Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 4 od 18  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 15, br. 1, str. 187-200
Specifičnosti poslovanja zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za ortopedsko-hirurške bolesti 'Banjica'

e-adresadusan.rajakovic@gmail.com
Ključne reči: zdravstvene ustanove; korisnici zdravstvenih usluga - pacijenti; zdravstveni sistem; unapređenje kvaliteta
Sažetak
Predmet rada je specifičnost poslovanja zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji. Zdravlje ljudi u svakoj državi zavisi od politike i strategije vlade, od uspeha realizovanih zdravstvenih programa i od pravilnog rukovanja raspoloživim potencijalima. Svaka od ovih komponenti pojedinačno, a naročito u kombinaciji sa drugima, doprinosi uvećanju stepena zdravstvene vrednosti. Zdravstvena politika je politika budućnosti, upućena na dostignuća savremene medicinske nauke, na rigorozno kontrolisanje finansijskih tokova i na pravovremenu primenu farmakoloških i tehno-ekonomskih procedura. Cilj rada je da ukaže na specifičnosti u poslovanju budžetskih korisnika, a sa posebnim osvrtom na poslovanje zdravstvenih ustanova. Na odgovornost zdravstvenih ustanova kao budžetskih korisnika, a stoga i na specifičnost rada posebno utiče činjenica da su u pitanju sredstva iz budžeta Republike Srbije. U zdravstvenom sistemu mnoge projekcije i namere nisu u skladu sa realnim potrebama i zadacima. Zdravstvena politika često nema odgovarajući kapacitet koji bi predstavljao adekvatnu logistiku zdravstvenoj zaštiti čija je obaveza da bude ekvivalent za utrošena finansijska sredstva. Efikasna analiza poslovanja zdravstvene ustanove treba da istakne ekonomsku dimenziju zdravstvene politike, koja podrazumeva smanjenje troškova i maksimiziranje efikasnosti pružanja zdravstvenih usluga. Osnovni cilj ovog rada je da opiše, prouči i unapredi racionalnost i efikasnost u korišćenju raspoloživih resursa, kako bi se sa raspoloživim kapacitetima i finansijskim sredstvima obezbedio veći i kvalitetniji obim zaštite ili da se dostignuti obim i kvalitet zaštite ostvari sa što manje angažovanja kapaciteta i resursa.
Reference
*** Ugovor o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2012. godinu
*** (2012-2013) Zakon o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu. Sl. glasnik RS, br. 114/2012 i 59/2013
*** (2012) Izveštaj o finansijskom poslovanju IOHB Banjica 01.01.-31.12.2012
*** (2005-2014) Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Sl. glasnik RS, br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - dr. zakon i 93/2014
*** (2011) Pravilnik o proveri kvaliteta stručnog rada zdravstvenih ustanova, privatne prakse, zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Sl. glasnik RS, br. 35
*** Strategija poslovanja IOHB Banjica za period 2010-2015
*** Statut IOHB Banjica
Gradski zavod za javno zdravlje http://www.zdravlje.org.rs/
Jovanović, D. (1974) Analiza poslovanja organizacija udruženog rada. Beograd: Savremena administracija
Karanović, N. (2012) Korporativna odgovornost i unapređenje zdravlja u Srbiji. Beograd: Geografski institut Jovan Cvijić SANU
Mašić, B. (2001) Strategijski menadžment. Beograd: Univerzitet 'Braća Karić'
Milićević, V.K. (2004) Strategijsko poslovno planiranje. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Rabrenović, M. (2011) Strategijski menadžment u javnom sektoru. Beograd: Službeni glasnik
Ristić, Ž. (1997) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Ekonomski fakultet
Štangl-Šušnjar, G., Zimanji, V. (2005) Menadžment ljudskih resursa. Subotica: Ekonomski fakultet
Todosijević, R. (2000) Strategijski menadžment. Subotica: Ekonomski fakultet
Vesić, D.D. (2006) Menadžment ljudskih resursa. Zemun: Vesić D. D
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/MegRev1801187R
objavljen u SCIndeksu: 25.04.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci