Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 6 od 16  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 64, br. 2, str. 147-170
'Slobodno kretanje' dokaza u krivičnom postupku
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresampisaric@pf.uns.ac.rs
Ključne reči: krivični postupak; dokazi; uzajamno priznavanje odluka; Evropski nalog za istragu
Sažetak
Jedno od aktuelnih, a važnih pitanja krivičnog procesnog prava u savremenim uslovima je pitanje prihvatanja dokaza prikupljenih u inostranstvu i mogućnosti njihove upotrebe u krivičnom postupku. Kao tradicionalni mehanizam za prikupljanje dokaza u drugoj državi koriste se pravila o pružanju uzajamne pravne pomoći u krivičnim stvarima. No, u okviru Evropske unije, zajednice čija članica teži naša država da postane, prisutna je tendencija da se na prikupljanje dokaza u krivičnim stvarima s prekograničnim elementima proširi dejstvo principa uzajamnog priznavanja odluka i uspostavi režim 'slobodnog kretanja', odnosno 'uvoza/izvoza' dokaza između država članica. Naime, analizom strateških dokumenata i usvojenih izvora prava počevši od kraja XX veka može se uočiti jasno opredeljenje ka unapređenju ovog aspekta međunarodne pravne pomoću u krivičnim stvarima, što je rezultiralo donošenjem Direktive o evropskom nalogu za istragu 2014. godine. Intencija autora ovog rada je da kritički sagleda pravila koja predviđaju 'prenošenje/preuzimanje' dokaza prikupljenih u jednoj državi članici u državu članicu koja je tražila preduzimanje dokaznih radnji za potrebe krivičnog postupka pred domaćim organom postupka, s naglaskom na posledice koja ova pravila mogu imati na uobličavanje pravnih normi u domaćem krivičnom procesnom pravu.
Reference
Allegrezza, S. (2010) Critical remarks on the green paper on obtaining evidence in criminal matters from one member state to another and securing its admissibility. Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdokmatik, 9
Bachmaier, L. (2010) European investigation order for obtaining evidence in the criminal proceedings: Study of the proposal for a European Directive. Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, 9
Bachmaier, L. (2013) The role of the proportionality principle in the cross-border investigations involving fundamental rights. u: Ruggeri S. [ur.] Transnational Inquiries and the Protection of Fundamental Rights in Criminal Proceedings, Heidelberg: Springer
Bachmaier, L. (2015) Transnational evidence towards the transposition of Directive 2014/41 regarding the European investigation order in criminal matters. European Criminal Law Associations Forum, 2
Belfiore, R. (2009) Movement of Evidence in the EU: The Present Scenario and Possible Future Developments. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 17(1): 1-22
Heard, C., Mansell, D. (2011) The European Investigation Order: Changing the Face of Evidence-Gathering in EU Cross-Border Cases. New Journal of European Criminal Law, 2
Klimek, L. (2012) Free movement of evidence in criminal matters in the EU. Lawyer Quarterly, 4
Loof, R. (2011) Obtaining, Adducing and Contesting Evidence from Abroad - a Defence Perspective on Cross-Border Evidence. Criminal Law Review, 1
Mangiaracina, A. (2014) A New and Controversial Scenario in the Gathering of Evidence at the European Level: The Proposal for a Directive on the European Investigation Order. Utrecht Law Review, 10(1): 113
Murphy, C. (2011) The European evidence warrant: Mutual recognition and mutual (dis)trust?. u: Crime within the Area of Freedom, Security and Justice: A European Public Order, Cambridge University Press
Peers, S. (2010) The proposed European investigation order: Assault on human rights and national sovereignty. http://www.statewatch.org/analyses/no-96-european-investigation-order.pdf
Ruggeri, S. (2012) Investigative powers affecting fundamental rights and principles for a fair transnational procedure in criminal matters: A proposal of mutual integration in the multicultural EU area. Crimen, vol. 3, br. 2, str. 147-169
Schünemann, B. (2014) The European investigation order: A rush into the wrong direction. u: Ruggeri S. [ur.] Transnational Evidence and Multicultural Inquiries in Europe, Heidelberg
Schünemann, B. (2009) Observations on the green paper on obtaining evidence in criminal matters from one Member State to another and securing its admissibility. http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/0004/civil_society/eurodefensor_en.pdf
Spencer, J.R. (2007) The Problems of Trans-border Evidence and European Initiatives to Resolve Them. Cambridge Yearbook of European Legal Studies, 9: 465-480
Škulić, M., Bugarski, T. (2015) Krivično procesno pravo. Novi Sad
Vernimmen, G., i dr. (2008) Analysis of the future of mutual recognition in criminal matters in the European Union. http://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokatsamfundet_sv/Nyheter/Slutrapport_mutual_recognition_eng.pdf
Vogel, J., Spencer, J.R. (2010) Proportionality and the European Arrest Warrant. Criminal Law Review, 6
Winter, L.B. (2013) Transnational Criminal Proceedings, Witness Evidence and Confrontation: Lessons from the ECtHR’s Case Law. Utrecht Law Review, 9(4): 127
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/AnaliPFB1602147P
objavljen u SCIndeksu: 27.10.2016.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2017)
Pravna priroda i krivičnopravni - materijalni i procesni - efekat zastarelosti krivičnog gonjenja - II deo
Škulić Milan

Zb Pravnog fak Novi Sad (2015)
Krivični postupak za dela protiv životne sredine
Bugarski Tatjana D.

Zb Pravnog fak Novi Sad (2016)
Zahtev za zaštitu zakonitosti
Bugarski Tatjana D.

prikaži sve [6]