Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 10 od 58  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 45, br. 1, str. 99-120
Nadzor u finansijskom izveštavanju kroz prizmu regulatornog okvira i prakse u R. Srbiji
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresasuncica@ef.uns.ac.rs
Sažetak
U radu je izvršeno istraživanje iz oblasti internog nadzora u finansijskom izveštavanju u privatnom sektoru R. Srbije. U prvom delu rada izvršena je komparacija zakonske sa aktuelnom međunarodnom regulativom. Cilj istraživanja je bio da se proceni dostignut nivo harmonizacije nacionalnog sa međunarodnim regulatornim okvirom u oblasti finansijskog izveštavanja. U drugom delu rada istražen je uticaj internog nadzora u finansijskom izveštavanju na uporedivost finansijskih izveštaja u uslovima dosledne primene regulatornog okvira. Cilj istraživanja je bio da se ispita da li interni nadzor utiče na uporedivost finansijskih izveštaja. Metodologija istraživanja koja je korišćena pri obradi podataka dobijenih putem upitnika obuhvatala je jednofaktorsku analizu varijanse, Pirsonov koeficijent linearne korelacije, te Spirmanov i Kendalov koeficijent korelacije ranga. Uzorak je obuhvatao 297 zaposlenih na pozicijama računovodstva i/ili revizije u privatnom sektoru R. Srbije. Rezultati su pokazali da postoji (delimična) neusklađenost domicilne regulative sa regulativom EU, odnosno da nacionalni regulatorni okvir nije harmonizovan sa međunarodnim regulatornim okvirom. Takođe, rezultati su pokazali da interni nadzor, definisan kako u domicilnoj, tako i u regulativi EU, doprinosi uporedivosti finansijskih izveštaja u uslovima dosledne primene regulatornog okvira.
Reference
*** (2013) Accounting law. Official Gazette of RS, Belgrade, (62/2013). Author
*** (2016) Law on tax procedure and tax administration. Official Gazette of RS, Belgrade, (80/2002, 15/2016). Author
Abbott, L.J., Daugherty, B., Parker, S., Peters, G.F. (2015) Internal Audit Quality and Financial Reporting Quality: The Joint Importance of Independence and Competence. Journal of Accounting Research, 54(1): 3-40
Altamuro, J., Beatty, A. (2010) How does internal control regulation affect financial reporting?. Journal of Accounting and Economics, 49(1-2): 58-74
Azzali, S., Mazza, T. (2013) Internal Control Over Financial Reporting Quality and Information Technology Control Frameworks. Berlin-Heidelberg: Springer Nature, str. 47-62
Bardhan, I., Lin, S., Wu, S. (2015) The Quality of Internal Control over Financial Reporting in Family Firms. Accounting Horizons, 29(1): 41-60
Bentley-Goode, K.A., Newton, N.J., Thompson, A. (2015) Business Strategy and Internal Control Over Financial Reporting. Retrieved from: http://ssrn.com/abstract=2637688 or
Dobija, D. (2015) Exploring audit committee practices: oversight of financial reporting and external auditors in Poland. Journal of Management & Governance, 19(1): 113-143
Doyle, J., Ge, W., McVay, S. (2007) Determinants of weaknesses in internal control over financial reporting. Journal of Accounting and Economics, 44(1-2): 193-223
Feng, M., Li, C., McVay, S.E., Skaife, H. (2015) Does Ineffective Internal Control over Financial Reporting affect a Firm's Operations? Evidence from Firms' Inventory Management. Accounting Review, 90(2): 529-557
Ge, W., Li, Z., Liu, Q., McVay, S. (2016) When does internal control over financial reporting curb resource extraction? Evidence from China. Retrieved from: http://ssrn.com/abstract=2704663 or
IASB (2010) Conceptual framework for financial reporting. London, Author
Isaac, A. (1951) Revision und Wirtschaftsprüfung. Wiesbaden
Klikovac, A. (2009) Financijsko izveštavanje u Europskoj uniji. Zagreb: Mate
Marinovic, I. (2013) Internal control system, earnings quality, and the dynamics of financial reporting. RAND Journal of Economics, 44(1): 145-167
Miletić, D. (2014) Cash flow statement: Assessment of situation and application problems in Serbia. Industrija, vol. 42, br. 4, str. 99-114
Ministarstvo finansija RS (2014) Informator o radu Ministarstva finansija. Belgrade, Author. Retrieved from http://www.mfin.gov.rs
Mitrović, S. (2013) Institucionalni regulatorni okvir kao uslov kvaliteta finansijskog izveštavanja u Srbiji. u: Zbornik radova 44. simpozijuma Računovodstveno regulatorno okruženje: podsticaj ili ograničenje privrednog rasta, Belgrade: Association of Accountants and Auditors of Serbia
Stojanović, R., Petrović, P. (2013) Novi zakon o računovodstvu (opšte napomene). Računovodstvena praksa, 16-17/13
Šabović, Š. (2011) Primena međunarodnih računovodstvenih standarda u zemljama u razvoju u uslovima krize. Ekonomika, vol. 57, br. 2, str. 95-101
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/industrija45-11653
objavljen u SCIndeksu: 21.05.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Ekonomika preduzeća (2020)
Uticaj ljudskog i relacionog kapitala na profitabilnost poslovnih banaka u Srbiji
Pantelić Marija, i dr.

Megatrend revija (2017)
Primena kontrolnih aktivnosti u preduzećima u Republici Srbiji
Jovetić Slavica, i dr.

Ekonomika (2003)
Značaj i karakter poslovnog nadzora
Vukašinović Jovan

prikaži sve [5]