Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 2 od 22  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 9, br. 17, str. 81-106
Izgradnja sopstva kroz simboličku interakciju sa drugim u svakodnevnom životu
aUniverzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, Republika Srpska, BiH
bUniverzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet, Republika Srpska, BiH

e-adresaivan.sijakovic@fpn.unibl.org, dragana.vilic@ef.unibl.org
Sažetak
U ovom radu autori su nastojali da provere, uz pomoć drugih autora koji govore o ovoj temi, najpre, u interpretativnoj sociologiji, a kasnije u njenim okvirima iz perspektive simboličkog interakcionizma, kako se formira sopstvo, kao najvažniji instrument slobodne komunikacije i interakcije u svakodnevnom odnosu sa drugim, u kojima se osobe usklađuju i pri čemu se naglašavaju subjektivna značenja ponašanja ljudi. U simboličkom interakcionizmu, čije je ishodište u filosofskom pragmatizmu i socijalnom biheviroizmu Džordža Herberta Mida, središnje mesto ima interakcija (licem u lice), a sopstvo je ključni izraz. U Midovom socijalnom konstruisanju sopstva ("ja" i "mene"), interakcija i komunikacija imaju ključnu važnost (učenje o sebi kroz interakciju s drugim). Prema Herbertu Blumeru, koji je formulisao sintagmu simbolički interakcionizam, ljudsko društvo je proizvod specifične ljudske interakcije posredovane upotrebom simbola. U okvirima ovog sociološkog teorijskog pravca, Ervin Gofman je, koristeći metaforu pozorišnog izvođenja za svakodnevni život, izgradio tzv. dramaturški model proučavanja društvenog života - interakcije licem u lice između ljudi u svakodnevnim susretima i uloge sopstva u njoj (konstruisanja sopstva), gde pojedinac kao aktivni i kreativni glumac (akter) izvodi svoju (društvenu) ulogu u konkretnoj društvenoj situaciji pred drugima. Interakcionistički okvir se u prethodnih nekoliko decenija primenjuje u teoriji uloga za razumevanje sopstva i procesa identiteta. U radu je analiziran teorijski pristup Ralfa Tarnera koji naglašava ulogu kao orijentacioni mehanizam u interakciji i kao kulturni resurs, čije mreže predstavljaju okvir za aktivnosti u društvu.
Reference
*** (2007) Sociološki rečnik. Beograd: Zavod za udžbenike
Afrić, V. (1988) Simbolički interakcionizam. Revija za sociologiju, Zagreb, Vol. XIX, No 1-2: 1-13
Bezić, Ž. (2001) Jastvo i sebstvo. Crkva u svijetu, 36. br. 2. str. 174-203
Biddle, B. (1986) Recent developments in role theory. Annual Review of Sociology, 12(1): 67-92
Blumer, H. (1962) Society as symbolic interaction. u: Rose M.A. [ur.] Human behavior and social processes: An interactionist approach, Boston: Houghton Mifflin Company, https://ia800304.us.archive.org/32/items/humanbehaviorsoc00rose/humanbehaviorsoc00rose.pdf
Blumer, H. (1969) Symbolic interactionism: Perspective and method. Berkeley: University of California Press
Bodlović, P. (2011) Elementarne odrednice svijesti kod fenomenologa i simboličkih interakcionista. Amalgam, No 5: 53-66
Carter, M.J., Fuller, C. (2015) Symbolic interactionism. Sociopedia
Filipović, S. (2012) Gofmanov glumac kao avatar - mogućnost primene dramaturškog modela u virtuelnom komuniciranju. CM - časopis za upravljanje komuniciranjem (Communication Management Quarterly), vol. 7, br. 23, str. 73-94
Garfinkel, H. (1967) Studies in ethnometodology. New Jersey: Prentice-Hall, Inc
Gofman, E. (2000) Kako se predstavljamo u svakodnevnom životu. Beograd: Geopoetika
Huserl, E. (2007) Ideje za čistu fenomenologiju i fenomenologijsku filozofiju. Zagreb: Naklada Breza, Prev. Ž. Pavić
Kalero, P.L. (2014) Sociologija sopstva. Dijalog, ANUBIH, br. 3-4: 126-142
Kišjuhas, A. (2007) Dramaturgija socijalnih odnosa. Danas, 20. oktobar, pristupljeno 19. 07. 2018. https://www.danas.rs/nedelja/dramaturgija-socijalnih-odnosa
Mead, G.H. (1934) Mind, self and the society from the standpoint of a social behaviorist. Chicago: Chicago University Press
Mead, G.H. (2003) Um, osoba i društvo. Zagreb: Naklada Jasenski i Turk
Milardović, A. (2013) Stranac i društvo, Fenomenologija stranca i ksenofobije. Zagreb: Pan liber
Moreno, J.L. (1946) Psychodrama. New York: Beacon House, Volume 1
Nikolić, L. (1994) Simbolički interakcionizam oblikovanje i tumačenje društvenog sveta. Sociološki pregled, vol. 28, br. 1, str. 79-97
Prodanović, S.M. (2015) Status zdravog razuma u savremenoj sociološkoj teoriji - ka pragmatičkoj rekonceptualizaciji odnosa teorije i prakse. Beograd: Filozofski fakultet, Doktorska disertacija
Ritzer, G. (1997) Suvremena sociologijska teorija. Zagreb: Nakladni zavod Globus
Schutz, A. (1972) The phenomenology of the social world. Evanston: Northwestern University Press
Spasić, I. (1998) Interpretativna sociologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Spasić, I.A. (1996) Značenja susreta - Goffmanova sociologija interakcije. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju (IFDT)
Sternheimer, K. (2011) Symbolic interactionism on the road / Simbolički interakcionizam na cesti. December 08, pristupljeno 07. 07. 2018, http://www.everydaysociologyblog.com/2011/12/symbolic-interactionism-on-the-road.html, preuzeto sa: CDHI, March 06, 2012, http://www.cdhi.hr/2012/03/simbolicki-
Sztompka, P. (2008) The focus on everyday life: A new turn in sociology. European Review, 16(1): 23-37
Turner, R.H. (1962) Role-taking: Process versus conformity. u: Rose M.A. [ur.] Human behavior and social processes: An interactionist approach, Boston: Houghton Mifflin Company, https://ia800304.archive.org/32/items/humanbehaviorsoc00rose/humanbehaviorsoc00rose.pdf
Turner, R.H. (2001) Role theory. u: Handbook of sociological theory, Springer, Chapter 12, pristupljeno 16. 04. 2018, http://www.bookmetrix.com/detail/chapter/9eb443df-6180-4efe-8e76-633eaae4e818#downloads
Veber, M. (1976) Privreda i društvo. Beograd: Prosveta
Žurić, J.I., Jakovina, T. (2017) Role theory and role analysis in psychodrama: A contribution to sociology. Socijalna Ekologija, 26(3): 151-169
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/politeia0-19722
objavljen u SCIndeksu: 13.02.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0