Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 62, br. 3, str. 186-202
Međunarodni standardi za suprotstavljanje pranju novca sa osvrtom na Republiku Srbiju
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

e-adresagoran.lukic@mup.gov.rs
Ključne reči: ranje novca; međunarodni subjekti; međunarodni standardi; FATF preporuke; procena rizika; upravljanje finansijskim sistemom
Sažetak
Interesovanje međunarodne zajednice za pranje novca je sve značajnije, jer su države uvidele da je usklađena aktivnost svih međunarodnih subjekata kroz poštovanje predviđenih međunarodnih standarda najefikasniji vid borbe protiv ovog vida kriminaliteta. Međunarodnim dokumentima uspostavljen je osnovni okvir aktivnosti za suprotstavljanje pranju novca. Težište rada je na analizi aktivnosti međunarodnih subjekata i njihove uloge u stvaranju međunarodnih standarda u ovoj oblasti, kao i uticaja pranja novca na različite aspekte društva i država. U radu se najpre ukazuje na međunarodne subjekte, potom navode njihove uloge i svi najznačajniji međunarodni dokumenti i zatim rezultati procene rizika od pranja novca u Republici Srbiji sa posebnim akcentom na krivičnim delima visokog stepena pretnje za pranje novca. Dalje, ukazuje se na značaj međunarodnih subjekata i standarda za uspostavljanje nacionalnih sistema koji će moći da odgovore na uticaje pranja novca i time stvore uspešan finansijski sistem. Na kraju se dolazi do zaključka da se bez postojanja međunarodnih standarda i aktivnosti međunarodnih subjekata ne mogu stvoriti odgovarajući uslovi za efikasno suprotstavljanje pranju novca i time obezbede povoljniji uslovi za slobodan protok ljudi i kapitala, kao i lakše upravljanje finansijskim sistemima.
Reference
*** (1990) Zakon o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih nacija protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci. Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 14
*** (2001) Zakon o potvrđivanju Konvencije Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i dopunskih protokola. Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori, br. 6
*** (2009) Zakon o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o pranju, traženju, zapleni i oduzimanju prihoda stečenih kriminalom i o finansiranju terorizma. Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori, br. 19
*** (1991) Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering. Official Journal of the European Communities, No L 166/77, 28 June
*** (2001) Directive 2001/97/EC of the European Parliament and the Council of 4 December 2001 amending Council Directive 91/308/EEC on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering. Official Journal L, 244, 28 January
*** (2005) Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing. Official Journal of the European Union, 309, 25 November
*** (2015) Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the Europea. Official Journal L, 141/73, 5 June
*** (2018) Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Direc. Official Journal L, 156/43, 19 June
Bajagić, M., Mijalković, S. (2012) Organizovani kriminal i terorizam. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Bošković, G. (2005) Pranje novca. Beograd: Beosing
Bošković, M. (2003) Transnacionalni organizovani kriminalitet. Beograd: Policijska akademija
Bošković, M., Bošković, A. (2011) Korupcija - pranje novca - finansiranje terorizma - kriminalistički-kriminološki-krivičnopravni aspekti. Banja Luka: Fakultet za bezbjednost i zaštitu
Čudan, A., Nikoloska, S. (2018) Ekonomski kriminal. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Jovašević, D. (2018) Pranje novca u srpskom i uporednom krivičnom pravu. u: Finansijski kriminalitet, Zrenjanin: Institut za uporedno pravo
Kambovski, V. (2010) Međunarodne konvencije o kažnjavanju terorizma i razvoj međunarodnog kaznenog prava. u: Terorizam i ljudske slobode, Udruženje za međunarodno krivično pravo, Tara
Katušić-Jergović, S. (2007) Pranje novca - pojam, karakteristike, pravna regulativa i praktični problemi. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 14 (2): 619-642
Kolarić, D. (2007) Međunarodni standardi u oblasti borbe protiv pranja novca i nacionalno krivično zakonodavstvo. u: Primena međunarodnog krivičnog prava - organizovani kriminal, Tara: Udruženje za međunarodno krivično pravo
Milidragović, D., Milić, N. (2019) Rezultati i problemi policije opšte nadležnosti u suzbijanju kriminala. NBP - Nauka, bezbednost, policija, vol. 24, br. 1, str. 63-81
Vlada Republike Srbije, Ministarstvo finansija-Uprava za sprečavanje pranja novca (2018) Procena rizika od pranja novca i procena rizika od finansiranja terorizma. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost2003186L
primljen: 03.12.2019.
revidiran: 22.03.2020.
prihvaćen: 23.11.2020.
objavljen u SCIndeksu: 29.12.2020.