Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 7 od 143  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 77, br. 4, str. 469-475
Špedicija kao naučna disciplina na visokoškolskim ustanovama Republike Srbije
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Srbija

e-adresamarkosao@yahoo.com
Projekat:
Ovo istraživanje je rezultat projekta Departmana za saobraćaj Fakulteta tehničkih nauka, pod nazivom "Razvoj inovativnih rešenja u funkciji unapređenja saobraćaja i transporta"

Sažetak
Špedicija je kompleksna privredna delatnost koja zahteva multidisciplinarna i interdisciplinarna znanja. U radu se analizira izučavanje špedicije kao naučne discipline na visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji. Cilj ovog istraživanja je da se prikaže povezanost razvojnog puta izučavanja špedicije na visokoškolskim ustanovama sa razvojem struke, tehnike, tehnologije, potrebnih znanja i veština. Analizom su obuhvaćeni akreditovani studijski programi na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijama, kao i strukovnim studijama. Rezultati istraživanja pokazali su da se špedicija izučava prvenstveno u okviru studijskih programa saobraćajnog inženjerstva. Međutim, izučavanje pojedinih oblasti od vitalnog značaja za obavljanje špediterske delatnosti realizuje se, sa različitih aspekata, na više fakulteta i u okviru različitih akreditovanih studijskih programa. Dva osnovna zaključka proizilaze iz dobijenih rezultata. Prvo, razvojem tehnike i tehnologije, raste potreba za njihovim poznavanjem u cilju kvalitetnog upravljanja otpremom, dopremom i provozom pošiljki. Zbog toga je špedicija danas usko povezana sa saobraćajnim inženjerstvom i, u užem smislu, logistikom. Drugo, multidisciplinarnost i kompleksnost su glavne karakteristike potrebnih znanja i veština za obavljanje špediterske delatnosti, te se pojedine oblasti i pitanja od značaja za špediciju izučavaju na fakultetima i u okviru drugih naučnih oblasti.
Reference
*** (2017/2020) Pravilnik o naučnim, umetničkim, odnosno stručnim oblastima u okviru obrazovnonaučnih, odnosno obrazovno-umetničkih polja. Službeni glasnik RS, br. 114/2017, 24/2020, citirano 02.03.2022, Dostupno na: http:www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/drugidrzavniorganiorga nizacije/pravilnik/2017/114/1/reg/20200319
FIATA (2004) Freight forwarders adopt an official description of 'freight forwarding and logistics services'. Glattbrugg, Switzerland, citirano 25.02.2022, Dostupno na: https:/fiata.com/uploads/media/CL0406_11.pdf
FIATA (2007) Model Rules for Freight Forwarding Services. Glattbrugg, Switzerland, citirano 25.02.2022, Dostupno na: https:fiata.com/uploads/media/Model_Rules_07.pdf
Kilibarda, M., Pajić, V., Andrejić, M. (2019) Human resources in logistics and supply chains: Current state and trends. u: Proceedings of the 4. Logistics International Conference LOGIC, Belgrade, Serbia, 142-151
Kilibarda, M., Nikoličić, S., Andrejić, M. (2016) Measurement of logistics service quality in freight forwarding companies: A case study of the Serbian market. International Journal of Logistics Management, 27(3): 770-794
McKinnon, A., Flöthmann, C., Hoberg, K., Busch, C. (2017) Logistics Competencies, Skills, and Training: A Global Overview. Washington, D.C: World Bank
Milenkov, M.A., Sokolović, V.S., Milovanović, V.R., Milić, M.D. (2020) Logistics: Its role, significance and approaches. Military technical courier, 68(1): 79-106
Nikoličić, S. (1999) Obrazovanje i stručno usavršavanje u logistici. Tehnika, 54(5): 13-15
Stojanović, Đ. (2021) Špedicija. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih nauka
Stojanović, Đ., Veličković, M. (2019) Freight forwarding industry: The contemporary role and development trends in Serbia. u: Proceedings of the 4. Logistics International Conference LOGIC, Belgrade, Serbia, 23-25 May, pp. 132-141
Stojanović, Đ., Biljan, J., Šarac, D., Trajkov, A. (2014) Gender employment inequality in the transport and logistics industry: The specifics in the Republic of Serbia and the Republic of Macedonia. u: Proceedings of the 5. Women's Issues in Transportation WIIT, Transportation Research Board, Paris, France, pp. 525-536, 14-16 April
Tadić, S.R. (2020) Žene u logistici - lepo i uzvišeno. Tehnika, vol. 70, br. 3, str. 389-394
Vešović, V.B., Vešović, P.V. (2018) Novi pristupi u obrazovanju kadrova za strateški razvoj saobraćaja. Tehnika, vol. 73, br. 5, str. 696-705
Vitasek, K. (2013) Supply Chain Management Terms and Glossary. https:/cscmp.org/CSCMP/Academia/-SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms/CSCMP/Educate/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms.aspx?hkey=60879588-f65f-4ab5-8c4b-6878815ef921
Zelenika, R. (2005) Temelji logističke špedicije. Rijeka: Sveučilište u Rijeci - Ekonomski fakultet, knjiga prva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/tehnika2204469V
primljen: 08.04.2022.
prihvaćen: 17.06.2022.
objavljen u SCIndeksu: 26.11.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka