Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:59
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:56

Sadržaj

članak: 2 od 78  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 15, br. 1, str. 91-106
Poreski i računovodstveni aspekt rezervisanja
aVisoka ekonomska škola strukovnih studija, Peć u Leposaviću
bOpština Smederevska Palanka

e-adresaradatrklja@gmail.com
Ključne reči: dugoročna rezervisanja; troškovi rezervisanja; finansijski izveštaji; otpremnine; sudski sporovi
Sažetak
Na kraju izveštajnog perioda prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja, potrebno je obratiti pažnju da li finansijski izveštaji uključuju sve rashode obračunskog perioda. Rezervisanja se iskazuju kao rashod razdoblja samo kada njihovo priznavanje u tekućem periodu zadovoljava određene zahteve propisane računovodstvenim standardima. Korišćenje rezervisanja evidentira se najčešće formiranjem obaveze prema dobavljaču, zaposlenom i drugim licima tako što se direktno umanjuje rezervisanje, odnosno evidentira se trošak u Bilansu uspeha. MRS 37 - Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina definiše da je rezervisanje obaveza sa neizvesnim rokom dospeća ili neizvesnim iznosom, a da je obaveza - sadašnja obaveza poslovnog subjekta zasnovana na prošlim događajima, za čije se izmirenje očekuje da će za rezultat imati odliv resursa koji predstavljaju ekonomske koristi iz poslovnog subjekta. Moramo naglasiti da su rezervisanja definisana i drugim standardima - na primer MRS 19 - Primanja zaposlenih, kojim se definišu rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih. Međutim, u radu autor obrađuje poreski i računovodstveni tretman pojedinih rezervisanja koji se pojavljuju u praksi, kao što su: rezervisanja za otpremnine zaposlenih, rezervisanja za troškove u garantnom roku, rezervisanja za nagrade i druge beneficije, rezervisanje za troškove sudskih sporova i sl.
Reference
*** (2009) Međunarodni računovodstveni standardi Mrs 19 - primanja zaposlenih. Beograd: Savez racunovođa i revizora Srbije
*** (2001-2019) Zakon o porezu na dobit pravnih lica. Sl. Glasnik RS, br.25/01, 80/02 - dr. zakon, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 12 142/14, 91/15 - dr. propis, 112/15, 113/17, 95/18 i 86/2019
*** (2001-2020) Zakon o porezu na dohodak građana. Sl. Glasnik RS, br.24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 -uslađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013
*** (2009) Međunarodni računovodstveni standardi Mrs 37 - rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina. Beograd: Savez racunovođa i revizora Srbije
*** (2005-2018) Zakon o radu. Sl. Glasnik RS, br. 24/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 I 95/2018-autentično tumačenje
Abičić-Pretnar, S. (2017) Rezerviranja za troškove zaposjenika - računovodstveni i porezni tretman. Računovodstvo i financije, Zagreb, br.12
Đorđević, P. (2020) Dugoročna rezervisanja - pravila priznavanja u skladu sa Mrs 37 i drugim relevantnim MSFI. Porezi i računovodstvo, Beograd, br.2
Predojević, M. (2019) poslovi.infostud.com/blog/pravnikodgovara/prestanak-radnogodnosa-i-otpremnina
Stevanović, D. (2016) Politika rezervisanja u savremenim uslovima poslovanja. Beograd: Univerzitet Singidunum, doktorska disertacija
Tatić, I. (2019) Priznavanje odloženog poreza u skladu sa Mrs 12 i MSFI za MSP. Porezi i računovodstvo, Beograd, br.2
Tatić, I. (2017) Rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade i postupak utvrđivanja odloženog poreza po tom osnovu. Porezi i računovodstvo, Beograd, br.1
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekonsig2001091T
primljen: 15.04.2020.
prihvaćen: 04.06.2020.
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka