Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 2 od 55  
Back povratak na rezultate
2020, br. 50, str. 163-181
Izborna prava u Republici Srbiji i njihove zloupotrebe
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

e-adresadragana1908@yahoo.com, andrijasn3@gmail.com
Ključne reči: demokratija; vlast; izbori; izborna prava; krivična dela protiv izbornih prava
Sažetak
Centralni predmet rada jesu izborna prava i problemi, zloupotrebe i komplikacije koje se javljaju u društvu i pravu povodom istih. Početak rada posvećen je utvrđivanju pojma, principa i menahizama izbora, terminološkog i pravnog značenja. Način sprovođenja izbora takođe je obrađen u sastavu ovog rada. Sledeći deo rada bazira se na definisanju biračkog prava, kriterijumima za posedovanje ove vrste prava, kao i klasifikaciji istih od strane teorije i prakse. Postoji i deo rada koji obuhvata objašnjenje tretmana ovih prava u slučaju zloupotreba i zakonsku regulative koja reguliše ovu oblast na teritoriji Republike Srbije, konkretnije normama trenutno važećeg Krivičnog zakonika RS. Poslednji deo rada, obuhvata empirijsko istraživanje krivičnih dela protiv izbornih prava na teritoriji Republike Srbije u petogodišnjem periodu, od 2014. do 2018. godine. U ovom delu rada težišno je sagledavan broj prijavljenih, optuženih i osuđenih lica za predmetno krivično delo.
Reference
*** (2000-2011) Zakon o izboru narodnih poslanika. Službeni glasnik RS, br. 35/2000, 57/2003 -odluka USRS, 72/2003 -dr. zakon, 75/2003 -ispr. dr. zakona, 18/2004, 101/2005 -dr. zakon, 85/2005 -dr. zakon, 28/2011 -odluka US, 36/2011 i 104/2009 -dr. zakon, [25.12.2019.]
*** (2007/2009) Zakon o izboru predsednika republike. Službeni glasnik RS, br. 111 i 104 -dr. zakon, pristup: [25.12.2019.]
*** (1994) Zakon o izmena i dopunama Krivičnog zakona Srbije. Službeni glasnik SRS, broj 47
*** (2007-2011) Zakon o lokalnim izborima. Službeni glasnik RS, br. 129/2007, 34/2010 -odluka US i 54/2011, pristup: [25.01.2020.]
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98, [27.01.2020.]
*** (2005-2019) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005 -ispr., 107/2005 -ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019, [25.12.2019.]
Blagojević-Danilović, A.N., Tančić, D.Lj. (2018) Značenje pravnih termina u vezi sa pojmom saslušanje - slušanje, iskaz, obraćanje, poruka i opštenje. Baština, br. 46, str. 93-114
Boris, K. (2010) Enciklopedijski rečnik međunarodnog prava i međunarodnih odnosa. Beograd: Službeni glasnik
Kulić, Ž. (2005) Uvod u pravo. Beograd: Megatrend univezitet
Kutlešić, V. (2006) Uvod u pravo. Beograd: Megatrend univezitet
Kuzmanović, R. (2006) Ustavno pravo. Banja Luka: Panevropski univerzitet-Fakultet pravnih nauka
Marković, R. (2008) Ustavno pravo i političke institucije. Beograd: Pravna knjiga
Mijatović, M.D., Pejanović, D.B. (2018) Zloupotreba službenog položaja u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Baština, br. 45, str. 191-199
Miladinović-Bogavac, Ž.M. (2019) Ostvarivanje i zaštita slobode izražavanja u jurisprudenciji Evropskog suda za ljudska prava. Baština, br. 47, str. 207-220
Republički zavod za statistiku (2015) Punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji - prijave, optuženja i osude. Bilten Republičkog zavoda za statistiku
Republički zavod za statistiku (2016) Punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji - prijave, optuženja i osude. Bilten Republičkog zavoda za statistiku
Republički zavod za statistiku (2017) Punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji - prijave, optuženja i osude. Bilten Republičkog zavoda za statistiku
Republički zavod za statistiku (2018) Punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji - prijave, optuženja i osude. Bilten Republičkog zavoda za statistiku
Republički zavod za statistiku (2019) Punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji - prijave, optuženja i osude. Bilten Republičkog zavoda za statistiku
Stojanović, Z., Delić, N. (2013) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Pravna knjiga
Stojanović, Z. (2009) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bastina30-25618
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Gl Adv komore Vojvodine (1999)
Odnos normativnog i stvarnog u načelima organizacije i djelovanja pravosuđa
Mikeš Miroslav

Pravo - teorija i praksa (2009)
O Dušanovom zakoniku sa aspekta ustavnosti
Slavnić Ljiljana

Bezbednost, Beograd (2012)
Nova rešenja u Krivičnom zakoniku Republike Srbije
Stojanović Zoran, i dr.

prikaži sve [106]