Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 5 od 213  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 1, br. 1, str. 59-75
Organizaciona kultura kao važan faktor upravljanja krizom preduzeća u uslovima pandemije kovida 19
aFakultet društvenih nauka, Beograd
bn/a

e-adresasrdjan.zikic@fdn.edu.rs, milenicazivulovic@gmail.com
Sažetak
Pandemija kovida 19 bez svake sumnje ima ozbiljne društveno-ekonomske efekte. Čitav svet prolazi kroz do sada nezapamćenu krizu sa svim karakteristikama nepredvidljivosti i otežane prevencije. Danas praktično ne postoji organizacija koja nije pogođena ovom krizom. Tokom perioda velike neizvesnosti veoma je važno da organizacije na pravi način shvate uticaj ove pretnje na interne i eksterne stejkholdere. Samo preduzeća koja su sposobna da na efikasan način upravljaju krizom pomoću adekvatne organizacione kulture i liderstva mogu da održe konkurentsku prednost. U skladu sa tim neophodno je razvijati i podržavati etički orijentisanu organizacionu kulturu koja će snažno podržavati etičke standarde. Proaktivnost i etički pristup ove vrste organizacione kulture doprinosi ublažavanju negativnih efekata nastale krize i pruža adekvatnu podršku zaposlenima. Na osnovu navedenih činjenica, osnovni motiv istraživanja je bio da se utvrdi u kolikoj meri se tokom perioda izrazite poslovne krize i neizvesnosti u preduzeću podržava etički orijentisana organizaciona kultura. Istraživanje se temelji na odgovorima prikupljenim standardizovanim i strukturiranim anketnim upitnikom na uzorku od 100 ispitanika.
Reference
Babić, M. (1996) Osnovi organizacije. Sarajevo: Svjetlost
Bauer, T., Berrin, E. (2012) An introduction to organizational behavior. Unnamed Publisher
Bogićević-Milkić, B. (2011) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Ekonomski fakultet
Chatman, J., Eunyoung, S. (2003) Leading by leveraging culture. California Management Review, 45: 19-34
Hıdıroğlu, D. (2020) Strategic leadership: Best practical leadership style to business strategies in the period of COVID-19 epidemic. Turkish Studies -Social, 15(4): 1945-1955
Janićević, N. (2013) Organizaciona kultura i menadžment. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Ekonomski fakultet
Janićijević, N. (2005) Organizaciona kultura - kolektivni um preduzeća. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Ekonomski fakultet-Centar za izdavačku delatnost
Jovanović, M., Živković, M., Cvetkovski, T. (2003) Organizaciono ponašanje. Beograd: Megatrend univerzitet primenjenih nauka
Mihajlović, D., Jovanović, V. (2012) Organizacija i upravljanje preduzećem. Zaječar: Fakultet za menadžment
Mitroff, I., Shrivastava, P., Udwadia, F. (1987) Effective crisis management. Academy of Management Perspectives, 1(4): 283-292
Nikčević, G. (2014) Organizaciona kultura u funkciji unapređenja internog okruženja preduzeća. Podgorica: Ekonomski fakultet
Nikodijević, D. (2006) Uvod u menadžment kulture. Beograd: Megatrend univerzitet
Novelskaite, A. (2014) Exploring ethical organizational culture: Validation of measurement instrument in Lithuania. Procedia -Social and Behavioral Sciences, 156: 186-188; (April)
Penrose, J. (2000) The role of perception in crisis planning. Public Relations Review, 26(2): 155-171
Peters, T., Waterman, R. (1982) In search of excellence. Collins business essentials
Prabhu, G. (1994) Corporate culture. u: Lock Denis [ur.] Gower Handbook of Quality Menagement, London: Gower
Robbins, S., Coulter, M. (2005) Menadžment. Beograd: Data Status
Robins, S., Judge, T. (2010) Organizaciono ponašanje. Zagreb: Mate
Schoenberg, A. (2005) Do crisis plans matter?: A new perspective on leading during a crisis. Public relations quarterly, 50(1): 1-22
Schwartz, M. (2013) Developing and sustaining an ethical corporate culture: The core elements. Business Horizons, 56(1): 39-50
Stoppler, M.Y. (2021) New job stress the coprorate culture. https://Stress.about.com (20.03.2021)
Teehankee, B. (2010) Humanistic entrepreneurship: An approach to virtue-based enterprise. Asia-Pacific Social Science Review, 8:1(2008): 89-110
Terec, L., Cucu, M. (2016) Ethic and organizational culture: Key elements regarding the development of economic activities. Ecoforum, 5(1): 8; Romania
Wallace, A. (2014) Creating and sustaining ethical organizational culture. UNDP Ethics Advisor
Wang, J., Ng, C., Brook, R. (2020) Response to COVID-19 in Taiwan: Big data analytics, new technology, and proactive testing. JAMA, 323(14): 1341-1342
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/DruHor2101059Q
primljen: 29.01.2021.
prihvaćen: 28.02.2021.
objavljen u SCIndeksu: 15.07.2021.