Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:53
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:45

Sadržaj

članak: 2 od 16  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 10, br. 1, str. 180-193
Analiza kretanja javnog duga Republike Srbije u periodu 2008-2018
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresasanja.bakic991@gmail.com
Ključne reči: javni dug; spoljni dug; deficit
Sažetak
Javni dug predstavlja sve direktne i indirektne finansijske obaveze države. Kontinuirano povećanje javnog duga i budžetskog deficita predstavlja sliku savremenog funkcionisanja ekonomije i privrede jedne zemlje. Cilj istraživanja se sastoji u tome da se izvrši analiza javnog duga Srbije u periodu 2008-2018. godine. Pored nivoa javnog duga, analiziraće se njegova struktura i uticaj njenih segmenata na kretanje javnog duga. Osnovni zaključak je da je nivo javnog duga izuzetno bitan faktor koji utiče na ekonomiju i privredu jedne države. Ukoliko se javni dug kontinuirano drži u razumljivim granicama, na duži rok može omogućiti održiv ekonomski rast.
Reference
*** (2020) Evropska investiciona banka na zapadnom balkanu. 01. januara 2020, https://www.eib.org/attachments/country/the_eib_in_ the_western_balkans_sr.pdf
Aranđelović, Z. (2004) Nacionalna ekonomija. Niš: Ekonomski fakultet, str. 61
Cerović, B., Kovačević, M. (2009) Tranzicija u Srbiji i globalna ekonomska kriza. u: Zbornik radova, Beograd: Naučno društvo ekonomista
Eurostat (2015) General government gross debt: Annual data. 20. avgusta 2019, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teina225&plugin
Janković, I. (2015) Valutna struktura javnog duga i devizne rezerve zemlje - neophodnost jače koordinacije poteza monetarnih i fiskalnih vlasti. 17. septembra 2019, http://ndes.ekof.bg.ac.rs/downloadsakta/zbornik2015deo2.pdf
Kilibarda, B. (2011) Platni bilans Crne Gore - teorija i praksa. Podgorica, Crna Gora: Centralna banka Crne Gore
Leković, V. (2019) Institucionalne i strukturne promene u kontekstu konvergencije Republike Srbije prema Evropskoj uniji. Kragujevac: Ekonomski fakultet, str. 13-25
Marčetić, M. (2017) Analiza eksterne neravnoteže Srbije. Beograd, str. 33
Milenković, I., Popović, M. (2011) Politika deviznog kursa i stopa rasta u zemljama jugoistočne Evrope (na primerima Srbije i Hrvatske). academia.edu, str. 6
Milojević, I. (2017) Fiskalna konsolidacija računovodstvenog sistema budžeta. Beograd: Centar za ekonomska istraživanja
Nadić, D. (2011) Održivi razvoj i principi održivog razvoja u strateškim dokumentima Republike Srbije. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 5, br. 6, str. 213-224
Parlamentarna budžetska kancelarija (2018) Analiza javnog duga januar - septembar 2018. godine. 17. septembra 2019, http://pbk.rs/wp-content/uploads/2018/11/Analiza_javnog_duga_jan-sep_2018.pdf
Petrović, P., Brčerević, D., Minić, S. (2015) Privredni oporavak i ozdravljenje javnih finansija Srbije - vreme za rešavanje strukturnih problema. 01. janura 2020, http://ndes.ekof.bg.ac.rs/downloadsakta/zbornik2015deo2.pdf
Ristić, Ž., Komazec, S., Ristić, K. (2012) Javne finansije. Beograd, druga knjiga, str. 542
Trklja, M. (2015) Analiza budžetskog deficita i javnog duga u Republici Srbiji. Bizinfo (Blace), vol. 6, br. 2, str. 17-29
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/Civitas2001180B
primljen: 10.04.2020.
prihvaćen: 04.06.2020.
objavljen u SCIndeksu: 28.05.2021.