Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 28  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 10, br. 2, str. 1-18
Ontološka analiza vere u islamskoj filozofiji
Centar za religijske nauke "Kom", Grupa za religijsku filozofiju, Beograd

e-adresat_halilovic@centarkom.rs
Ključne reči: čovek; duša; vera; verovanje; iman; islamska filozofija; srce; razum
Sažetak
Pojam vere ima različita značenja. Uverenje u religijske ideje ili u opšte saznajne sudove značenje je koje ćemo detaljnije razmatrati u ovom radu. S obzirom na izuzetan značaj vere u osmišljavanju čovekovog života, čak i u nereligijskom aspektu, istražićemo različite dimenzije ovog ljudskog fenomena u islamskoj tradiciji. S obzirom na to da se u teološkim raspravama ne govori o suštini vere već o njenom odnosu sa čovekovim delima, pažnju smo posvetili islamskim filozofima i njihovom ontološkom pogledu na veru kako bismo predstavili suštinska svojstva vere. Nazivi čovekovih saznajnih moći koje se dovode u vezu s poreklom verovanja nisu isti u svim islamskim naučnim disciplinama i zasnivaju se na različitim opisima ljudskog saznajnog sistema. Razum i srce su dve najčešće pominjane moći iz kojih čovekovo verovanje potiče i prema kuranskom tekstu i islamskim predanjima imaju dovoljno zajedničkih svojstava da budu označene kao najviši stepen ne samo ljudskog saznanja već i bitka. Intelekt je u islamskoj filozofiji nadmaterijalno biće koje ne zavisi od materije ni u svom bitku niti u delanju.
Reference
Amoli, S.H. (2003) Anvar al-hakika va atvar at-tarika va asrar aš-šari'a. Kom: Nur ala nur
Aristotel (1987) Darbare-je nafs. Tehran: Hekmat
Bagdadi, A.M.A. (1954) Al-Fark bejn al-firak. Tabriz
Dževadi, A.A. (2008) Zan dar ajene-je đalal va đamal. Kom: Moasseseje tebjan
Đami, A. (2005) Šarh Fusus al-hikam. Bejrut: Dar al-kutub al-'ilmijja
Gazali, M.A.H. (2002) Ihja 'ulum ad-din. Bejrut: Dar al-kutub al-'ilmijja
Halilović, S. (2016) O stupnjevima razuma u islamu u odgovoru na Arkunovu kritiku islamskog razuma. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 5, br. 2, str. 99-124
Halilović, T. (2012) Originalnost islamske filozofije. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 1, br. 1, str. 1-17
Harazmi, T.H. (1998) Šarh Fusus al-hikam. Kom: Bustan-e ketab
Ibn, F.A. (1984) Mu'đam makajis al-lugat. Kom: Maktab al-i'lam al-islamijj
Ibn, M.M. (1988) Lisan al-'Arab. Bejrut: Dar al-ihja at-turas al-'arabijj
Ibn, S.A.A. (1986) At-Tabi'ijjat min kitab aš-Šifa. Kom: Maktaba al-Mar'aši
Ibn, S.A.A. (2004) Resale-je nafs. Hamedan: Danešgah-e Bu Ali Sina
Ibn, T.S.A. (1997) Šarh Fusus al-hikam. Kom: Bidar
Kašani, A. (1991) Šarh Fusus al-hikam. Kom: Bidar
Kašani, A. (2006) Istilahat as-sufijja. Bejrut: Dar al-kutub al-ilmijja
Kulejni, M.I.J. (1983) Al-Kafi. Tehran: Dar al-kutub al-islamijja
Macintosh, J. (1994) Belief-in revisited: A reply to williams. Religious Studies, 30(4), 487-503
Madžlisi, B.M. (1983) Bihar al-anvar. Bejrut: Dar al-ihja at-turas al-'arabijj
Mahdizade, H. (2003) Daramadi bar maana-šenasi-je akl dar ta'bir-e dini. Kom: Moassese-je amuzeši va pažuheši
Mesbah, J.M.T. (1985) Ta'likat ala Nihajat al-hikma. Kom: Fi tarik al-Hakk
Obudijat, A. (2013) Daramadi be nezam-e hekmat-e Sadraji. Tehran: Samt
Razi, F. (1999) Al-Muhassal. Kom: aš-Šerif ar-Razijj
Razi, K. (1983) Šarh al-Išarat. Tehran: Daftar-e našr-e ketab
Sadra, Š.M., Sadrudin, M. (1989) Al-Asfar al-arba'a. Kom: al-Mustafavi
Sobhani, D. (1989) Hosn va kobh-e akli. Tehran: Moassese-je motaleat va tahkikat-e farhangi
Šahrestani, M.I.A. (1975) Al-Milal va an-nihal. Kom
Širazi, M.S., Muhamed, S. (1988) Šarh Usul al-Kafi. Tehran: Moassese-je motaleat va tahkikat-e farhangi
Tabatabai, M.H. (1984) Nihaja al-hikma. Kom: Muassasa an-našr al-islami
Tabatabai, M.H. (1996) Al-Mizan fi tafsir al-Kur'an. Bejrut: Muassasa al-a'lami
Taftazani, S. (1991) Šarh al-makasid. Kom: aš-Šerif ar-Razijj
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom2202001H
primljen: 10.05.2021.
prihvaćen: 19.11.2021.
objavljen u SCIndeksu: 18.11.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka