Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:56
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:43

Sadržaj

članak: 2 od 213  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 18, br. 1, str. 213-230
Etički i pravni aspekti prava na dostojanstvenu smrt
Megatrend Univerzitet, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, Beograd

e-adresaimirevska@megatrend.edu.rs
Sažetak
Problem eutanazije predstavlja dodirno područje etike i prava. U ovom tekstu, koji nastoji da pruži doprinos stručnoj javnoj raspravi o uvođenju eutanazije u srpsko zakonodavstvo, najpre je terminološki jasno preciziran sam termin - eutanazija (kao pravo na dostojanstvenu smrt). Nadalje, u tekstu se razmatra kakve su obaveze drugih lica, koje proističu iz ovog prava i pod kojim uslovima obaveze drugih lica predstavljaju ograničavanje njihovih prava. Navođenjem primera iz područja etike i prava, u tekstu se konstatuje da je razlikovanje aktivne i pasivne eutanazije zapravo proizvod neadekvatnog promišljanja prilikom izvođenja ove diferencije. Na osnovu etičke argumentacije dvostrukog efekta, takođe, u tekstu se ukazuje na nedolednosti etičkog pristupa u funkciji pravnog uređenja problema eutanazije.Koristeći obimnu literaturu, koja sa pravnog i etičkog aspekta problematizuje eutanaziju, autor dolazi do zaključka da je pravo na dostojanstvenu smrt društvena vrednost koju treba zakonski oblikovati, tako da budu predupređene moguće zloupotrebe - a istovremeno izbegnuto svaljivanje bremena odgovornoisti na drugoga, koji treba da sprovedu pacijentovu želju da dostojanstveno umre. Takođe, autor je nastojao da u ovom tekstu fundira uverenje da srpsko zakonodavstvo treba da pravno oblikuje uslove za aktivnu direktnu eutanaziju.
Reference
*** (2005-2019) Krivični zakonik RS. Službeni glasnik RS, 85/2005, 88/2005 -ispr., 107/2005 -ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019
*** (2013/2019) Zakon o zaštiti pacijenata. Sl. glasnik RS, 45/2013 i 25/2019 -dr. zakon
Bogdanić, M., Rakić, J. (2014) Eutanazija. Pravne teme, 2(3)
Brock, D.W. (1992) Voluntary active euthanasia. Hastings Center Report, 22(2): 10-22
Budić, M. (2018) Suicide, euthanasia and the duty to die: A Kantian approach to euthanasia. Filozofija i drustvo, Vol. 29, No. 1 1-152
Feinberg, J. (1977) Voluntary Euthanasia and the Inalienable Right to Life. u: The Tanner Lectures on Human Values, The University of Michigan
Kant, I. (1993) Metafizika morala. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Kant, I. (1979) Kritika praktičnog uma. Beograd: BIGz
Keown, J. (2002) The first Survey: The incidence of 'euthanasia'. u: Keown J. [ur.] Euthanasia, ethics and public policy, Cambridge: Cambridge University Press
Klajn-Tatić, V. (2007) Eutanazija i lekareva pomoć u samoubistvu. u: Pomeramo granice, Beograd: Institut društvenih nauka
Kuhze, H. (2004) Eutanazija. u: Singer Piter [ur.] Uvod u etiku, Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica zorana Stojanovića
Lok, D. (2002) Dve rasprave o vladi. Beograd: Utopija
McConnell, T. (2000) On an alleged problem for voluntary euthanasia. Journal of Medical Ethics, 26:217-219
McIntyre, A. (2004) The Double Life of Double Effect. Theoretical Medicine, 25: 61-74
Ministarstvo Pravde Radni materijal za Predlog zakona o pravu na dostojanstvenu smrt
Moser, E. (2017) The Right to Life, Voluntary Euthanasia, and Termination of Life Request. Philosophy Study, 7(8): 445-454
Mrvić-Petrović, N. (2008) Krivično pravo-Opšti i posebni deo. Beograd
Nagel, T. (1991) Smrt -filozofsko gledište. u: Treći program Hrvatskog radija, Zagreb, str. 7-11
Nenadovic,, Milutin, S. (2002) Medicinska etika. Beograd
Otašević, V., Pejaković, S. (2000) Medicinska etika i deontologija. Niš: Prosveta
Pens, G. (2007) Klasični slučajevi iz medicinske etike. Beograd: Službeni glasnik
Rachels, J. (1994) More Impertinent Distinction and a Defense of Active Euthanasia. u: Steinbock, B., Norcross, A. [ur.] Killing and Letting Die, New York: Fordham University Press, 139-154
Rachels, J. (1975) Active and passive euthanasia. New England Journal of Medicine, 292 (2), 1975: 78-80
Radišić, J. (2008) Medicinsko pravo. u: Zakoni i propisi, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta 'Union'
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/MegRev2101213M
primljen: 18.05.2020.
prihvaćen: 15.07.2020.
objavljen u SCIndeksu: 28.12.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Gl Adv komore Vojvodine (2006)
Uspostavljanje stvari
Kubinjec Janko

Vojno delo (2019)
Eutanazija - pravni aspekt
Živković Mirjana V., i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (2001)
Teorija prava - naučna i edukativna dimenzija
Vukadinović Gordana, i dr.

prikaži sve [44]