Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 6 od 18  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 45, br. 1, str. 42-68
Finansiranje sistema zdravstvene zaštite u Republici Srbiji (2009-2015)
aBeograd
bVisoka medicinska škola strukovnih studija ,,Milutin Milanković', Beograd

e-adresadrrajko.kosanovic@gmail.com
Sažetak
Zdravstveno osiguranje je grana socijalnog osiguranja, kojim se osiguranim licima obezbeđuje pravo na zdravstvenu zaštitu i ostala prava iz oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja. U radu je data analiza finasiranja sistema zdravstvene zaštite u Republici Srbiji, pod kojim se podrazumeva zdravstvena zaštita, kako je definisana Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, i zdravstveno osiguranje, u periodu od 2009. do 2014. godine. Cilj rada je da se utvrde osnovne tendencije u finasiranju sistema zdravstvene zaštite i ukaže na određene nepravilnosti koje bi trebalo otkloniti u narednom periodu. Sistem zdravstvene zaštite Republike Srbije (definisan kao model obaveznog zdravstvenog osiguranja i nacionalne zdravstvene službe, tzv. ,,nacionalno zdravstveno osiguranje'), zajedno sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje (koji je državna agencija za fiskalnu raspodelu sredstava prikupljenih doprinosima za socijalno osiguranje), nema dovoljno autonomije u odlučivanju i obavlja delatnost sa velikim intervencijama države u oblasti zdravstvene zaštite stanovništva'. Ukupni rashodi za zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje, u Republici Srbiji, mogu se podeliti na javne i privatne. U Republici Srbiji prisutan je mešoviti sistem finansiranja sistema zdravstvene zaštite, koga karakteriše pretežno javan izvor finansiranja, jer se finansiranje najvećim delom ostvaruje iz sredstava doprinosa i iz budžeta Republike. Distribucija sredstava se obavlja po sistemu finansiranja kapaciteta zdravstvenih ustanova. Promene u sistemu finansiranja zdravstvene zaštite predviđene su i u Strategiji razvoja zdravstvenog osiguranja u Srbiji, koju je Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje usvojio u martu 2013. godine. Kada je reč o finansiranju zdravstvene zaštite, Strategija, pored ostalog, predviđa fiansiranje primarne zdravstvene zaštite po metodu kapitacije, a stacionarnih zdravstvenih ustanova po metodu dijagnostičko srodnih grupa. Sve činjenice dobijene analizom finasiranja sistema zdravstvene zaštite ukazuju na neophodnost nastavka reformisanja sistema zdravstvene zaštite u Republici Srbiji.
Reference
*** (1998) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju. Službeni glasnik RS, br. 46
*** (2011) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju. Službeni glasnik RS, br. 57
*** (2005/2014) Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Službeni glasnik RS, br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - dr. zakon i 93/2014)
*** (2010) Plan razvoja zdravstvene zaštite Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 88
*** (1992/2002) Zakon o zdravstvenom osiguranju. Službeni glasnik RS, br. 18/92, 26/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96, 46/98, 54/99, 29/2001 i 18/2002
*** (2005/2014) Zakon o zdravstvenom osiguranju. Službeni glasnik RS, br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014 i 126/2014 - odluka US
*** (2014) Zakon o izmenama Zakona o zdravstvenonm osiguranju. Službeni glasnik RS, br. 123
Kosanović, R., Anđelski, H. (2015) Osnovni pravci razvoja zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji (1922-2014). Zdravstvena zaštita, vol. 44, br. 3, str. 48-70
Kosanović, R., Anđelski, H. (2015) Prava iz zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji (1922-2015). Zdravstvena zaštita, vol. 44, br. 5, str. 18-40
Organization for Economic Cooperation and Developmen (1987) he Health System of OECD Countries: Finansing and delivering Health Care - A Comparative Analysis of OECD Countries. Social Policy Studies. Paris
Republički fond za zdravstveno osiguranje (2014) Konsolidovani izveštaj Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu. Beograd
Republički fond za zdravstveno osiguranje (2014) Izveštaj o finansijskom poslovanju Republičkog fonda za zdravstven osiguranje za 2014. godinu. Beograd
Vlada Republike Srbije (2014) Drugi naciionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2011-2014. godine,. Beograd
Vlada Republike Srbije (2014) Program reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u procesu pristupanja Evropskoj uniji - treći nacrt. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/ZZ1601042K
objavljen u SCIndeksu: 05.03.2016.

Povezani članci