Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 9 od 17  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 47, br. 1, str. 115-121
Uticaj deficita lakopristupačne vode u zemljištu na prinos i evapotranspiraciju kukuruza
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
cDelta agrar - Podunavlje a.d., Čelarevo

e-adresapejic@polj.ns.ac.rs
Sažetak
Eksperimentalna istraživanja su obavljena na oglednom polju Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad na Rimskim Šančevima, na zemljištu tipa karbonatni černozem lesne terase u periodu 2000-2007. U ogledu su bile zastupljene varijanta sa navodnjavanjem (T1) i kontrolna varijanta bez navodnjavanja (T0). Analiziran je hibrid kukuruza NS-640 grupe zrenja FAO 600. Deficit lakopristupačne vode u zemljištu (DLPVZ) u sloju do 60 cm u periodu vegetacije, kao i utrošak vode na stvarnu evapotranspiraciju (ETa) obračunate su vodnim bilansom. Utrošak vode na potencijalnu evapotranspiraciju (ETm) u pojedinim mesecima i vegetacionom periodu obračunate su bioklimatskim postupkom primenom hidrofitotermičkih indeksa. Korelacionom analizom utvrđena je visokosignifikantna zavisnost prinosa kukuruza (Y) od DLPVZ (r = -0,941) i količine padavina (P) u avgustu (r = 0,931). Takođe je utvrđena statistički signifikantna zavisnost Y od DLPVZ (r = -0,765) i P u julu i avgustu (r = 0,768). Dobijeni rezultati potvrđuju činjenicu da je proizvodnja kukuruza u Vojvodini, u uslovima prirodne obezbeđenosti biljaka vodom, nesigurna i da je u korelaciji sa vremenskim uslovima pre svega sa količinom i rasporedom padavina. Ostvarena statistički signifikantna korelacija (r = 0,755) između prinosa kukuruza i utrošene vode na stvarnu evapotranspiraciju (ETa) potvrđuje da poljoprivredi Vojvodine nedostaje voda kao pokretač ostalih faktora proizvodnje. Signifikantno veći prinosi kukuruza na varijanti T1 (13,517 t ha-1) u odnosu na T0 varijantu (11,210 t ha-1) jasno ukazuju da se u klimatskim uslovima Vojvodine mogu postići visoki i stabilni prinosi kukuruza samo u uslovima navodnjavanja.
Reference
*** (2007) Statistički godišnjak Srbije. webrzs.stat.gov.rs/axd/godisnjak/god2007pog12.pdf
Bošnjak, Đ. (1999) Navodnjavanje poljoprivrednih useva. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Bošnjak, Đ., Dobrenov, V. (1993) Efekat predzalivne vlažnosti zemljišta na prinos i evapotranspiraciju kukuruza. u: Korišćenje i održavanje melioracionih sistema, savetovanje, zbornik radova, Beograd: Jugoslovensko društvo za odvodnjavanje i navodnjavanje, posebna publikacija
Bošnjak, Đ., Pejić, B. (1994) Realizacija racionalnog zalivnog režima kukuruza. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Sv. 22, str. 167-178
Bošnjak, Đ., Pejić, B. (1997) Odnos navodnjavanja i zemljišne suše prema prinosu kukuruza u Vojvodini. u: Uređenje, korišćenje i očuvanje zemljišta, Novi Sad: Mala knjiga, str. 624-631
Bošnjak, Đ., Pejić, B. (1998) Suša i racionalan režim navodnjavanja kukuruza. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, Novi Sad, 22, 1-2, 62-69
Bošnjak, Đ. (1982) Evaporacija sa slobodne vodene površine kao osnova zalivnog režima i njen odnos prema ETP kukuruza i soje. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Bošnjak, Đ., Pejić, B., Maksimović, L. (2005) Irrigation: A condition for high and stable corn production in the Vojvodina province. Savremena poljoprivreda, vol. 54, br. 3-4, str. 82-86
Bošnjak, Đ. (1993) Stanje, posledice i predviđanje suše u Vojvodini. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 21, str. 85-89
Çakir, R. (2004) Effect of water stress at different development stages on vegetative and reproductive growth of corn. Field Crops Res., 89, 1-6
Dragović, S. (1995) Suša - elementarna nepogoda ili prirodna pojava. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Sv. 33, str. 59-72
Kresović, B., Dumanović, Z., Vasić, G. (1993) The effect of irrigation, ammount and time of application of N on maize yield. Acta biologica Iugoslavica - serija A: Zemljište i biljka, 42(3): 213-219
Panda, R.K., Behera, S.K., Kashyap, P.S. (2004) Effective management of irrigation water for maize under stressed conditions. Agricultural Water Management, 66(3): 181
Pejić, B. (1996) Vodni bilans kao osnova analize prirodnog deficita vode i njegov odnos prema prinosu kukuruza. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, (25): 513-520
Pejić, B. (1999) Evapotranspiracija i morfološke karakteristike kukuruza u zavisnosti od dubine navlaženog zemljišta i njihov odnos prema prinosu. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Pejić, B., Maksimović, L., Milić, S. (2007) Efekat navodnjavanja na prinos hibrida kukuruza iz različitih grupa zrenja. Acta biologica Iugoslavica - serija A: Zemljište i biljka, vol. 56, br. 2, str. 59-66
Vučić, N. (1973) Vodni bilans kao osnova za zalivni režim. Vodoprivreda, Beograd, 26, str. 425-427
Vučić, N. (1976) Navodnjavanje poljoprivrednih kultura. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 05.07.2010.