Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 3 od 19  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 8, br. 1, str. 1-43
Škola u Komu i kritika religijskog pluralizma s posebnim osvrtom na filozofsku analizu ajatolaha Dževadija Amolija
Centar za religijske nauke "Kom", Grupa za savremeno religijsko mišljenje, Beograd

e-adresaseidhalilovic@centarkom.rs
Sažetak
Škola u istorijskom gradu Komu u nekoliko poslednjih decenija imala je važnu ulogu u usmeravanju strateških naučnih i kulturnih tokova u Iranu i islamskom svetu. Naučni i istraživački rad u ovoj školi traje duže od jednog milenijuma i u kontinuitetu se razvijao u svetlu čvrste saradnje predstavnika ove škole i sličnih, starih, škola koje su utemeljene u poznatim centrima islamske učenosti u gradu Medini i u nekoliko gradova na teritoriji današnjeg Iraka, Libana i Irana. U Komu su formirane čuvene škole islamske filozofije, jurisprudencije i egzegeze, a filozofskim disciplinama najčešće se pridavao veliki značaj. Jedan od najuticajnijih predstavnika filozofske škole u Komu danas jeste ajatolah Dževadi Amoli. Analizom sadržaja njegovih knjiga upoznaćemo se s osnovnim smernicama filozofske metodologije škole u Komu u primeru kritike religijskog pluralizma. Ajatolah Dževadi oštro kritikuje ideju religijskog pluralizma zato što su je moderni zapadni mislioci i teolozi svestrano popularizovali iako nikada nisu dovoljno jasno obrazložili da se ona zasniva isključivo na Kantovom, odnosno novokantovskom, relativizmu u saznanju. On objašnjava da relativizam u saznanju ne znači da postoje mnogobrojni putevi koji vode do istine, pa da onda kažemo da će svi ljudi konačno biti spaseni nezavisno od toga na kojem putu se nalazili i kojoj religiji pripadali. Prema njegovoj analizi, relativizam u saznanju znači da niko ne može doći do istine i da se istina ne otkriva ni u jednoj religiji. Ajatolah Dževadi upozorava da se religijskim pluralizmom problemi spasenja i tolerancije rešavaju na destruktivan način, jer ćemo biti prinuđeni da prihvatimo filozofske principe kojima se u potpunosti diskredituje suština religijskog saznanja. Da bi to temeljno dokazao, on analizira različita značenja relativnosti i relativizma. Njegov zaključak glasi da se neka od tih značenja relativnosti prihvataju i koriste u religijskom saznajnom stadijumu, ali da je relativizam u saznanju u očitoj epistemološkoj suprotnosti sa svim religijama.
Reference
Aminrazavi, M. (2001) Persia. u: Nasr S.H., Leaman O. [ur.] History of Islamic Philosophy, Qom: Ansariyan Publications, part II, 1037-1050
Amoli, A.D. (2007) Manzelat-e akl dar hendese-je ma'refat-e dini. Kom: Esra
Amoli, A.D. (2012) Mafatih al hajat. Kom: Esra, 19. izdanje
Amoli, A.D. (1998) Falsafeje hokuke bašar. Kom: Esra
Amoli, A.D. (1999) Šariat dar ajeneje marefat. Kom: Esra
Amoli, A.D. (1999) Tabjine barahine esbate Khoda. Kom: Esra
Amoli, A.D. (2002) Dinšenasi. Kom: Esra
Arafi, A. (2013) Vahdate houze va danešgah. Kom: Moaseseje ešrak va erfan, pripremio Ali Bahši
Arafi, A. (2016) Houzeje elmije: Ćisti, gozašte, hal, ajande. Kom: Moaseseje ešrak va erfan, pripremio Muhamed Azadi
Bandali, S., prir. (2002) Mehre ostad: Sireje elmi va amalije ostad Dževadi Amoli. Kom: Esra
Dževadi, A.A. (2003) Nesbate din va donja: Barresi va nakde nazarijjeje sekularism. Kom: Esra
Hadže, A.A. (1970) Rasaele džame'. Tehran: Forugi
Halilović, M. (2015) Božje otkrovenje ili religijsko iskustvo - analiza različitih modela razumevanja otkrovenja. Kom: časopis za religijske nauke, vol. 4, br. 1, str. 79-98
Halilović, S. (2017) Nasr Hamid Abu Zejd i temelji njegove hermeneutike - kritičko preispitivanje stava da je Kuran proizvod kulture. Kom: časopis za religijske nauke, vol. 6, br. 1, str. 33-53
Halilović, T., Halilović, S., Halilović, M. (2015) Kratka istorija islamske filozofije. Beograd: Centar za religijske nauke 'Kom', drugo izdanje
Halilović, T. (2014) Doctrinal gnosis in Islam: Position and significance. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 3, br. 2, str. 21-34
Halilović, T. (2017) Urođene ideje u islamskoj filozofiji. Kom: časopis za religijske nauke, vol. 6, br. 1, str. 1-16
Hamid, P. (2001) Hadise pejmane - Pažuheši dar enkelabe eslam. Kom: Daftare našr va pahše Maaref
Hamid, P. (2012) Nauka i filozofija. Beograd: Centar za religijske nauke 'Kom', s persijskog preveo Seid Halilović
Hick, J. (1993) Philosophy of Religion. Tehran: Entešarate bejnol-melalije al Hoda, preveo na persijski Bahram Rad
Kalin, B. (1990) Povijest filozofije - s odabranim tekstovima filozofa. Zagreb: Školska knjiga
Kant, I. (1953) Dvije rasprave -Prolegomena za svaku buduću metafiziku; Osnov metafizike ćudoređa). Zagreb: Matica hrvatska
Motahari, M. (1983) Hadamate motakabele eslam va Iran. Kom: Entešarate Sadra, 12. izdanje
Nezami, G. (1956) Kollijjate Divan. Tehran: Entešarate Amir Kabir
Parsanija, H. (2006) Pluralism, zaminehaje akidati va edžtemai. Tehran: Našr va pažuheše ma'nagara
Saduki-Soha, M. (2002) Tarihe hokama va orafaje mota'ahher. Tehran: Entešarate Hekmat
Sejid, J.J. (2010) Mabani va osule erfane nazari. Kom: Moaseseje amuzeši va pažuhešije Emam Homeini
Sejid, M.H.T. (1993) Ši'e dar eslam. Kom: Daftare entešarate eslami, 6. izdanje
Tabatabai, M.S.H. (1996) Nihajat al hikma. Kom: Muassasat an našr al islami, 14. izdanje
Tusi, N.H. (2005) Šarh al Išarat va at tanbihat. Kom: Bustane ketab, kritičko izdanje pripremio ajatolah Hasanzade Amoli
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom1901001H
objavljen u SCIndeksu: 06.04.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka