Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 7 od 50  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 9, br. 2, str. 65-85
Preispitivanje prirode i neophodnosti feminističkog tumačenja Kurana
Al-Mustafa International University, "Urwat al-Wusqa" Research Center, Qom, I.R. Iran

e-adresam.h.Sharify@gmail.com
Ključne reči: islamski feminizam; feministička egzegeza Kurana; socijalna interpretacija; interpretativni pristup; rodna ravnopravnost; jednakost prava
Sažetak
Kuran, kao najvažniji izvor islama, uvek je u istoriji ove religije bio merilo ispravnosti različitih pristupa tumačenju svetog teksta. Činjenica da u Kuranu postoje rečenice s dvosmislenim ili višeslojnim značenjima (arap. mutašabih) bila je uzrok da se u islamu ustanove veoma različiti modeli tumačenja, uključujući i socijalne modele od kojih jedan primer jeste feminističko tumačenje. Nakon kratkog upoznavanja s islamskim feminizmom, u ovom radu se preispituju najvažniji principi feminističkog tumačenja, koje je u suprotnosti s modelima tradicionalnog, odnosno klasičnog tumačenja, u pitanjima kao što su rodna ravnopravnost, jednakost prava, ukidanje patrijarhata, potpuna sloboda mišljenja u procesu razumevanja Kurana, učenje o tome da različiti delovi Kurana nisu međusobno kontradiktorni itd. Dakle, spomenuti principi se vrednuju i kritikuju na osnovu različitih elemenata, kao što je to da usmerenje tradicionalnih tumačenja nije patrijarhalno, da su izvorna učenja Kurana usmerena na pitanje jednakosti prava i rodne ravnopravnosti, te da feministički mislioci prilikom tumačenja Kurana slede neutemeljene norme subjektivne interpretacije i izražene orijentisanosti na matrijarhat.
Reference
Al-Dhahabi, M.H. Al-Tafsīr va Al-Mufassirūn. Beirut: Ihya al-Turath al-Arabi
Al-Gīlānī, M.A.S.A.A. (2003) Al-Tafsīr va Al-Mufassirūn. Beirut: Dar Al-Marifah
Al-Hibri, A. (1982) Women and Islam. Oxford: Pergamon Press
Allah, F., Sayyid, M.H. (1998) Tafsir min Vahy al-Quran. Beirut: Dar Al-Malak
Amin, H.S.N.B. (1982) Makhzan al-Irfan (Source of Mysticism). Tehran: Nahade zanāne Mosalmān (Muslim Women's Movement Publications
Anwar, Z., Rose, I. (2012) Amina Wadud and sisters in Islam. u: Ali Kecia, Hammer Juliane, Silvers Laury [ur.] A Jihad for Justice: Honoring the Work and Life of Amina Wadud, Boston: 48 Hour Books
Ayazi, M.A. (1994) Al-Mufasirūn Hayātuhūm va Minhajuhūm. Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance
Babaee, A.A. (2007) Makatebe Tafsīri (Interpretative schools). Tehran: Samt Publications
Badran, M. (2002) Feminism and the Quran. u: Encyclopedia of Quran, Boston: Leiden
Badran, M. (2002) Gender. u: Encyclopedia of Quran, Boston: Leiden
Badran, M. (2012) Seismic shifts from patriarchy to equality. u: A Jihad for Justice, Boston: 48 Hours Books
Barlas, A. (2002) Believing women in Islam: Unreading patriarchal interpretations of the Quran. University of Texas Press
Barlas, A. (2006) Women's readings of the Qur'ān. u: McAuliffe [ur.] The Cambridge Companion to the Qur'an, Cambridge University Press
Barlas, A., Reaburn, F.D. (2019) Believing women in Islam: A brief introduction. University of Texas Press
Hassan, R. (1999) An Islamic perspective. u: Lebacqz K. [ur.] Sexuality: A Reader, Cleveland: The Pilgrim Press
Kecia, A., Juliane, H., Silvers, L. (2012) A Jihad for justice: Honoring the work and life of Amina Wadud. Boston: 48 Hour Books
Khaki, E. (2012) Expanding the gender Jihad. u: A Jihad for Justice, Boston: 48 Hours Books
Makarem, S.N. (1995) Tafsir Nemuneh. Tehran: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah
Maraghi, A.I.M. Tafsīr al-Maraghi. Beirut: Daru Ihya alTurath al-Arabi
Ma'refat, M.H. (1997) Al-tafsir wa al-mufassirun fi thawbah al-qashib. Mashhad: Razavi University of Islamic Sciences
Qomi, A.I.I. (1998) Tafsir qomi qom. Dar al kitab
Qutb, S.I.H.S. (1991) Fi Zilal al Quran (In the shade of the Quran). Cairo: Dar El Shuruq
Rashid, R.M. (1994) Tafsir Al-Quran Al-Hakim Al-Shahir bi Tafsir Al-Manar. Cairo
Roded, R. (2006) Women and the Quran. u: Encyclopedia of Quran, Boston - Brill: Leiden
Shakir, M.K. (2004) Raveshha va gerayeshhaye tafsiri. Qom: World Center of Islamic Sciences
Tabarsi, F.I.H. (2003) Majma' Al-Bayan. Tehran: Naser Khosrow Publications
Tabatabaee, S.M.H. (1996) Al-Mizan fi Tafsir al-Quran. Qom: Seminary Professors Association Publications Office
Taylor, T. (2012) A new interpretation. u: A Jihad for Justice, Boston: 48 Hours Books
Tūsī, A.J.M.I.Ḥ. (1998) Al-Tibyan fi Tafsir al-Quran. Beirut: Daru Ihya al-Turath al-Arabi
Wadud, A. (1999) Quran and woman. New York: Oxford University Press
Yacoob, S. (2012) Treading the path of faith. u: A Jihad for Justice, Boston: 48 Hours Books
Zarghani, M.A. (1948) Manahil al-Irfan fi Ulum al-Quran. Beirut: Daru Ihya al-Turath al-Arabi
Zarkishi, M.I.A. (1990) Al Burhan fi Ulum al-Quran. Beirut: Dar Al-Marifah
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom2002065S
primljen: 16.09.2020.
prihvaćen: 27.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 23.04.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka