve privredne i druge društveno korisne delatnosti, sa polisom osiguranja obezbeđuju sigurnost poslovanja i to bez obzira na rizike koji mogu nastati. Stoga je stručno i profesionalno obavljanje poslova osiguranja, kojim se između ostalog i štite prava i interesi korisnika usluga osiguranja od krucijalne važnosti za ovu delatnost. Upravo iz tog razloga smo, u okviru ovog rada stavili naročit naglasak na obaveze stručnog i profesionalnog obavljanja poslova osiguranja koje su predviđene Direktivom o dstribuciji osiguranja Evropske unije, a potom i prema Smernicama Narodne banke Srbije o minimalnim standardima ponašanja i dobroj praksi učesnika na tržištu osiguranja.
Reference
*** (2016) Directive (EU) 2016/97 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2016 on insurance distribution /recast/. Official Journal of the European Union, L, Downloaded 2021, February 10 from https://eur-lex. europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32016L0097
*** (2011-2019) Zakon o privrednim društvima (Company law). Službeni glasnik RS, br. 36/11, 99/11, 83/14 -dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19
*** (2021) Zakon o zaštiti potrošača (Consumer protection law). Službeni glasnik RS, br. 88/21
*** (2021) Odluka o postupku po prigovoru korisnika usluge osiguranja (Decision on the procedure upon the complaint of the insurance service user). Službeni glasnik RS, 87/21
*** (2014-2021) Zakon o osiguranju (Insurance law). Službeni glasnik RS, br. 139/14 i 44/21
*** (2015) Odluka o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju. Službeni glasnik RS, 38
*** (2012) Kodeks korporativnog upravljanja (Corporate Governance code). Službeni glasnik RS, br. 99/12
Dukić-Mijatović, M. (2011) Korporativno upravljanje i kompanijsko pravo Republike Srbije (Corporate governance and companies business law of the Republic of Serbia). Pravo - teorija i praksa, vol. 28, br. 1-3, str. 15-22
Kočović, J., Rakonjac-Antić, T., Koprivica, M. (2020) Rizik pandemije - pretnja ili šansa za delatnost osiguranja? (Pandemic risk: A threat or a chance for insurance business?). European Insurance Law Review, XIX(2), pp. 10-18
Narodna banka Srbije Propisi iz oblasti nadzora nad obavljanjem poslova osiguranja (Regulations in the field of supervision over the performance of insurance business). Downloaded 2021, August 10 from https://nbs. rs/sr_RS/drugi-nivo-navigacije/propisi/propisi-osig/
Narodna banka Srbije (2021) Smernice broj 2 o korporativnom upravljanju u društvima za osiguranje (Guideline No. 2 on corporate governance in insurance companies). Downloaded 2021, August 12 from https://nbs.rs/ sr_RS/drugi-nivo-navigacije/propisi/propisi-osig/
Narodna banka Srbije (2018) Smernice o minimalnim standardima ponašanja i dobroj praksi učesnika na tržištu osiguranja (Guidelines on minimum standards of conduct and good practice for insurance market participants). Downloaded 2021, February 22 from https://nbs.rs/export/ sites/NBS_site/documents/propisi/propisi-osig/Smernice_Trziste_ Osiguranja_2018.pdf
Petrović, T.N. (2019) Pravno osiguranja - sistem I (Insurance law: System I). Beograd: Službeni glasnik RS
Petrović, Z., Njegomir, V., Počuča, S. (2013) Characteristics of agricultural insurance: The case of countries of former Yugoslavia region. Economics of Agriculture, vol. 60, br. 4, str. 729-743
Počuča, S., Krstinić, D. (2013) Historical development of life insurance. Pravo - teorija i praksa, vol. 30, br. 4-6, str. 25-34
Privredna komora Srbije (2021) Edukacija i treninzi (Education and training). Association of Lithuanian Serials (Publications, Downloaded 2021, August 12 from https://usluge.pks.rs/portal/usluge/ kategorija/1004
Slavnić, J. (2018) Obaveza distributera osiguranja da u obavljanju poslova postupa pošteno, korektno i profesionalno (Obligation of insurance distributors to act honestly, correctly and professionally in performing their business). Evropska revija za pravo osiguranja, 17 (2), pp. 8-27
Smiljanić, I., Zarubica, S. (2018) Svetska kriza i njen uticaj na tržište osiguranja u zemljama jugoistočne Evrope (The global crisis and its impact on the insurance market in the countries of Southeast Europe). u: Petrović, Z.; Čolović, V. [ur.] Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje (Liability for damages, damages and insurance), Beograd: Institut za uporedno pravo, pp. 307-322
Stojković, L. (2013) Pravni aspekti upravljanja rizikom i sistem internih kontrola kao integralni deo korporativnog upravljanja u društvu za osiguranje (Legal aspects of risk management and the system of internal controls as an integral part of corporate governance in th. Evropska revija za pravo osiguranja, vol. 12, br. 3, str. 46-53
Tomić-Petrović, N. (2014) Nepravične klauzule evropskog ugovornog prava osiguranja (Unfair clauses of European insurance contract law). Evropska revija za pravo osiguranja, vol. 13, br. 2, str. 44-51
Vasiljević, M., Petrović-Tomić, N. (2020) Odgovornost uprave akcionarskog društva za osiguranje za sprečavanje nezakonitog poslovanja (Responsibility of the management of a joint stock insurance company for the prevention of illegal business). Pravo i privreda, vol. 58, br. 1, str. 7-39
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ptp2104075K
primljen: 24.08.2021.
prihvaćen: 14.10.2021.
objavljen u SCIndeksu: 28.01.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka