Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 10 od 153  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 71, br. 2, str. 206-214
Razlike u antropometrijskim karakteristikama dve klase kadeta vojne akademije na kraju četvorogodišnjeg školovanja
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
Sažetak
Akceleracija je zapažena kao opšta tendencija promena u rastu i razvoju novih generacija i manifestuje se i na rast i razvoj kadeta Vojne akademije u toku školovanja. Ovo istraživanje ima za cilj da pruži informacije o statistički značajnim razlikama u antropometrijskim karakteristikama dve klase kadeta Vojne akademije na kraju četvorogodišnjeg školovanja, u vremenskom razmaku od deset godina. Uzorak ispitanika je obuhvatio 120 kadeta izmerenih školske 2007/2008. godine i 72 kadeta izmerena školske 2017/2018. godine, starosne dobi 22/23 god. ±6 meseci. Utvrđeno je da postoje u dve varijable statistički značajne razlike između dve generacije kadeta na kraju školovanja i to za procenu obima grudi i kožnog nabora leđa, a u korist mlađe klase. Na osnovu ovih saznanja, teško je utvrditi da li su te promene posledica same akceleracije rasta i razvoja, izbora kandidata pri upisu u Vojnu akademiju, nastave fizičkog vaspitanja u sklopu četvorogodišnjeg studijskog programa ili genetske predispozicije. Rezultati govore da postoji potreba za daljim istraživanjima kako bi dobili potpuniju sliku promena u ovim antropometrijskim parametrima.
Reference
*** (2010) Uredba o merilima za ocenjivanje zdravstvene i psihofizičke sposobnosti vojnih obveznika za vojnu službu. Službeni glasnik Republike Srbije, broj 26. članovi 8 i 13 (1-16). Beograd: Vlada Republike Srbije
Cole, T.J. (2003) The secular trend in human physical growth: A biological view. Economics & Human Biology, 1, 161-168.5
Đurašković, R., Dondur, S., Pantelić, S. (2008) Razlike u razvojnim karakteristikama učenika starosti 10 godina merenih 1985 i 2007 godine. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 43, str. 409-416
Hadžić, E. (2015) Uticaj specifičnog programa fizičke obuke na transformaciju motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika omladine uzrasta od 18 do 26 godina. Banja Luka: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Doktorska disertacija
Ivković, Z., Pejić, R. (1989) Uticaj obuke na razvijenost, uhranjenost i fizičku vojnika. Zbornik radova sa savetovanja o psihofizičkoj sposobnosti doraslosti i zrelosti 19 -godišnjih regruta-vojnika za vojnu službu. Beograd: Sanitetska uprava GŠ JNA, 37-52
Jamnik, V.K., Thomas, S.G., Shaw, J.A., Gledhill, N. (2010) Identification and characterization of the critical physically demanding tasks encountered by correctional officers. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 35(1), 45-58
Kalebota, N., Drenovac, M., Szirovicza, L., Živičnjak, M. (2005) Morfological status of cadets and pilots of the Croatian air force. Coll. Antropol, 29, 1, 85-91
Korovljev, D., Pantović, M., Obradović, S. (2010) Struktura morfoloških karakteristika muškaraca adolescenata. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 45, str. 491-496
Maleš, B. (1936) O ljudskim rasama. Beograd: Kolarčev nar. univerzitet, str. 16
Malina, R.M. (1996) Tracking of physical activity and physical fitness accros the lifespan. Research Quarterly for Exercise & Sport, 67(3), 48-57
Marić, L., Krsmanović, B., Mraović, T., Gogić, A., Sente, J., Smajić, M. (2013) Efikasnost fizičkog vaspitanja kadeta vojne akademije tokom četvorogodišnjih studija. Vojnosanitetski pregled, vol. 70, br. 1, str. 16-20
Marić, L.D., Vajić, S.M., Grujić, S.B., Kozomara, Đ.M. (2018) Komparativna analiza morfoloških karakteristika dve klase kadeta Vojne akademije u školskoj 2004/05. i 2014/15. godini. Vojno delo, vol. 70, br. 6, str. 264-273
Momirović, K., et al. (1972) Klasifikacija i selekcija regruta za JNA. Beograd: Centar za andragoška, psihološka i sociološka istraživanja, signatura 50475
Okęcka-Szymańska, J., Hübner-Woźniak, E., Piątkowska, I., Malara, M. (2011) Effects of age, gender and physical activity on plasma lipid profile. Biomedical Human Kinetics, 3(1), 1-5
Pate, R.R., Pratt, M., Blair, S.N., Haskell, W.L., Macera, C.A., Bouchard, C. (1995) Physical activity and publick health. Journal of American Medical Association, 273(5): 402-407
Pavlica, T., Rakić, R., Sironjić, T. (2017) Changes in morphological characteristics during the period 2005-2014 in a sample of Serbian 7-year-old children. International Journal of Morphology, 35(2), 691-697
Plavina, L., Umbraško, S. (2017) Analysis of cadets' anthropometric characteristics. Papers on Anthropology, XXVI/2, pp. 88-94
Pourtaghi, G., Valipour, F., Sadeghialavi, H., Lahmi, M.A. (2014) Anthropometric characteristics of Iranian military personnel and their changes over recent years. International Journal of Occupational and Environmental Medicine, Vol. 5, No. 3, PII 399, pp 115-24
Vajić, S. (2014) Uvođenje, razvoj i realizacija organizacionih oblika fizičkog vaspitanja u Kopnenoj vojsci Jugoslovenske narodne armije u periodu 1945-1995. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, magistarski rad
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1902206V
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2019.