Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 4 od 41  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 4, br. 1, str. 104-118
Primena standarda u bilansiranju hartija od vrednosti u javnom sektoru
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bUniverzitet za poslovne studiјe, Banja Luka, Republika Srpska, BiH

e-adresanik.vidovic.94.jf@gmail.com
Projekat:
Ovaj članak je proistekao iz istraživačkog rada u okviru projekta: Razvoj finansijske službe Vojske Srbije od 1985. do 2015. godine, koji se finansira sredstvima Ministarstva odbrane Republike Srbije. Projekat se vodi pod evidencionim brojem VA-DH5/17-19

Sažetak
Državne aktivnosti, kao i aktivnosti institucija i entiteta javnog sekotra prikazuju se i uočavaju u njihovim pojedinačnim i konsolidovanim finansijskim izveštajima. U javnom sektoru, finansijski izveštaji pružaju informacije o izvorima, alokaciji i upotrebi finansijskih sredstava, odnosno javnih prihoda, a ujedno daju mogućnost posmatranja namenskog trošenja tih finansijskih resursa u skladu sa uređenom zakonskom regulativom i budžetskim zahtevima. Nivo primene IPSAS u Republici Srbiji, u okviru javnog sektora se ističe kroz istraživanje u radu, kao i razvijenost i ciljevi uspostavljanja računovodstvene regulative. Usvajanje standarda IPSAS omogućen je viši stepen odgovornosti uzajamno zavisnih i uključenih aktera unutar javnog sektora, kao i državnog rukovodstva i entiteta koji raspolažu javnim prihodima, bolju transparentnost, veći kredibilitet, zatim sveukupno bolje rukovođenje i planiranje, kao i brže i racionalnije upravljanje programima, kao i univerzalnost finansijskih izveštaja na međunarodnom nivou, u svrhe boljeg tumačenja i korišćenja informacija datih u njima.
Reference
*** (2010) Uredba o primeni Međunarodnih računovodstvenih standara za javni sektor. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 49
*** (2003/2006) Uredba o budžetskom računovodstvu. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 125 i 12
*** (2014) Uredba o primeni MRS za javni sektor, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije. (http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=10805), pristup dana 12.11.2015
Borović, N. (2014) Upravljačko - računovodstvena merenja i unapređenja performansi u zdravstvenim organizacijama. Univerzitet u Nišu - Ekonomski fakultet, 61-66; 117
Cvijić, J. (2017) Povezanost između računovodstvenih standarda, pravnog okvira i kvaliteta finansijskih izveštaja. Pravo - teorija i praksa, vol. 34, br. 1-3, str. 52-64
Čegar, B. (2017) Povezanost finansijskog i statističkog sistema izvještavanja u javnom sektoru. Financing, 7(2): 14-21
Đukić, T., Pavlović, M. (2014) Kvalitet finansijskog izveštavanja u Republici Srbiji. Ekonomske teme, 52 (1): 101-116
International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), International Public sector Accouniting standards Board (IPSASB) (2018) preuzeto sa https://www.ipsasb.org/ dana 18.02.2018. godine
Jović, D. (2016) Finansijsko izveštavanje i vrednovanje performansi entiteta javnog sektora. Beograd: Ekonomski fakultet, 32-48
Milojević, I., Vukoje, A., Mihajlović, M. (2013) Accounting consolidation of the balance by the acquisition method. Ekonomika poljoprivrede, vol. 60, br. 2, str. 237-252
Sivets, S. (2014) Development of the national system for accounting and financial reporting in public sector in accordance with IPSA: Experience of Russia. u: Pempal conference - Tbilisi
Stojanov, A., Ugrinov, D., Vaić, E. (2010) Finansijska revizija javnog sektora-osnova za aktivni poslovni ambijent. Tranzicija, vol. 25-26, 146-155
Stojiljković, S., Stojiljković, D., Guzina, V., Milojević, I., Albaneze, Ž. (2012) Priručnik za primenu računovodstvenih standarda za javni sektor. Beograd: DST, 355-412
World Bank Group (2012) Glossary of public financial management. Georgia: Pempal, 110-114, preuzeto sa https://www.pempal.org/ dana 20.02.2018. godine
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor1801104V
objavljen u SCIndeksu: 19.07.2018.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2018)
Prilog za uspostavljanje nove naučne discipline - pravo revizije javnog sektora
Dabić Ljubiša

Vojno delo (2018)
Nabavka kao predmet revizije
Milojević Ivan M., i dr.

Vojno delo (2018)
Novčani tokovi privrednog subjekta kao predmet revizije
Milojević Ivan M., i dr.

prikaži sve [14]