Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:20

Sadržaj

članak: 7 od 16  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 13, br. 1, str. 16-23
Primena protokola Ministarstva zdravlja za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju u kliničkoj praksi
Dom zdravlja 'Kraljevo', Kraljevo

e-adresalesta59@yahoo.com
Sažetak
Nasilje nad ženama je svaki vid rodno zasnovanog nasilja koje može da ima za posledicu fizičku, psihičku ili seksualnu povredu ili patnju žene, uključujuci pretnje takvim radnjama, ograničenje ili proizvoljno lišavanje slobode, bez obzira da li se dešava u sferi javnog ili privatnog života. Najčešći oblik nasilja nad ženama je rodno zasnovano nasilje, odnosno nasilje gde je počinilac muški intimni partner. Nasilje je problem javnog zdravlja, a ne privatni problem. Zdravstveni radnici mogu imati ključnu ulogu u prepoznavanju i identifikovanju nasilja. Zdravstvene ustanove su često prva institucija kojoj se žene žrtve nasilja u porodici obraćaju. Ipak, otkrivanje nasilja među njima se najčešće tretira kao sporadična dužnost a ne kao profesionalna obaveza. Posebni protokol Ministarstva zdravlja Republike Srbije za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju na snazi je od 2011. god. Dokument definiše postupke i precizira uloge zdravstvenih radnika, standardizuje medicinske procedure što predstavlja olakšanje u svakodnevnom radu jer nedostaje znanja i literature o ovom fenomenu. Zdravstvene ustanove treba da preporučenu dobru kliničku praksu pretvore u način rada svih zaposlenih kao i da sačine plan stalnog, sistematskog i kontinuiranog obučavanja i zaposlenih i korisnika usluga o pitanjima nasilja u porodici. Edukacija zaposlenih olakšava da se prepozna i dokumentuje nasilje, uputi žrtva na resurse u zajednici, prate posledice, smanji štetan uticaj po celokupno zdravlje i blagovremenom reakcijom sačuva život ženi.
Reference
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, broj 98
*** (2005/2013) Krivični zakonik. Službeni glasnik Republike Srbije, 85, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13
*** (2005/2011) Porodični zakon. Službeni glasnik Republike Srbije, 2011; 18, 72/11
*** (2011) Zakon o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 26
*** (2013) Zakon o prekršajima. Službeni glasnik Republike Srbije, 65
*** (2009) Zakon o ravnopravnosti polova usvojen na sednici Narodne skupštine R. Srbije 11. 12. 2009. Službeni glasnik RS, br. 104
*** (2009) Zakon o zabrani diskriminacije. Službeni glasnik Republike Srbije, 22
*** (2009) Nacionalna strategija za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti za period od 2009. do 2015. godine. Službeni glasnik RS, Beograd, broj 115/09
*** (2011) Nacionalna strategija za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima. Službeni glasnik Republike Srbije, 27/11
*** (2013) Svi u borbu protiv nasilja nad ženama!. Beograd: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, Arhiva novembar 2013. (http://www.minrzs.gov.rs/lat/arhiva/vesti/novembar-2013)
*** (2009) Posebni protokol Ministarstva zdravlja Republike Srbije za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju. Beograd: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, http://www.zdravlje.gov.rs/downloads/Zakoni/Ostalo/ProtokolMZRSZaZastituIPostupanjeSaZenamaKoje-SuIzlozeneNasilju.pdf
*** (2006) Ending violence against women: From words to action. New York: United Nations, http://www.un.org/womenwatch/daw/public/VAW_Study/VAWstudyE.pdf
*** (1993) Declaration on the elimination of violence against women. New York: United Nations, 48/104
American Medical Association AMA (1992) Diagnostic and treatment guidelines on domestic violence. Washington, Pamphlet NoAA 22:92-406 20M
Ganley, A.L., ed. (1998) Improving the health care response to domestic violence: A trainer’s manual for health care providers. Family Violence Prevention Fund, https://www.futureswithoutviolence.org/userfiles/file/Maternal_Health/HealthTrainerManual.pdf
Garcia-Moreno, C., i dr. (2005) WHO multi-country study on women's health and domestic violence against women: Initial results on prevalence, health outcomes and women's responses. Geneva: WHO
Gin, N.E., Rucker, L., Frayne, S., Cygan, R., Hubbell, F. A. (1991) Prevalence of domestic violence among patients in three ambulatory care internal medicine clinics. Journal of General Internal Medicine, 6(4): 317-322
Golding, J.M. (1999) Intimate partner violence as a risk factor for mental disorders: a meta-analysis. Journal of Family Violence, 14: 99-132
Hegarty, K., Taft, A., James-Hanman, D., Johnson, M., Feder, G., Kamradt-Scott, A., Harman, S., Nunes, J., Roemer-Mahler, A., Wenham, C. (2015) Interventions for intimate partner violence. Lancet (London, England), 385(9963): 111-2
Heisse, L.L., Ellsberg, M., Gottemoeller, M. (1999) Ending violence against women: Population reports. Baltimore: Johns Hopkins University School of Public Health, Population Information program Series L, No 11
Ignjatović, T. (2011) Nasilje prema ženama u intimnom partnerskom odnosu: model koordiniranog odgovora zajednice. Beograd: Rekonstrukcija ženski fond
Jaffe, P., Wolfe, D.A., Wilson, S., Zak, L. (1986) Emotional and physical health problems of battered women. Canadian Journal of Psychiatry, 31(7): 625-9
King, E.G., Dahlberg, L.L., Mercy, J.A., Zwi, A., Lozano, R., ur. (2002) World Report on Violence and Health. Geneva: World Health Organization, Available at http://www. who. int/violence_injury_prevention/violence/world_report/wrvheng/en
Lo, F.W.S., Wester, F., Mol, S., Lagro-Janssen, T. (2007) 'I am not frustrated anymore'. Family doctors' evaluation of a comprehensive training on partner abuse. Patient education and counseling, 66(2): 129-37
McCauley, J., Kern, D.E., Kolodner, K., Dill, L., Schroeder, A.F., DeChant, H.K., Ryden, J., Bass, E.B., Derogatis, L.R. (1995) The 'battering syndrome': Prevalence and clinical characteristics of domestic violence in primary care internal medicine practices. Ann Intern Med, 123(10): 737-46
Nikolić-Ristanović, V.Ž., Dokmanović, M. (2006) Međunarodni standardi o nasilju u porodici i njihova implementacija na Zapadnom Balkanu. Beograd: Prometej
Otašević, S. (2007) Nasilje nad ženama moja profesionalna odgovornost. Beograd: Autonomni ženski centar
Ramsay, J. (2002) Should health professionals screen women for domestic violence? Systematic review. BMJ, 325(7359): 314-314
Rukavina, I. (2010) Nasilje u obitelji i liječnik obiteljske medicine. u: Ajduković D. [ur.] Priručnik o provedbi Protokola o postupanju u slučaju obiteljskog nasilja, Zagreb: Društvo za psihološku pomoć
Saunders, D.G., Hamberger, L.K., Hovey, M. (1993) Indicators of woman abuse based on a chart review at a family practice center. Archives of family medicine, 2(5): 537-43
Savezni zavod za zaštitu i unapređenje zdravlja (1996) Međunarodna klasifikacija bolesti, MKB-10. Beograd: Savremena administracija, X revizija, Knjiga 1
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/pomc13-9382
objavljen u SCIndeksu: 10.11.2016.

Povezani članci

Opšta medicina (2017)
Prepreke kod zdravstvenih radnika za otkrivanje više žena žrtava nasilja u porodici
Knežević Snežana B., i dr.

Opšta medicina (2018)
Odnos lekara prema nasilju u porodici
Knežević Snežana B., i dr.

Strani pravni život (2017)
Pojam femicida i značaj njegovog pravnog regulisanja
Lubura Majida

prikaži sve [13]