Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:25

Sadržaj

članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 49, br. 3, str. 1191-1204
Rane nastale ujedom pasa i mačaka - epidemiološke karakteristike, forenzičko ispitivanje i građanskopravna odgovornost
aUniverzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresaV.Marjanski@pf.uns.ac.rs, ale@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Biomedicina, zaštita životne sredine i pravo (MPNTR - 179079)

Ključne reči: ujedne rane; epidemiološke karakteristike; forenzičko ispitivanje; građanskopravna odgovornost; naknada štete
Sažetak
Ozlede ljudi nakon ujeda psa i/ili mačke su savremena i svevremena tema. Posledice koje prostiču iz ovakvog odnosa ljudi i pasa i/ili mačaka su brojne - zdravstvene, komunalno-ekološke, sociološke, pravne i ekonomske. Predmet ovog rada je analiza epidemioloških karakteristika rana nastalih ujedom pasa i mačaka, njihovo forenzičko ispitivanje i analiza građanskopravne odgovornosti subjekata odgovornih za štete nastale ujedom pasa i mačaka. Forenzičkim ispitivanjem vrši se rekonstrukcija događaja, indentifikuje pas/mačka, utvrđuju patološka stanja kod psa/mačke i oštećenog lica i procenjuju se alternativna objašnjenja. U okviru analize građanskopravne odgovornosti utvrđuju se pravni osnov odgovornosti, lica odgovorna za naknadu štete, vidovi naknade štete i razlozi za isključenje odgovornosti.
Reference
*** (1978/2003) Zakon o obligacionim odnosima. Sl. list SFRJ + Sl. list SRJ + Sl. list SCG, br. 29, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, br. 31/93 i br. 1 - Ustavna povelja
*** (2009) Zakon o dobrobiti životinja. Sl. glasnik RS, br. 41
*** (2007/2014) Zakon o lokalnoj samoupravi. Sl. glasnik RS, br. 129 i 83 – dr. zakon
*** (2005) Zakon o veterinarstvu. Sl. glasnik RS, br. 91
*** (2011) Zakon o komunalnim delatnostima. Sl. glasnik RS, br. 88
Antić, O. (2012) Obligaciono pravo. Beograd: Službeni glasnik
Bernitz, H., Bernitz, Z., Steenkamp, G., Blumenthal, R., Stols, G. (2011) The individualisation of a dog bite mark: a case study highlighting the bite mark analysis, with emphasis on differences between dog and human bite marks. International Journal of Legal Medicine, 126(3): 441-446
Castrodale, L.J. (2007) Hospitalizations resulting from dog bite injuries -- Alaska, 1991-2002. International Journal of Circumpolar Health, 66(4): 320-327
de Munnynck, K. (2002) Wim Van de Voorde, Forensic approach offatal dog attacks: a case report and literature review. International Journal of Legal Medicine, 116, 295-300
Green, C.E. (2006) Infectious diseases of the dog and cat. St Louis, Missouri, 3rd Edition, 495-510
Knobel, D.al L. (2005) Re-evaluating the burden of rabies in Africa and Asia. Bulletin of the World Health Organization, br. 5, 360-368
Loewe, C.L., Diaz, F.J., Bechinski, J. (2007) Pitbull Mauling Deaths in Detroit. American Journal of Forensic Medicine and Pathology, 28(4): 356-360
Morgan, M., Palmer, J. (2007) Dog bites. BMJ, 334(7590): 413-417
Muškinja, N., i dr. (2012) Epidemic of dog bites in Backa: Social and medical aspects. MD Medical Data, (4)3, 301-305
Sacks, J.J., Sinclair, L., Gilchrist, J., Golab, G.C., Lockwood, R. (2000) Breeds of dogs involved in fatal human attacks in the United States between 1979 and 1998. J Am Vet Med Assoc, 217(6): 836-40
Salma, J. (2004) Objektivna odgovornost u obligacionom pravu - domen primene u domaćem i uporednom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 38, br. 3, str. 25-52
Salma, J. (2009) Odgovornost za štete od dejstva stvari - deliktna i kvazideliktna odgovornost. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 43, br. 3, str. 7-31
Salma, J.V. (2007) Obligaciono pravo. Novi Sad: Centar za izdavačku delatnost Pravnog fakulteta, šesto (osmo ponovljeno)
Stanišić, S. (2014) Pravna priroda građanske odgovornosti za štetu od životinja. Godišnjak fakulteta pravnih nauka, Banjaluka, br. 4, 89
Stavrianos, C. (2011) Comparison of human and dog bitemarks. Journal of Animal and Veterinary Advances, 20, 2649-2654
Verzeletti, A., Cortellini, V., Vassalini, M. (2010) Post-mortem injuries by a dog: A case report. Journal of Forensic and Legal Medicine, 17(4): 216-219
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns49-9695
objavljen u SCIndeksu: 17.02.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Zb Pravnog fak Novi Sad (2010)
Kauza ugovorne obaveze prema Zakonu o obligacionim odnosima Republike Srbije
Dudaš Atila

Anali Pravnog fak Beograd (2011)
Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom
Karanikić-Mirić Marija

Anali Pravnog fak Beograd (2011)
Može li virtuelni lik da bude subjekt prava?
Mitrović Dragan M., i dr.

prikaži sve [42]