Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 76, br. 3, str. 281-287
Uticaj primene zelenog krova na energetska svojstva individualnog stambenog objekta sa staklenom verandom
aUniverzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu
bAkademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, Niš

e-adresaana.vukadinovic@znrfak.ni.ac.rs
Projekat:
Objavljeni rad predstavlja rezultat istraživanja koje je finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Ključne reči: zeleni krov; individualni stambeni objekat; staklena veranda; energetska svojstva
Sažetak
Izgradnjom zelenih, vegetacionih, krovova postiže se ublažavanje efekta toplotog ostrva, smanjenje potrebne energije za hlađenje objekata, efikasno upravljanje atmosferskim vodama, poboljšanje kvaliteta vazduha, povećanje biološke raznovrsnosti, smanjenje buke itd. U radu je, primenom metode dinamičke simulacije, korišćenjem softverskog paketa EnergyPlusTM, istraživan uticaj primene različitih tipova zelenog krova na energetska svojstva individualnog stambenog objekta sa staklenom verandom. Razmatrana lokacija stambenog objekta je grad Niš. Dobijeni rezultati pokazuju da primenom ekstenzivnog tipa zelenog krova, kod razmatranog modela objekta sa staklenom verandom, ne dolazi do značajnih promena u potrebnoj energiji za grejanje ili hlađenje. Najveći uticaj na smanjenje potrebne energije za grejanje i potrebne energije za hlađenje je pri primeni intenzivnog zelenog krova. Kod podvarijante modela sa intenzivnim zelenim krovom, potrebna energija za grejanje bila je manja 0.34% dok je potrebna energija za hlađenje bila manja 2.32%, u odnosu na model objekta bez zelenog krova.
Reference
*** (2011) Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada. Službeni glasnik RS, br. 61/11
Berardi, U., Ghaffarianhoseini, A., Ghaffarianhoseini, A. (2014) State-of-the-art Analysis of the Environmental Benefits of Green Roofs. Applied Energy, 115: 411-428
Besir, A.B., Cuce, E. (2018) Green Roofs and Facades: A Comprehensive Review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 82: 915-939
Cascone, S. (2019) Green Roof Design: State of the Art on Technology and Materials. Sustainability, 11(11): 3020-3020
Crnčević, T., Sekulić, M. (2012) Zeleni krovovi u kontekstu klimatskih promena - pregled novih iskustava. Arhitektura i urbanizam, br. 36, str. 57-67
Đurović, I.M. (2016) Uticaj ekološke arhitekture kroz sisteme ravnih krovova i 'vertikalnih bašti' na poboljšanje kvaliteta životne sredine. Tehnika, 16:315-20
Lalošević, M. (2019) Sniženje temperature vazduha i koncentracije CO2 u urbanim sredinama primenom vegetacionih krovova. Beograd: Univerzitet u Beogradu
Luckett, K. (2009) Green Roof Construction and Maintenance. The McGraw-Hill Companies
Pacheco-Torgal, F., Labrincha, J.A., Cabeza, L.F., Granqvist, C.G. (2015) Eco-efficient Materials to Mitigate Building Cooling Needs. Woodhead Publishing
Radosavljević, J., Vukadinović, A., Đorđević, A., Malenović-Nikolić, J., Vasović, D. (2017) Green Roofs. Acta Tech Corviniensis - Bull Eng
Santamouris, M. (2014) Cooling the Cities: A Review of Reflective and Green Roof Mitigation Technologies to Fight Heat Island and Improve Comfort in Urban Environments. Sol Energy, 103: 682-703
Sekulić, M., Stanković, B., Jovanović-Popović, M. (2013) Evaluation of green roof characteristics in green building assessment. Arhitektura i urbanizam, br. 38, str. 33-40
Stamenković, M., Gavrilović, D. (2012) Projektovanje i izgradnja zelenih krovova u funkciji zaštite životne sredine. u: 2nd Int. Sci. Meet. GTZ 2012 Tuzla, Tuzla: GTZ, 1051-1058
Susca, T. (2019) Green Roofs to Reduce Building Energy Use: A Review on Key Structural Factors of Green Roofs and Their Effects on Urban Climate. Build Environ, 162: 106273-106273
Wilkinson, S., Dixon, T. (2016) Green Roof Retrofit: Building Urban Resilience. John Wiley & Sons
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/tehnika2103281V
primljen: 26.03.2021.
prihvaćen: 26.04.2021.
objavljen u SCIndeksu: 10.07.2021.
Creative Commons License 4.0