Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 6 od 9  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 2, br. 1, str. 77-96
Husein Đozo i reformističko tumačenje islama
Centar za religijske nauke 'Kom', Grupa za savremeno religijsko mišljenje, Beograd

e-adresaseidhalilovic@centarkom.rs
Ključne reči: Husein Đozo; islamski reformizam; empirizam; škola al-Manar; moderna nauka; objava; idžtihad; neoselefizam
Sažetak
Husein Đozo je jedan od najuticajnijih naših savremenih muslimanskih mislilaca. Istovremeno, on je izuzetno značajan predstavnik islamskog reformizma kod nas. Mi ćemo u ovom radu pokušati da analiziramo osnovne spoznajne principe njegovog reformističkog razumevanja islama i Kur'ana. Služeći se metodom detaljne analize najvažnijih spisa Huseina Đoze, uočićemo da se on znatno udaljava od tradicionalnog spoznajnog stadijuma islama u različitim sferama svojih ontoloških, antropoloških i epistemoloških razmišljanja. Njegova definicija odnosa između nauke i objave potpuno je zasnovana na empirističkim metodološkim principima. Zbog toga, Đozo će na temeljima empirizma i istoricizma tumačiti pojam idžtihada i značaj predanja Verovesnika islama. U njegovim stavovima, na tom polju, jasno se prepoznaju glavne orijentacije neoselefizma i uticaj slavnih predstavnika škole al-Manar.
Reference
Đozo, H. (1991) Potreba i pokušaji savremene interpretacije i egzegeze kur'anske misli. u: Karić E. [ur.] Kur'an u savremenom dobu, Sarajevo: Svjetlost, str. 9-26
Đozo, H. (1998) Islam u vremenu. Novi Pazar: Zaman
Đozo, H. (1996) Fetve - pitanja i odgovori. Beograd: Publik press
Handžić, M. (1999) Izabrana djela Mehmeda Handžića. Sarajevo: Ogledalo
Hasanović, Z., ur. (2005) Pristupi sunnetu. Sarajevo: Fakultet islamskih nauka u Sarajevu
Ibn, T.S. (2002) Tamhid al-Kava'id. Kom: Bustan-e ketab
Ikbal, M. (1979) Obnova vjerske misli u islamu. Sarajevo: Starješinstvo Islamske zajednice u SR Bosni i Hercegovini, preveo Mehmed Arapčić
Imamović, M. (1997) Historija Bošnjaka. Sarajevo: Bošnjačka zajednica kulture Preporod
Karčić, F. (1990) Društveno-pravni aspekt islamskog reformizma: pokret za reformu šerijatskog prava i njegov odjek u Jugoslaviji u prvoj polovini XX vijeka. Sarajevo: Islamski teološki fakultet
Karčić, F., ur. (2001) 'Istočno pitanje' u XX vijeku. Tuzla: Behram-begova medresa
Karić, E., ur. (1991) Kur'an u savremenom dobu. Sarajevo: Svjetlost
Karić, E. (2004) Prilozi za povijest islamskog mišljenja u Bosni i Hercegovini XX stoljeća. Sarajevo: El-Kalem
Karić, E. (2012) Kritičko mišljenje Husein ef. Đoze. Preporod, 1. juni, str. 29-36
Kašani, A. (2002) Istilahat as-sufijje. Tehran: Entešarat-e Hekmat
Kejsari, D.I.M. (1996) Šarh Fusus al-hikam. Tehran: Entešarat-e elmi-farhangi, kritičko izdanje, pripremio Sejid Dželaludin Aštijani
Nasr, S.H. (1994) Tradicionalni Islam u modernom svijetu. Sarajevo: Rijaset islamske zajednice u BiH, El-Kalem, prevela Zulejha Riđanović
Parsania, H. (2000) Hadis-e pejmane. Kom: Ma'aref
Parsanija, H. (2012) Nauka i filozofija. Beograd: Centar za religijske nauke Kom, preveo s persijskog Seid Halilović
Rida, R. (1910) Tafsir al-Manar. Egipat: Dar al-manar, peti tom
Sadrudin, Mula Sadra (1981) Asfar. Bejrut: Dar ihja' at-turas al-arabi, drugi tom
Tabatabai, M.H.S. (1992) al-Mizan fi tafsir al-Kur'an. Kom: Mo'aseseje matbu'atije Esma'ilijan
Velajati, A.A. (2005) Pujaji-je farhang va tamaddon-e eslam va Iran. Tehran: Markaz-e asnad va hadamat-e pažuheši, četvrti tom
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom1301077H
objavljen u SCIndeksu: 12.02.2020.