Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 4 od 37  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 14, br. 2, str. 65-79
Ekonomska analiza parničnog postupka
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Pravni fakultet

e-adresadanijela.petrovic@pr.ac.rs
Sažetak
Oskudnost resursa i neophodnost njihove efikasne primene u svim oblastima života i rada uslovile su potrebu za primenom ekonomije u oblasti prava, odnosno za ekonomskom analizom pravnih instituta. Činjenica da oblast prava i pravosuđa apsorbuje značajne količine resursa zahteva uvođenje kriterijuma efikasnosti sa ciljem smanjenja troškova koje ova oblast uzrokuje. U radu se analizira parnični postupak iz ugla ekonomije, ukazuje na faktore koji utiču na opredeljenje strana u sporu da rešenje potraže na sudu, ali i na privatne i društvene troškove koje sudsko rešavanje spora i zaštita prava uslovljavaju. U cilju davanja odgovora na pitanje efikasnosti pravnih instituta ekonomija je razvila ekonomske modele, kojima na pojednostavljen način ukazuje na značaj odluka donetih u pravosudnom sistemu i njihov ekonomski aspekt. Insistiranje na brzom i efikasnom rešenju daje smisao pravnoj zaštiti, dok je dužina postupka obesmišljava. Dužina i efikasnost postupka utiču na visinu troškova postupka, ali i na individualno i društveno blagostanje.
Reference
*** (2011/2014) Zakon o parničnom postupku - ZPP. Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US, 55/2014
*** (2015) Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Službeni glasnik RS, br. 40
*** (2011/2014) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014
Begović, B., Jovanović, A., Labus, M. (2008) Ekonomija za pravnike. Beograd: Pravni fakultet
Cooter, R., Ulen, T. (2016) Law and economics. Pearson - Addison Wesley
Gligorić, Č., Grdinić, V. (2016) Uticaj vrednosti spora, diskontne stope i parničnih troškova na odluke o pokretanju parnice. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 9, br. 4, str. 19-32
Jakšić, A. (2012) Građansko procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Nikolić, Lj., Mojašević, A. (2016) Ekonomija za pravnike. Niš: Medivest
Prescot, J.J., Spier, K.E., Yoon, A. (2014) Trial and settlement: A study of high-low agreements. Journal of Law and Economics, vol. 57, br. 3, str. 703
Radović, A. (2008) Zaštita prava na suđenje u razumnom roku - realna mogućnost, (pre)skupa avantura ili utopija. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Rijeci, vol. 29, br. 1, str. 227-275
Rakić-Vodinelić, V. (2011) Zakon o parničnom postupku Srbije 2011. Pravni zapisi, god II, br. 2, str. 515-567, 566, Pravni fakultet Univeziteta Union
Salma, M. (2014) Elektronska komunikacija u parničnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 3, str. 129-138
Shavell, S. (2009) Temelji ekonomske analize prava. Zagreb: Mate
Stanković, G. (2007) Građansko procesno pravo - građansko parnično procesno pravo. Niš: Pravni fakultet, prva sveska
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekonsig1902065X
objavljen u SCIndeksu: 26.02.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Zb Pravnog fak Niš (2020)
Izbor načina rešavanja građanskopravnog spora i faktori koji ga determinišu
Petrović Danijela

Anali Pravnog fak Beograd (2013)
Ponavljanje parničnog postupka zbog odluke Ustavnog suda
Bodiroga Nikola

Anali Pravnog fak Beograd (2014)
Zaštita kolektivnih interesa potrošača
Babović Branka

prikaži sve [25]