Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 9 od 55  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 13, br. 2, str. 1-12
Predviđanje proizvodnje, površina i prinosa krompira u Bosni i Hercegovini
Univerzitet "Bijeljina", Poljoprivredni fakultet, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

e-adresamiroslavnedeljkovic2015@gmail.com, jovana.vujic.ubn@gmail.com
Sažetak
Cilj rada bio je da se primjenom kvantitativnog metoda istraživanja, odnosno analize trenda, kreira adekvatan model trenda kojim će moći da se predvidi proizvodnja krompira u Bosni i Hercegovini za trogodišnji period (2019-2021). Za predviđanje je korišćena dvadesetsedmogodišnja vremenska serija podataka (1992-2018), a rezultati istraživanja pokazuju da će površina i proizvodnja krompira u periodu predviđanja pokazati smanjenje, a da će prinos biti jedini proizvodni parametar krompira koji će pokazati tendenciju rasta u periodu trogodišnje predikcije. Dobijeni rezultati istraživanja mogu poslužiti u svrhu donošenja strateških odluka vezanih za razvoj ove grane poljoprivredne proizvodnje.
Reference
FAO (2020) Global potatoes production. Rome, portal of the FAO, retrieved at: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC, 15 Jun 2020
Goodwin, P., Lawton, R. (1999) On the asymmetry of the symmetric MAPE. International Journal of Forecasting, 15(4): 405-408
Hossain, M.M., Abdulla, F. (2015) On the production behaviors and forecasting the tomatoes production in Bangladesh. Journal of Agricultural Economics and Development, 4(5): 66-74
Ivanišević, D. (2015) Predviđanje proizvodno-ekonomskih parametara u povrtarstvu u Srbiji. Univerzitet Novi Sad-Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Karim, M.R., Awal, M.A., Akter, M. (2010) Forecasting of wheat production in Bangladesh. Bangladesh Journal of Agricultural Research, 35(1): 17-28
Lazić, D. (2014) Analiza i predviđanje proizvodnje povrća u zemljama EU. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, master rad
Makridakis, S., Hibon, M. (2000) The M3-Competition: Results, conclusions and implications. International Journal of Forecasting, 16(4): 451-476
Maksimović, P., Broćić, Z. (2005) Proizvodnja krompira. Čačak: Agronomski fakultet
Moyazzem, M.H., Abdulla, F. (2016) Forecasting Potato Production in Bangladesh by ARIMA Model. Journal of Advanced Statistics, 1(4)
Mutavdžić, B., Novković, N., Ivanišević, D. (2011) Tendencije razvoja povrtarstva u Srbiji / Tendencies of vegetable development in Serbia. u: Zbornik radova XVI međunarodnostručnog savetovanja agronoma Republike Srpske, Poljoprivredni fakultet Banja Luka, Trebinje 22-25.3, str. 113
Mutavdžić, B., Novković, N., Ivanišević, D. (2011) Tendencies of vegetable development in Serbia / Tendencije razvoja povrtarstva u Srbiji. Agroznanje, 12 (1), University of Banja Luka, Faculty of Agriculture, 23-31
Mutavdžić, B., Drinić, Lj., Novković, N., Ostojić, A., Rokvić, G. (2013) Prediction of vegetable production in Republic of Srpska. u: International Scientific Symposium (IV) Agrosym 2013, Book of Proceedings and Book of Abstracts, University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Jahorina, (B&H), October 3-6, 2013, Belgrade: University of Belgrade-Faculty of Agriculture, str. 1276-1282; 281
Mutavdžić, B. (2010) Analiza i predviđanje proizvodnoekonomskih parametara u poljoprivredi Vojvodine. Zemun: Beogradski univerzitet-Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Novković, N., Mutavdžić, B., Ivanišević, D. (2012) Development of vegetable production in Vojvodina region. u: I International Symposium and XVII Scientific Conference of the Republic of Srpska, Book of Abstracts, Banja Luka: University of Banja Luka-Faculty of Agriculture, p. 54
Novković, N., Mutavdžić, B., Šomođi, Š. (2009) Modeli predviđanja u povrtarstvu. u: Naučni skup Poslovno okruženje u Srbiji i svetska ekonomska kriza, 27. oktobar, Visoka poslovna škola, Novi Sad, Tematski zbornik, Zbornik apstrakata, selekcija III, 521 (497.113), str. 85
Novković, N., Mutavdžić, B., Šomođi, Š. (2010) Modeli za predviđanje u povrtarstvu. Škola biznisa, (3), str. 41-49
Poštić, D. (2013) Uticaj porekla sadnog materijala i veličine semenske krtole na morfološke i produktivne osobine krompira. Beograd: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija, 1-167
Puškarić, A. (2007) Stanje i tendencije tržišta krompira u Republici Srbiji. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede, Monografija, str. 7
Vlahović, B. (2003) Tržište poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Knjiga II, Specijalni deo, str. 8
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/etp2002001N
objavljen u SCIndeksu: 09.10.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

West Balk J Agricultural Economics & Rural Develop (2020)
Forecasting of apple production in the Republic of Srpska
Nedeljković Miroslav, i dr.

Industrija (2008)
Srbija na međunarodnom tržištu povrća
Đorović Milutin T., i dr.

Ekonomika (2009)
Stanje i perspektiva izvoza agroindustrijskih proizvoda iz Srbije
Kostadinović Dragan, i dr.

prikaži sve [24]