Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:47
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18

Sadržaj

članak: 2 od 38  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 60, br. 93, str. 79-97
O nekim spornim pitanjima punovažnosti pismenog zaveštanja pred svedocima u domaćoj sudskoj praksi
aUniverzitet u Nišu, Pravni fakultet, Srbija
bUniverzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresanovak@prafak.ni.ac.rs, jelenavidic7@gmail.com
Projekat:
Rad je rezultat istraživanja na projektu: "Odgovornost u pravnom i društvenom kontekstu", koji finansira Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, u periodu 2021-2025. godine, koautora N. Krstića. Rad je nastao u okviru naučno-istraživačkog projekta br. 179079 pod nazivom Biomedicina, zaštita životne sredine i pravo, koautorke J. Vidić.

Ključne reči: pismeno zaveštanje pred svedocima; nasleđivanje; pobijanje zaveštanja; forma; sudska praksa
Sažetak
Pismeno zaveštanje pred svedocima jedan je od najčešćih oblika zaveštanja koja se sačinjavaju u našem pravnom životu, za čiju punovažnost zakonodavac propisuje ispunjenost strogih formalnih uslova. Ovaj oblik zaveštanja često se osporava u praksi sa pozivanjem na neke formalne nedostatke. U radu, autori su ukazali na zakonske uslove punovažnosti ovog zaveštanja, a potom analizirali brojne sudske odluke donete u postupcima za poništaj ovog zaveštanja. Detaljno su sagledani stavovi u sudskoj praksi u pogledu ispunjenja odnosno neispunjenja zakonskih uslova za punovažnost alografskog zaveštanja, po svakom elementu forme. Ukazano je i na nekonzistentnost sudske prakse u pojedinim slučajevima i zauzeti su stavovi u pogledu toga kako bi u konkretnom slučaju sudovi trebalo da postupaju. Naročito su argumentovanoj kritici izložene sudske odluke u kojima su sudovi utvrdili ništavost zaveštanja zbog formalnih nedostataka, iako su ovi nedostaci razlog rušljivosti zaveštanja.
Reference
*** (2013) Građanski zakonik Mađarske. preuzeto 11. 10. 2021. http:// net.jogtar.hu//jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300005.TV
*** (1995-2015) Zakon o nasleđivanju Republike Srbije. Službeni glasnik RS, Br. 46/95, 101/03 -odluka USRS i 6/15
*** (1974-1980) Zakon o nasleđivanju SR Srbije. Službeni glasnik SR Srbije, Br. 52/74 i 1/80
*** (1955-1965) Zakon o nasleđivanju FNRJ. Sl. list FNRJ, Br. 20/55; Sl. list SFRJ. Br. 42/65 i 47/65
*** (2003-2015) Zakon o nasljeđivanju Republike Hrvatske. Narodne novine, br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13 i 33/15
*** (2008-2017) Zakon o nasljeđivanju Crne Gore. Službeni list CG, Br. 74/08 i 75/17 -odluka US
Antić, O., Balinovac, Z. (1996) Komentar Zakona o nasleđivanju. Beograd: Nomos
Ćeranić, D. (2014) Potpis zavještaoca na pisanom zavještanju pred svjedocima. u: Zbornik radova - vladavina prava i pravna država u regionu, Istočno Sarajevo, 615-626
Ćeranić, D. (2010) Učešće svjedoka u postupku sačinjavanja alografskog testamenta. Pravni život, br. 10, str. 795-805
Đorđević, A. (1903) Nasledno pravo u Kraljevini Srbiji. Beograd
Đurđević, D. (2010) Institucije naslednog prava. Beograd: Dosije Studio
Đurđević, D. (2010) Osnovi naslednog prava Crne Gore. Podgorica: CID
Kreč, M., Pavić, Đ. (1964) Komentar Zakona o nasljeđivanju - sa sudskom praksom. Zagreb: Narodne novine
Krstić, N. (2017) Zaveštajni svedoci kod javnih oblika zaveštanja u pravu Srbije. u: Zbornik radova - nacionalno i međunarodno pravo - aktuelna pitanja i teme, Kosovska Mitrovica, 1, 117-136
Mesarović, K.M. (1966) Pismeni testament pred svedocima. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, br. 12, str. 3-10
Milosavljević, Ž. (1900) Rimsko privatno pravo. Beograd: Nasledno pravo, knjiga III
Panov, S., Kašćelan, B., Stanković, M. (2012) Nasledno pravo. Beograd: Praktikum
Perić, Ž.M. (1923) Nasledno pravo. u: Specijalni deo građanskog prava, Beograd: Bankarska štamparija, IV
Puhan, I. (1973) Rimsko pravo. Skopje
Ristov, A. (2018) O potrebi regulisanja pismenog zaveštanja pred svedocima u makedonskom naslednom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 57, br. 81, str. 269-282
Spiroviќ, T.L., Mickoviќ, D., Ristov, A. (2011) Nasleduvanjeto vo Evropa. Skopje
Stojanović, N. (2011) Nasledno pravo. Niš: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu - Centar za publikacije
Stojanović, N. (2020) Postupak za raspravljanje zaostavštine i prethodno pitanje. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 59, br. 88, str. 35-54
Stojanović, N. (2014) O nasleđivanju u Zakonopravilu Svetoga Save. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 1, str. 25-43
Vidić-Trninić, J.Đ. (2016) Olografski i alografski testament u srpskom i uporednom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 4, str. 1251-1279
Živojinović, D. (2004) Zaveštanje u sudskoj praksi. Pravni život, 10: 293-310
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfn1-35223
primljen: 04.12.2021.
prihvaćen: 17.01.2022.
objavljen u SCIndeksu: 10.06.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka