Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 51, br. 4, str. 547-577
Stavovi nastavnika prema obrazovnoj koncepciji efikasne škole
aUniverzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet
bUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Beograd

e-adresaivko.nikolic@uf.bg.ac.rs, dekan@uf.bg.ac.rs, ivan.kostadinovic@konstantinveliki.edu.rs
Ključne reči: stavovi; nastavnik; inovacije; informatizacija nastavnog procesa; efikasna škola
Sažetak
Pod uticajem informaciono-komunikacionih tehnologija postepeno se napušta koncepcija tradicionalne škole. U traženju odgvora na pitanje kako da obrazovanje postane efikasnije u društvu digitalne ere, značajno je razmotriti pitanja primene informatičko-komunikacionih tehnologija u procesu nastave i učenja. Cilj našeg istraživanja je bio da se utvrde stavovi na­stavnika prema koncepciji efikasne škole. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 1367 nastavnika razredne i predmetne nastave, stručnih saradnika (pedagoga/psihologa) i direktora škola u gradovima Srbije. U istraživanju je primenjena tehnika terenske ankete. Podaci su obrađivani korišćenjem deskriptivnih statističkih postupaka. Rezultati istraživanja pokazuju da nastavnici ispoljavaju visok stepen slaganja sa tvrdnjama koje se odnose na obeležja efikasne škole. Konkretnije, efikasna škola mora biti institucija saradnje i poverenja u kojoj svi uče. U efikasnoj školi mora postojati nova prostorna i vremenska organizacija. Dobijeni nalazi mogu predstavljati pouzdanu osnovu, kreatorima obrazovnih politika, u modelovanju efikasne škole i delotvorne nastave koja bi svakog učenika vodila do uspeha prema njegovim individualnim mogućnostima.
Reference
Dirkem, E. (1981) Vaspitanje i sociologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Durkhaim, E. (1922) Education and Sociology. Paris: Librairie Félix Alcan. https: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/9/91/Durkheim_-_%C3%89ducation_et_sociologie. pdf, In French
Franković, D. (1985) Suport innovation in education. Inovacije u nastavi, god. 2, br. 1, 32-46; In Serbian
Khutorskoy, A.V. (2003) Didactic heuristics. Moscow, In Russian
Novković-Cvetković, B. (2017) Innovative designs in teaching work for the improvement of processes. Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju, vol. 8, br. 1, str. 177-190
Rogers, E., Shomaker, R. (1971) Comunication of Innovations. New York: Free Press of Glencoe
Vilotijević, M. (2000) Didactics. Beograd: Naučna knjiga, In Serbian
Vilotijević, M., Mandić, D. (2015) Management of developmental changes in educational institutions. Beograd: Učiteljski fakultet, In Serbian
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/socpreg51-16200
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0