Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 31  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 13, br. 1, str. 1-15
Ekološke uloge akciza u srpskom poresko pravnom sistemu
Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet

e-adresabacaninvojislav@gmail.com
Ključne reči: akcize; zeleni porezi; životna sredina; energenti; električna energija
Sažetak
Akcize na energente neretko predstavljaju omiljeni 'ekološki' izbor mnogih ministara finansija širom sveta, putem kojeg se, pod velom ekološkog poduhvata, uvodi u poreske sisteme 'stara dobra' trošarina na nove proizvode, ili, pak, pokušavaju legitimizovati novi fiskalni nameti na već oporezovane proizvode. U kontekstu akciza kao ekološkog fiskalnog instrumenta podrazumevalo bi se da je nužna diferencijacija poreskih stopa za oporezivanje proizvoda sa različitim ekološkim efektima i vrlo poželjna destiniranost ovih prihoda u ekološke svrhe. U fokusu analize je, tako, pitanje dometa nefiskalnih funkcija akciznog oporezivanja energenata i elektricne energije u Republici Srbiji, kako bi se, kroz teorijski osvrt, uporednopravno sagledavanje i analizu pozitivnopravnih normi doprinelo jasnijem razumevanju uloge 'ozelenjenih' akciza u domaćem poreskopravnom sistemu i barem pokušalo odgovoriti na pitanje da li je pored ovih akciza atribut 'ekološki' svrsishodan i opravdan.
Reference
*** (2001/2017) Zakon o akcizama Republike Srbije. Sl. glasnik RS, br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004,5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., i 18/2018
Antić, D. (2017) Harmonizacija indirektnih poreza u BiH sa standardima EU u funkciji ekonomskog rasta. Acta Economica, god. XV, br. 27, decembar 2017: 179-202
Bejaković, P. (2016) O uvođenju ekoloških poreza u odabranim razvijenim zemljama. Porezni vjesnik, 121-143; 6
Crnković, A. (2005) Ozelenjivanje ekonomije: ekološki porezi. Zbornik Pravnog fakulteta Svučilišta u Rijeci, Vol. 26, br. 2, 883-899
Đorđević, M. (2015) Zadovoljenje principa pravičnosti u oporezivanju potrošnje. Ekonomske teme, 39-52: 1: 53
Đurović-Todorović, J., Đorđević, M. (2013) Porezi na potrošnju. Niš: Ekonomski fakultet
Filipović, S. (2004) Ekološki porezi u pojedinim evropskim zemljama. Ekonomski anali, vol. 49, br. 162, str. 209-224
Ilić-Popov, G. (2000) Ekološki porezi. Beograd: Savet projekata 'Konstituisanje Srbije kao pravne države'
Jelčić, B., Jelčić, B. (1998) Porezni sustav i porezna politika. Zagreb: Informator
Kaplanović, S. (2012) Internalizacija eksternih troškova u funkciji obezbeđenja održivog razvoja drumskog saobraćaja. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Ekonomski fakultet, doktorska disertacija
Lončarić-Horvat, O. (1997) Okoliš s poreznopravnog stajališta. u: [ur.] Osnove prava okoliša, Zagreb: Organizator, 227-263
Lončarić-Horvat, O. (1995) Socijalna država i posredni porezi. Revija za socijalnu politiku, 2(2):
Lovčevic, J. (1979) Institucije javnih finansija: treće izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd: Novinsko-izdavačka ustanova Službeni list SFRJ
Paunescu, N., Balacescu, A. (2012) Taxation of Energy Products and Electricity to the European Union Level. Annals of the ‘Constantin Brancusi' University of Targu Jiu - Economy Series, 2: 116-119
Popović, D. (2017) Poresko pravo - petnaesto. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet, izmenjeno i dopunjeno izdanje
Porritt, J., Winner, D. (1998) The Coming of the Greeks. London, itd: Fontana
Radojičić, S. (2015) Izbegavanje plaćanja poreza, privredni kriminal i korupcija. Kragujevac: Univerzitet u Kragujevcu - Pravni fakultet, doktorska disertacija
Sinković, Z. (2015) Oporezivanje energenata. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 52, 3/2015, 683-704
Stojanović, M. (2016) Efikasnost poreza u rešavanju ekoloških problema. Niš: Univerzitet u Nišu - Ekonomski fakultet, doktorska disertacija
Stojanović, M. (2017) Ekološke naknade kao deo sistema ekoloških poreza u Republici Srbiji. Ekonomski signali: poslovni magazin, vol. 12, br. 1, str. 41-54
Stojanović, P., Lapćevič, M. (2012) Socio-ekonomske funkcije akciza u Republici Srbiji i normativni nedostaci njihove primene. Pravni život, br 10/2012, 905-917
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekonsig1801001B
objavljen u SCIndeksu: 04.06.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka