Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 22  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 37, br. 4, str. 13-25
Lekarska greška - građanskopravna odgovornost za nastalu štetu
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

e-adresanenad@pravni-fakultet.edu.rs
Sažetak
U radu su analizirani građanskopravni aspekti odgovornosti medicinskih radnika i ustanova zbog štete nastale usled greške lekara pri pružanju medicinske zaštite. Cilj rada je da se prikažu svi osnovi odgovornosti lekara, ukoliko se utvrdi postojanje uzročne veze između nastale i dokazane greške i štete pričinjene zdravlju pacijenta, ali i trećim licima. Pitanje lekarske greške nije isključivo vezano za naknadu štete, obzirom da se u velikoj meri oslanja i na medicinsko pravo. Iako greške uglavnom nastaju usled pogrešnog postupanja lekara u obavljanju svoje profesionalne delatnosti, rad se bavi i odgovornošću medicinskih ustanova za nastalu štetu. Neprecizno definisanje pravne prirode odgovornosti lekara, obaveza koje pravo nameće medicinskim radnicima, definisanje greške u medicinskom tretmanu, kao i pravni osnovi odgovornosti prema trećim licima, ukazuju na to da postoji veliki broj ne samo pravnih već i etičkih i moralnih dilema koje zahtevaju dodatnu pažnju i analizu, što je ujedno i cilj ovoga rada.
Reference
*** (2013) Zakon o pravima pacijenata (The Law on Patients' Rights). Sl. glasnik RS, br. 45
*** (1978-2003) Zakon o obligacionim odnosima (The Law of Contract and Torts). Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, Sl. list SRJ, br. 31/93 i Sl. list SCG, br. 1/03 - Ustavna povelja
*** (2005-2013) Zakon o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije (Law on Health Care of the Republic of Serbia). Službeni glasnik RS, br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 - dr. zakon
*** Official website of the United Nations. https://data.un.org/en/iso/rs.html
Arlen, J. (2013) Economic analysis of medical malpractice liability and its reform. u: Research handbook on the economics of torts, Edward Elgar Publishing, pp. 33-68
Babić, I. (2008) Osnovi imovinskog prava - uvod u građansko pravo i stvarno pravo (Fundamentals of property law: Introduction to civil law and property law). Beograd: Službeni glasnik
Blagojević, B., Krulj, V. (1983) Komentar Zakona o obligacionim odnosima (Commentary on the Law of Obligations). Beograd: Savremena administracija
Čubinski, M.P. (2000) Prava oštećenog i princip naknade štete (The rights of the injured party and the principle of compensation for damages). Arhiv za pravne i društvene nauke, vol. 86, br. 4, str. 581-595
Laufs, A., Uhlenbruck, W. (2002) Handbuch des Arztrechts. München: C.H. Becksche Verlagsbuchhandlung
Makary, M.A., Daniel, M. (2016) Medical error: The third leading cause of death in the US. BMJ, 353
Mujović-Zornić, H., Petrović, Z. (2012) Odgovornost zdravstvenih ustanova za štete kao posledice lečenja (Liability of health care institutions for damages as a consequence of treatment). Vojnosanitetski pregled, vol. 69, br. 8, str. 692-699
Počuča, M., Šarkić, N., Mrvić-Petrović, N. (2013) Lekarska greška kao razlog pravne odgovornosti lekara i zdravstvenih ustanova (Medical error as a reason for legal responsibility of doctors and health institutions). Vojnosanitetski pregled, Beograd, vol. 70, br. 2, str. 207-214
Radišić, J. (2008) Medicinsko pravo (Medical law). Beograd: Izdavačko preduzeće Nomos
Radovanov, A. (2009) Obligaciono pravo - opšti deo (Obligation law: General part). Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Radovanov, A., Petrović, Z. (2009) Naknada štete - zbornik sudske prakse (Damages: A collection of case law). Novi Sad: Privredna akademija - Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Stanković, O. (1998) Naknada štete (Indemnity). Beograd: Nomos
Šćepanović, G., Stanković, Z., Petrović, Z., i sar. (2011) Sudskomedicinsko veštačenje nematerijalne štete (Forensic medical expertise of non-pecuniary damage). Beograd: JP Službeni glasnik
Vojković, H. (2019) Građanskopravna odgovornost za povredu medicinskog standarda i prateći ekonomski učinci (Civil liability for violation of the medical standard and accompanying economic effects). Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 40(2): 697-731
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ptp2004013S
primljen: 13.09.2020.
prihvaćen: 29.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 05.02.2021.

Povezani članci

Pravni zapisi (2018)
Zaštita nasciturus-a u okvirima građanskog prava
Simić Jelena