Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 5 od 17  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 29, br. 2, str. 155-164
Biološki odgovori hibrida kukuruza na drift glifosata
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresamaja@polj.uns.ac.rs
Sažetak
Tokom 2018. godine na lokalitetu Kulpin ispitivan je efekat fitotoksičnog delovanja simuliranog drifta glifosata na šest hibrida kukuruza (NS 6102, as 334, Lucius, Confites, DKC 5031 i P0216). Glifosat je primenjen u dve razvojne faze kukuruza, u fazama 3-4 i 6-7 potpuno formiranih listova, pri čemu je primenjeno pet subletalnih količina herbicida: 10, 20, 40, 80 i 160 g ha-1. Ocena fitotoksičnih efekata glifosata obavljena je 7, 14 i 21 dan nakon primene herbicida. Analizom rezultata utvrđeno je da je glifosat primenjen u količini od 160 g ha-1 u fazi 3-4 lista kukuruza izazvao samo lakša oštećenja, bez značajnijeg uticaja na visinu biljaka i prinos zrna, dok pri nižim primenjenim količinama nije zabeležena fitotoksičnost. Značajna fitotoksičnost na biljkama kukuruza u vidu izražene hloroze, uvijanja listova i primetnih nekrotiranih površina utvrđena je pri primeni glifosata u količini od 160 g ha-1 u fazi 6-7 listova. Hibridi kukuruza pri ovom tretmanu ostvarili su prosečno za 81% manji prinos u odnosu na kontrolnu varijantu. Hibridi tretirani glifosatom u količini od 80 g ha-1 imali su umanjen prinos za oko 30%, dok se kod ostalih nižih količina glifosata smanjenje prinosa kretalo u rasponu od 25 do 18% u odnosu na kontrolu.
Reference
Al-Khatib, K., Claassen, M.M., Stahlman, P.W., Geier, P.W., Regehr, D.L., Duncan, S.R., Heer, W.F. (2003) Grain sorghum response to simulated drift from glufosinate, glyphosate, imazethapyr, and sethoxydim. Weed Technology, 17: 261-265
Al-Khatib, K., Parker, R., Fuerst, E.P. (1992) Sweet cherry (Prunus avium) response to simulated drift from selected herbicides. Weed Technology, 6: 975-979
Brown, L.R., Robinson, D.E., Young, B.G., Loux, M.M., Johnson, W.G., Nurse, R.E., Swanton, C.J., Sikkema, P.H. (2009) Response of corn to simulated glyphosate drift followed by in-crop herbicides. Weed Technology, 23: 11-16
Buehring, N.W., Massey, J.H., Reynolds, D.B. (2007) Shikimic acid accumulation in field-grown corn (Zea mays) following simulated glyphosate drift. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55: 819-824
Bugarin, R., Sedlar, A., Đukić, N. (2009) Gubici usled drifta pri orošavanju višegodišnjih zasada i mere za smanjenje. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1-2, str. 118-126
Duke, S. (2017) The history and current status of glyphosate. Pest Management Science, 74: 1027-1034
Ellis, J., Griffin, J., Linscombe, S., Webster, E. (2003) Rice (Oryza sativa) and corn (Zea mays) response to simulated drift of glyphosate and glufosinate. Weed Technology, 17: 452-460
Felix, J., Boydston, R., Burke, I. (2011) Potato response to simulated glyphosate drift. Weed Technology, 25: 637-644
Felix, J., Boydston, R., Burke, I. (2012) Response of direct-seeded dry bulb onion to simulated glyphosate drift with variable rates and application timings. Weed Technology, 26: 747-756
Hale, R., Bararpour, T., Kaur, G., Seale, J., Singh, B., Wilkerson, T. (2019) Sensitivity and recovery of grain sorghum to simulated drift rates of glyphosate, glufosinate, and paraquat. Agriculture, 9: 70
Hatterman-Valenti, H. (2014) Simulated glyphosate drift to potato mother plants and effect on daughter tubers used for seed production. Weed Technology, 28: 253-258
James, C. (2003) Global status of commercialized transgenic crops. ISAAA Briefs, No. 30: Preview, ISAAA: Ithaca, NY
Janjić, V. (2005) Fitofarmacija. Beograd: Društvo za zaštitu bilja Srbije - Institut za istraživanja u poljoprivredi 'Srbija', 1-1229
Janjić, V. (1985) Herbicidi. Beograd: Naučna knjiga, 1-589
Malidža, G., Elezović, I., Janjić, V. (2006) Fitotoksičnost herbicida sa posebnim osvrtom na novija praktična istraživačka iskustva. u: VII Savetovanje o zaštiti bilja, Zlatibor, Zbornik rezimea, 8-10
Reddy, K.N., Ding, W., Zablotowicz, R.M., Thomson, S.J., Huang, Y., Krutz, Jason L. (2010) Biological responses to glyphosate drift from aerial application in non-glyphosate-resistant corn. Pest Management Science, 66(10): 1148-1154
Rowland, C.D. (2000) Crop tolerance to nontarget and labeled herbicide applications. Mississippi State: Mississippi State University
Wanamarta, G., Penner, D. (1989) Foliar absorption of herbicides. Weed Science, 4: 215-231
Weed Science Society of America (2014) Herbicide handbook. Lawrence, 10th Edition
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ActaHerb2002155M
objavljen u SCIndeksu: 22.01.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka