Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 7  
Back povratak na rezultate
2009, br. 53, str. 199-218
Ekonomska analiza ekološkog prava i politike
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
Sažetak
Predmet analize u ovom radu jesu različiti ekonomski pristupi u rešavanju problema ekoloških eksternih efekata (eksternalija). Budući da se u praksi primenjuje državna ekološka politika (državna regulacija, politika podsticaja i pravna pravila o odgovornosti za štetu), kao i tzv. privatna rešenja eksternalija, pitanje je koji je metod u rešavanju datog problema najefikasniji. Cilj ovog rada jeste ukazivanje na pozitivne i negativne karakteristike svakog metoda ponaosob. Takođe, ovim radom želi se istaći značaj privatnog rešenja problema eksternalija, kao najefikasnijeg metoda uzimajući u obzir transakcione troškove kao kriterijum procenjivanja efikasnosti. U prvom delu rada biće izložena državna ekološka politika, kao i njene varijante - državna regulacija i politika podsticaja (fiskalna politika, politika subvencija i sistem transferabilnih dozvola). U drugom delu rada objašnjavaju se tzv. privatna rešenja problema eksternalija u svetlu Kouzove teoreme neutralnosti. Uvažavajući doprinose i značaj Kouzove teoreme, autor naglašava efikasnost tržišne (ugovorne) i sudske alokacije prava nad resursima, u odnosu na neposrednu državnu regulaciju.
Reference
*** (2004) Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine. Službeni glasnik RS, br. 135
*** (2004-2009) Zakon o zaštiti životne sredine. Službeni glasnik RS, br. 135/04, 36/09, 36/09
*** (2009) Zakon o planiranju i izgradnji. Službeni glasnik RS, br. 72, 81
Barnes, D.W., Stout, L.A. (1992) The economic analysis of tort law. St. Paul - Minn: West Publishing
Carlton, D.W., Perloff, J.M. (2005) Modern industrial organization. New York: Addison-Wesley
Coase, R.H. (1960) The problem of social cost. Journal of Law and Economics, vol. 3, str. 18-19
Cobin, J.M. (1999) A primer on modern themes in free market economics and policy. Boca Raton - Florida: Universal Publishers
Cole, D.H., Grossman, P.Z. (2005) Principles of law and economics. New Jersey: Pearson Education
Cooter, R. (1984) Prices and sanctions. Columbia Law Review, vol. 84, str. 1535-1536
Hicks, J.R. (1939) The foundations of welfare economics. Economic Journal, Vol. 49, No. 196
Jovanović, A. (1998) Uvod u ekonomsku analizu prava. Beograd: Savet projekta Konstituisanje Srbije kao pravne države
Jovanović, A. (2008) Teorijske osnove ekonomske analize prava. Beograd: Pravni fakultet
Kaldor, N. (1939) Welfare propositions in economics. Economic Journal, vol. 49, br. 195
Labus, M.Z. (2006) Osnovi ekonomije. Beograd: Pravni fakultet - Centar za publikacije
Mankju, G.N. (2005) Principi ekonomije. Beograd: Ekonomski fakultet
Nikolić, L. (2004) Osnovi ekonomije. Niš: Spektar
North, D.C. (1990) Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
Pareto, V. (1906) Manuel d'economie politique. Paris
Pigou, A.C. (1932) The economics of welfare. London: Macmillan
Posner, R.A. (1998) Economic analysis of law. New York: Aspen Law & Business
Prokopijević, M. (2005) Evropska unija - uvod. Beograd: Službeni glasnik RS
Rothbard, M. (1997) Toward a reconstruction of utility and welfare economics. u: Logic of action I: Method, money, and the Austrian school, Cheltelham: Edward Elgar, 211-255, 236
Stiglitz, J.E. (2004) Ekonomija javnog sektora. Beograd: Ekonomski fakultet
Varijan, H.R. (2005) Mikroekonomija - moderan pristup. Beograd: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 12.01.2010.