Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:19

Sadržaj

članak: 4 od 103  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 52, br. 2, str. 39-55
Analiza izvora finansiranja zdravstvenih sistema zemalja u sastavu bivše Jugoslavije
aAgencija za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, Podgorica, Crna Gora
bMinistarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Sarajevo, BiH
cInstitut za makroekonomske analize i razvoj Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija

e-adresasabina.sahman@mcp.gov.ba
Ključne reči: zdravstvo; potrošnja; BDP; finansiranje
Sažetak
Cilj. Cilj ovog rada je da se analizira zdravstvena potrošnja u periodu 2011-2015. u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i zemljama okruženja, korišćenjem indikatora Nacionalnih zdravstvenih računa, te poređenjem zdravstveno finansijskih indikatora između zemalja. Prikazana je struktura zdravstvenih sistema u odabranim zemljama i izvori finansiranja prema metodologiji Sistema zdravstvenih računa. Metode. Izvršena je retrospektivna analiza finansijsko zdravstvenih pokazatelja u oblasti zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Sloveniji, Srbiji i Hrvatskoj. Za analizu je korišćena baza podataka Svjetske zdravstvene organizacije Global Health Expenditure, baza podataka Health for All u skladu sa metodologijom Sistema zdravstvenih računa SHA 2011 - Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, Verzija SHA 2011. Rezultati. Dobijeni rezultati pokazali su da je tekuća zdravstvena potrošnja u Bosni i Hercegovini i Srbiji u periodu 2010-2015. godine iznosila prosječno 9,4% BDP, dok je u Crnoj Gori i Makedoniji taj udio bio znatno manji i u prosjeku je iznosio 6% i 6,1%. Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija bilježe sličan nivo potrošnje po stanovniku, dok je najmanja potrošnja zabilježena u Makedoniji, a najveća u Sloveniji. Potrošnja javnog sektora za zdravstvo kao udio u BDP najveća je u Bosni i Hercegovini (6,7%), a najmanja u Crnoj Gori. Privatna potrošnja je dominantno bazirana na potrošnji iz džepa, a ona je, kao udio u BDP, najveća u Srbiji - 3,9%, u Bosni i Hercegovini iznosi 2,8%, a najmanja je u Sloveniji i Hrvatskoj - 1,1%. Bosna i Hercegovina i Crna Gora imaju sličan nivo potrošnje iz džepa, koji se kreće u vrijednosti od 315 i 305 PKM u prosjeku za šest posmatranih godina. Objašnjeni su razlozi za razlike u dobijenim rezultatima javne i privatne potrošnje u posmatranim zemljama, kao i razlozi koji mogu dovesti do neodrživosti zdravstvenih sistema. Zaključak. Dobijeni rezultati pomoći će da se bolje shvati struktura sistema finansiranja zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i okolnim zemljama, i ukazati na neophodnost izrade Nacionalnog zdravstvenog računa radi boljeg praćenja zdravstvene potrošnje, zdravstvenih sistema i poređenja među zemljama.
Reference
*** (2015) Fiscal sustainability of health systems: Bridging health and finance perspectives,. Paris: OECD, 191, 198, 209, 212, 223
Barić, V., Smolić, Š. Mogućnosti kontrole zdravstvene potrošnje - primjer Hrvatske, katedra za makroekonomiju i gospodarski razvoj. Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Bhawalkar, M., de S., Maier, M., Martinez, R., Nandakumar, A.K., Tien, M. (2003) Understanding national health accounts: The metodology and implementation process. u: Partners for Health reform plus
Bralić, R., Popović, V., Kojičić, M., Babić, A., Mrdak, A., Glomazić, Z., i dr. (2006) Strateški razvojni plan republičkog fonda za zdravstveno osiguranje do 2011. godine. Podgorica: Republički fond za zdravstveno osiguranje
Cogswell, H., Connor, C., Dereje, T., Kaplan, A., Nakhimovsky, S. (2013) System of health accounts 2011: What is SHa 2011 and how are SHa 2011 data produced and used. Health Finance & governance project
Cylus, J. (2015) Analysis of the health system in Slovenia: Health system expenditure review. European Observatory on Health Systems and Policies
Ernst & Young d.o.o. Beograd - Firma članica Ernst & Young global limited (2016) Mogući pravci povećanja efikasnosti zdravstvenog sistema u Republici Srbiji. Beograd: EYgM limited
Federalni zavod za programiranje razvoja (2012) Poreska reforma u funkciji investicija i zapošljavanja. Bosna i Hercegovina, Sarajevo
Gavrilović, A., Trmčić, S. (2012) Zdravstveno osiguranje u Srbiji - finansijski održiv sistem. u: Menadžment, Međunarodna naučna konferencija
Jovanović, S., Milovanović, S., Mandić, J., Jovović, S. (2015) Sistemi zdravstvene zaštite. Engrami, vol. 37, br. 1, str. 75-82
Kamcev, N., Angelovska, B., Kamceva, G., Richter, K. (2010) Health Organization in Republic of Macedonia-the place of preventive health care in the medical health system: advantages and disadvantages. EPMA Journal, 1(4): 595-599
Kovač, N. (2013) Finansiranje zdravstva - situacija u Hrvatskoj. god. XXVI, Br. 2, 551-563
Mitrović, M., Gavrilović, A. (2013) Organizacija i menadžment u zdravstvenom sistemu srbije - organization and management in health care system of Serbia. FBIM Transactions, 1(2): 145-158
Organisation for Economic Co-operation and Development (2010) Health care systems: Efficiency and policy settings. Paris, France: OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/9789264094901-en
Organisation for Economic Co-operation and Development (2015) Fiscal sustainability of health systems: Bridging health and finance perspectives. Paris, France
Organisation for Economic Co-operation and Development (2000) A system of health accounts: Version 1.0. Paris, France, 13
Ristanović, V. (2015) Zdravstvena zaštita u Republici Srbiji. Ekonomske analize, http://www.ekonomskeanalize.com/index.php/zdravstvena-zastita-u-republici-srbiji, 20. aprila 2018
Savedoff, W.D., de Ferranti, D., Smith, A.L., Fan, V. (2012) Political and economic aspects of the transition to universal health coverage. Lancet, 380(9845): 924-932
Tanjikar, M., Bonča-Došenović, P., Čok, M., Domadenik, P., Korže, B., Sambt, J., i dr. (2016) Prenova gospodarskih vidikov slovenskega zdravstva. Ljubljana: Copis d.o.o
Vehovec, M. (2014) O zdravstvu iz ekonomske perspektive. Zagreb: Ekonomski institut
World Health Organisation (2011) A system of health accounts. Geneva, Switzerland, 2011 ed, 24
World Health Organisation (2010) The World Health report 2010 - health systems financing: The path to universal coverage. Geneva
World Health Organisation (2016) European health for all database (HFa-DB). Geneva, Switzerland
World Health Organisation (2017) WHO global health expenditure database. Geneva, Switzerland
Zver, E., Marn, S., Šahman-Salihbegović, S., Pejović, D., Knežević, G., Eskić-Pihljak, a, i dr. (2012) Nacionalni zdravstveni računi u Bosni i Hercegovini: izvještaj za period 2009. 2011. Bosna i Hercegovina, Sarajevo
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/mckg52-16392
objavljen u SCIndeksu: 10.01.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka