Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 10 od 38  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 49, br. 3, str. 1403-1416
Forma ugovora o hipoteci
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaN.Miscevic@pf.uns.ac.rs
Ključne reči: ugovor o hipoteci; forma; javnobeležnički zapis; javnobeležnička potvrđena (solemnizovana) isprava
Sažetak
U radu je analizirana forma ugovora o hipoteci kao jedan od bitnih uslova za punovažan nastanak ovog ugovora. S obzirom na to da su tokom 2015. godine Zakon o javnom beležništvu i Zakon o hipoteci pretrpeli izmene i dopune, prikazana su važeća zakonska rešenja koja se odnose na formu ugovora o hipoteci. Osim toga, u radu se nastoji ukazati na, s jedne strane, uticaj sadržine ugovora o hipoteci na njegovu formu i, sa druge strane, uticaj forme i sadržine ugovora o hipoteci na postupak namirenja potraživanja iz vrednosti hipotekovane nepokretnosti.
Reference
*** (2005/2015) Noveliran Zakon o hipoteci – NZH. Sl. glasnik RS, br. 115, 60/2015 i 63 – odluka US
*** (2011/2014) Zakon o izvršenju i obezbeđenju – ZIO. Sl. glasnik RS, br. 31, 99/2011 - dr. zakon, 109/2013 - odluka US, 55/2014 i 139
*** (2005) Zakon o hipoteci pre izmena i dopuna iz jula 2015. godine – ZH. Sl. Glasnik RS, br. 115
*** (2011/2015) Zakon o javnom beležništvu – ZJB. Sl. glasnik RS, br. 31, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon, 93/2014 - dr. zakon, 121/2014 i 6
Antić, O. (2012) Obligaciono pravo. Beograd: Službeni glasnik
Dudaš, A. (2012) Shvatanja o kauzi ugovora u domaćoj civilistici po usvajanju Zakona o obligacionim odnosima. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 1, str. 475-490
Đurđević, D.B. (2006) Javnobeležnički akti. u: Hiber Dragor [ur.] Javnobeležničko pravo, Beograd: Pravni fakultet, 109-145
Đurđević, M. (2006) Notarijat i ugovori. u: Hiber D. [ur.] Javnobeležničko pravo, Beograd, 254
Hiber, D., Živković, M. (2015) Obezbeđenje i učvršćenje potraživanja. Beograd, 246
Perović, S.K. (1964) Formalni ugovori u građanskom pravu. Beograd: Naučna knjiga
Popov, D. (2010) Zabranjene odredbe u ugovoru o zalozi. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 2, str. 83-100
Radovanović (2011) Ugovor o hipoteci i založna izjava kao izvršne isprave. Izbor sudske prakse, 11, 20-23
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns49-9726
objavljen u SCIndeksu: 17.02.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka