Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 8 od 22  
Back povratak na rezultate
2014, br. 68, str. 251-267
Kodifikacija građanskog prava
Faculty of Law 'Iustinianus Primus', University 'Sts Cyril and Methodius', Skopje, Macedonia

e-adresar.zivkovska@yahoo.com, comunicationperpetua@yahoo.com
Ključne reči: građansko pravo; građanski kodeks; kodifikacija; obligacije; pravo svojine
Sažetak
Predmet ovog rada su stanovišta u vezi načina kodifikacije opšteg dela i stvarnopravnog dela Građanskog zakonika Republike Makedonije, koji je u fazi izrade. Autori ovog rada smatraju da u Republici Makedoniji i dalje treba zadržiti tradiciju pandektnog sistema na terenu uređivanja građanskopravnih odnosa. U tom kontekstu, autori smatraju da, osim Opšteg dela zakonika, njegovi sastavni delovi treba da budu: Stvarno- pravni deo, Obligacije i Nasleđivanje. U pogledu Opšteg dela Građanskog zakonika, autori ovog rada iznose svoje stanovište da veći broj opštih odredaba izpostojećeg Zakona o obligacionim odnosima treba preuzeti u Opšti deo Građanskog zakonika. Reč je o izdvajanju najopštih karakteristika sledećih instituta: sposobnosti, zastupanje, opšti pojam pravnog posla, klasifikacije, opšta razmatranja o uslovu i roku, mane volje, forma ugovora, obezbeđenje, zastarelost, prekluzija, tumačenje i njihovo 'preseljenje' u Opšti deo Građanskog zakonika. Pri tome autori se zalažu za pravu meru u kom obimu ove institute treba obraditi u Opštem delu, a u kom obimu u delu koji se odnosi na obligacione odnose. U pogledu izradnje Kodeksa sve radne grupe, kao i autori ovog rada, smatraju da Opšti deo treba izraditi nakon izrade posebnih delova Kodeksa. U pogledu izrade Stvarnopravnog dela Građanskog kodeksa, u ovom radu autori se zalažu da druga knjiga naslovljena 'Stvarnopravni odnosi' treba da sadrži sledeće glave: stvari, državina, pravo svojine, službenosti, zalog, realne garancije, građenje na tuđem zemljištu i stvarna prava stranih lica. Autori ovog rada prikazuju da u Republici Makedoniji od 2001. godine (od donošenja Zakona o svojini i drugim stvarnim pravima) do danas je donet ogroman broj specijalnih zakona koji uređuju stvarnopravne odnose (u vezi stvari od opšteg interesa, založnog prava, dugotrajnog zakupa građevinskog zemljišta i drugi). Kodifikacija, prema autorima, treba ostvarivati na način da opšte odredbe sadržane u ovim specijalnim zakonima treba 'preseliti' u drugu knjigu zakonika (stvarnopravni deo), a deo njih treba i dalje da ostane u specijalnim zakonima (s obzirom da tranzicioni period koji još traje). Autori (kao tvorci novog Zakona o svojini i drugim stvarnim pravima), isto tako smatraju da treba dopuniti listu osnovnih načela koja se odnose na stvarnopravne odnose. U ovom pogledu autori podižu princip savesnosti, princip superficies solo cedit i princip upisivanja stvarnih prava na nivo osnovnih načela Stvarnopravnog dela zakonika. Autori ukazuju da u vreme donošenja Zakona o svojini i drugim stvarnim pravima nije bilo detaljno uređeno pravo zaloge, pravo građenja i etažna svojina pa je zato i u ovom pogledu potrebno uneti detaljne odredbe. Proizlazi da će Zakon o svojini i drugim stvarnim pravima, tj. Stvarnopravni deo Građanskog zakonika sadržati duplo veći broj odredaba u poređenju sa brojem odredaba u postojećem Zakonu o svojini i drugim stvarnim pravima. Na kraju, autori ukazuju na činjenicu da se u Republici Makedoniji istovremeno radi na izradi knjige iz oblasti Obligacija i Naleđivanja koje su intergralni deo Građanskog zakonika.
Reference
Cserne, P. Drafting civil codes un central and Eastern Europe: A case study on the role of legal scholarship in law-making. http://www.propublicobono.hu/pdf/Cserne%20P%20Tamop%201.pdf
Glenn, H.P. (2004) Legal traditions of the world. Oxford: Oxford University Press
Hale, M. (1971) The History of the Common Law in England. University of Chicago Press
Merryman, J.H. (1985) The civil law tradition: An introduction to the legal systems of Western Europe and Latin America. Stanford: Stanford University Press, 10; 2nd ed
Murillo, M. (2001) Evolution of codification. J. Transnational Law & Policy, Vol. 11: 1. 5-6. 12-13
O’Connor, V. (2012) Practitioner's guide: Common law and civil law traditions. INPROL - International Network to Promote the Rule of Law, 11. 1-35; http://inprol.org/sites/default/files/publications/2012/common_law_civil_law_pg_final.pdf
Pejovic, C. (2001) Civil law and common law: Two different paths leading to the same goal. VUWLR, Vol. 32. 819-820. 817-842
Zimmermann, R. (2012) Codification, the civilian experience reconsideron the eve of a common European sales law. u: Congress of the International Academy of Comparative Law, Taiwan, 24 May 2-5
Zimmermann, R. (2003) The civil law in European codes. Regional Private Laws and Codification in Europe, : 18-59
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1468251Z
objavljen u SCIndeksu: 29.07.2015.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2008)
Zaštita osnovnih prava i sloboda u pravnom sistemu Izraela
Košutić Budimir

Anali Pravnog fak Beograd (2018)
Mixture of legal identities: Case of the Dutch (1838) and the Serbian Civil Code (1844)
Avramović Sima