Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 37  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 25, br. 2, str. 64-68
Proizvodno-ekonomski pokazatelji proizvodnje kukuruzne silaže
Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Federacija BiH

e-adresaa.mujcinovic@ppf.unsa.ba
Ključne reči: kukuruzna silaža; animalna proizvodnja; ekonomska analiza; upravljanje troškovima
Sažetak
Najkvalitetnija silaža dobiva se od kukuruza (kukuruzna silaža) koja je najzastupljenije kabasto hranjivo u stočarstvu, a posebno u ishrani goveda. Nedostatak kukuruzne silaže u ishrani goveda može se nadomjestiti samo koncentrovanim hranivima, koja su znatno skuplja, međutim ovo je veoma česta praksa primjenjena u animalnoj proizvodnji u BiH. Radi navedenog, cilj ovog rada je utvrditi ekonomsku isplativost proizvodnje kukuruzne silaže na području BiH. Primarni podaci za ovo istraživanje su prikupljeni na osnovu polustruktuiranog intervjua sa predstavnicima poljoprivrednog gazdinstva "Farma Spreča" Kalesija, koja proizvodi silažni kukuruz na površini od 500 ha. Na osnovu prikupljenih podataka sastavljene su obračunske analitičke kalkulacije za proizvodnju kukuruzne silaže. Na osnovu kalkulacija su utvrđeni obimi i troškovi proizvodnje za ukupnu površinu i površinu po ha. Procjena vrijednosti proizvodnje je utvrđena na osnovu tržišne cijene kukuruzne silaže, te su na kraju utvrđeni pokazatelji finansijskog rezultata i ekonomičnosti za period 2014-2019 godina. U posmatranom periodu došlo je do povećanja površina na kojima se uzgaja kukuruzna silaža od čak 61,29 %, međutim ostvareni obim proizvodnje kukuruzne silaže nije pratio rast površina, te je ostvaren blagi rast od 6,26 %. Posmatrani pokazatelj ekonomičnosti bilježi blagi pad od 6,38 % što ukazuje na potencijalne probleme vezane za produktivnost. Na osnovu navedenog, može se reći da proizvodnja silažnog kukuruza u BiH bilježi pozitivne finansijske performanse, ali da nizak obim proizvodnje i pored snažnog rasta zasijanih površina ukazuje na potrebu za tehničko-tehnološkim unapređenjem, a sa ciljem unapređenja ukupnih performansi poslovanja ali i sektora u cjelini.
Reference
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine (BHAS) (2021) Areas sown and plantations in autumn sowing, 2020. Available on http://www.bhas.ba/Calendar/Category/23, Accessed on 15.3.2021
Allen, M.S., Coors, J.G., Roth, G.W. (2003) Corn Silage. u: Silage science and technology (Agronomy Monographs), 42: 547-608
Domaćinović, M., Solić, D. (2020) Stručni osvrt na kvalitetu kukuruzne silaže u 2019. godini. u: Savjetovanje uzgajivača goveda u Republici Hrvatskoj (15.), Tuhelj, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Zbornik predavanja, Osijek, 17-22
Državni zavod za statistiku RH (2021) Kukuruz za zelenu krmu. u: Žetvena površina, proizvodnja i prirod oraničnih usjeva u hektarima, tonama i t/ha, Republika Hrvatska i prostorne jedinice za statistiku 2. razine, Available on: https://www.dzs.hr/, Accessed on: 25.3.2021
EUROSTAT (2021) Grain maize and corn-cob-mix by area, production and humidity. Available on: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/d2e00574ef87-4b19-98fb-3ee612f2a131?lang=en, Accessed on 24.3.2021
Ferraretto, L.F., Shaver, R.D., Luck, B.D. (2018) Silage review: Recent advances and future technologies for whole-plant and fractionated corn silage harvesting. Journal of Dairy Science, 101(5): 3937-3951
George, T. (2020) A new look at agricultural development and the non-agriculture economy in low-income countries. Global Food Security, 26: 100449-100449
Johnson, L.M., Harrison, J.H., Davidson, D., Swift, M., Mahanna, W.C., Shinners, K. (2002) Corn Silage Management II: Effects of Hybrid, Maturity, and Mechanical Processing on Digestion and Energy Content. Journal of Dairy Science, 85(11): 2913-2927
Komleh, S.P., Keyhani, A., Rafiee, S.H., Sefeedpary, P. (2011) Energy use and economic analysis of corn silage production under three cultivated area levels in Tehran province of Iran. Energy, 36(5): 3335-3341
Milašinović-Šeremešić, M., Radosavljević, M., Terzić, D., Nikolić, V. (2017) The utilisable value of the maize plant (biomass) for silage. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 21, br. 2, str. 86-90
Nastić, L., Jeločnik, M., Subić, J. (2018) Contribution margin in silage maze production. Međunarodni časopis za ekonomsku teoriju i praksu i društevena pitanja EKONOMIKA, vol. 64, br. 4, str. 71-80
Ozkan, B., Akcaoz, H., Fert, C. (2004) Energy input-output analysis in Turkish agriculture. Renewable Energy, 29(1): 39-51
Ozkan, B., Fert, C., Karadeniz, F.C. (2007) Energy and cost analysis for greenhouse and open-field grape production. Energy, 32(8): 1500-1504
Radosavljević, M., Terzić, D., Semenčenko, V., Milašinović-Šeremešić, M., Pajić, Z., Mladenović-Drinić, S., Todorović, G. (2015) Comparison of selected maize hybrids for feed production. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 19, br. 1, str. 38-43
Sahoo, A. (2018) Silage for Climate Resilient Small Ruminant Production. u: Ruminants: The Husbandry, Economic and Health Aspects, IntechOpen, 11, Available from https://www.intechopen.com/books/ruminants-the-husbandryeconomic-and-health-aspects/silage-for-climate-resilientsmall-ruminant-production
Schroede, J.W. (2004) Corn silage management. NDSU Extension Service, AS-1253
Stiring, C., Kruh, W., Proudfood, I., Claydon, L., Stott, C. (2013) The agricultural and food value chain: Entering a new era of cooperation. Global Life Sciences, 1-40
Terzić, D., Radosavljević, M., Milašnović-Šeremešić, M., Pajić, Z., Todorović, G., Semenčenko, V. (2014) Uporedni prikaz hibrida kukuruza kao sirovina za proizvodnju silaže. u: Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem (XXVI) Procesna tehnika i energetika u poljoprivredi - PTEP 2014, April 06-11, 2013, Kladovo, Srbija, Zbornik izvoda, 135-136
Terzić, D., Radosavljević, M., Milašinović-Šeremešić, M., Jovanović, Ž., Nikolić, V. (2020) Yield and biomass quality of the whole plant of four maize hybrids for silage production. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 24, br. 1, str. 6-8
United States Department of Agriculture (USDA)-National Agricultural Statistics Service (2021) Corn Production. United States, available on https://www.nass.usda.gov/Charts_and_Maps/Field_Crops/cornprod.php, Accessed on 24.3.2021
Veljković, B., Koprivica, R., Radivojević, D., Broćić, Z. (2018) Kalkulacije u proizvodnji silaže. u: Savetovanje o biotehnologiji 9-10 mart 2018 (XXIII), Zbornik radova, Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet u Čačku, Čačak
Yu, L., Huang, W. (2020) Non-economic societal impact or economic revenue? A performance and efficiency analysis of farmer cooperatives in China. Journal of Rural Studies, 80: 123-134
Zrakić, M., Hadelan, L., Prišenk, J., Levak, V., Grgić, I. (2017) Tendencije proizvodnje kukuruza u svijetu, Hrvatskoj i Sloveniji. Glasnik zaštite bilja, 40(6): 78-85
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/jpea25-31675
primljen: 05.04.2021.
prihvaćen: 05.05.2021.
objavljen u SCIndeksu: 05.06.2021.

Povezani članci

J Proc Ener Agri (2018)
Tehnologija prerade i korišćenje kukuruza - dostignuća i perspektive
Milašinović-Šeremešić Marija, i dr.

J Proc Ener Agri (2020)
Prinos i kvalitet biomase cele biljke četiri hibrida kukuruza za proizvodnju silaže
Terzić Dušanka, i dr.

J Proc Ener Agri (2020)
Hemijski sastav zrna genotipova kukuruza zubana, kokičara i šećerca
Radosavljević Milica, i dr.

prikaži sve [9]