Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 8 od 152  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 23, br. 91-92, str. 57-67
Kretanje troškova zdravstvene zaštite u Srbiji
Alfa univerzitet, Fakultet za trgovinu i bankarstvo 'Janićije i Danica Karić', Beograd

e-adresalidi.madzar@gmail.com
Sažetak
Zdravstvena zaštita ima važnu ulogu u privrednom razvoju savremenih zemalja. Na zdravstvene izdatke utiču mnogi ekonomski, ali i neekonomski faktori. Značaj zdravlja i finansiranja zdravstvenog sistema posebno dolazi do izražaja u okolnostima pandemije koronavirusa COVID-19, koja je uslovila značajniji rast nepredviđenih zdravstvenih rashoda, kao i pojavu fiskalnog deficita u mnogim zemljama u svetu. Svrha ovog rada je da pruži uvid u kretanje najvažnijih pokazatelja zdravstvenih izdvajanja u Srbiji, u periodu od 2012. do 2017. godine. U radu se i zaključuje da bi pored reformi sistema finansiranja domaćeg zdravstva trebalo sprovesti i mere štednje, kako bi zdravstveni rashodi bili održivi.
Reference
Badulescu, D., Simut, R., Badulescu, A., Badulescu, A. (2019) The relative effects of economic growth, environmental pollution and non-communicable diseases on health expenditures in European Union countries. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(24): 5115-5115
Eurostat (2020) GDP and main components: Output, expenditure and income. https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_gdp&lang=en (Datum posete: 15.12.)
Eurostat (2020) Gross domestic product at market prices. https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00001&plugin=1 (Datum posete: 5.12.)
Eurostat (2020) Healthcare expenditure statistics. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Healthcare_expenditure_statistics#Developments_over_time (Datum posete: 5.12.)
Fiskalni savet Republike Srbije (2020) Ocena predloga rebalansa budžeta Republike za 2020. godinu i preporuke za fiskalnu politiku u 2021. godini. http://www.fiskalnisavet.rs/doc/ocene-i-misljenja/2020/FS_Rezime_Ocena_predloga_rebalansa_budzeta+preporuke_za_2021.pdf (Datum posete: 1.12.)
Gajić, M. (2020) Koliko Srbija troši na zdravstvo u poređenju sa drugim zemljama?. Talas, https://talas.rs/2020/04/09/koliko-srbija-trosi-na-zdravstvo-u-poredenju-sa-drugim-zemljama/ (Datum posete: 5.12.)
Institut za javno zdravlje Srbije 'Dr Milan Jovanović Batut' (2020) Odabrani pokazatelji rashoda za zdravstvenu zaštitu. http://www.batut.org.rs/index.php?category_id=50 (Datum posete: 6.12.)
Mexican Commission on Macroeconomics and Health (MCMH) (2004) Investing in health for economic development. Mexico City
Ministarstvo finansija Republike Srbije (2020) Bilten javnih finansija, Beograd, 9/2020, br. 193
Newhouse, J.P. (1977) Medical-care expenditure: A cross-national survey. Journal of Human Resources, 12(1): 115-125
OECD, European Union (2018) Health expenditure in relation to GDP. u: Health at glance: Europe 2018: State of health in the EU CYCLE, Paris: OECD Publishing, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/health_glance_eur-2018-30-en.pdf?expires=1606952241&id=id&accname=guest&checksum=6033F181F9BAD68DF0542B73E4C99BBD (Datum posete: 3.12.2020)
Rabrenović, J. (2020) Virus korona odgovoran za fiskalni deficit. Politika, 20. oktobar, http://www.politika.rs/sr/clanak/464949/Virus-korona-odgovoran-za-fiskalni-deficit (Datum posete: 1.12.)
The Economist (2020) Covid-19: The impact on healthcare expenditure. May 27th, http://www.eiu.com/industry/article/609621044/covid-19-the-impact-on-healthcare-expenditure/2020-05-27 (Datum posete: 6.12.)
The World Bank (2020) Current health expenditure: % of GDP. https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS (Datum posete: 5.12.)
The World Bank (2020) Domestic general government health expenditure: % of GDP. https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.GHED.GD.ZS (Datum posete: 5.12.)
Vranješ, M. (2008) Problemi u finansiranju zdravstvenog osiguranja u Srbiji. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, vol. 42, br. 3, str. 67-78
World Health Organization (2020) Domestic general government health expenditure (GGHE-D) as percentage of gross domestic product (GDP) (%). https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/4957 (Datum posete: 5.12.2020)
Yetim, B., İlgün, G., Çilhoroz, Y., Demirci, Ş., Konca, M. (2019) The socioeconomic determinants of health expenditure in OECD: An examination on panel data. International Journal of Healthcare Management, 1-5
Zhou, L.L., Ampon-Wireko, S., Wireko, B.E., Dauda, L., Owusu-Marfo, J., Kachie, T.A.D. (2020) The role of macroeconomic indicators on healthcare cost. Healthcare, 8(2): 123-123
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Rev2092057M
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2021.

Povezani članci

Pravo - teorija i praksa (2008)
Sistem finansiranja lokalne samouprave u Republici Srbiji
Aleksić Vesna

Anali Pravnog fak Beograd (2015)
Potentials and structure of fiscal devaluation in Serbia
Milošević Miloš, i dr.

Vojno delo (2017)
Finansiranje nacionalne odbrane i bezbednosti - Srbija i zemlje EU
Babić Violeta M., i dr.

prikaži sve [17]