Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 5 od 181  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 150, br. 5-6, str. 361-368
Prva zemaljska higijenska izložba u Beogradu 1933. godine
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Srbija
bUniverzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Srbija

e-adresamarta.vukotic@gmail.com
Projekat:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet) (MPNTR - 451-03-68/2020-14/200090)

Ključne reči: istorija medicine; Srbija; Kraljevina Jugoslavija; zdravstvena i kulturna politika; popularne manifestacije; efemerna arhitektura
Sažetak
Kroz rad je prikazana Prva zemaljska higijenska izložba u Beogradu 1933. godine, jedan od najznačajnijih zdravstvenih događaja i važan deo kulturne politike tadašnje Kraljevine Jugoslavije, ali i poslednja u nizu velikih manifestacija pod visokim pokroviteljstvom kralja Aleksandra I Karađorđevića. Kako bi se istražile novine koje je ona donela, analizirana je do sada neobjavljena arhivska građa, situaciona skica kompleksa i projekat restorana, fotodokumentacija, kao i prikazi izložbe u dnevnoj štampi i objavljenim publikacijama. Cilj rada je da ukaže na izuzetnu važnost izložbe, dominantno zdravstveno-prosvetiteljske koncepcije, sa sluhom za socijalna unapređenja u interesu naroda, posmatrano u kontekstu vremena i uslovima u kojima je nastala. Težilo se što sveobuhvatnijem sagledavanju njenog uticaja na istoriju srpske i jugoslovenske medicine i modernizaciju društva u celini. U prilogu rada su dati do sada neobjavljena arhivska građa, planovi, fotografije, naslovne strane pratećih brošura itd.
Reference
*** (1934) Spomenica Prve zemaljske higijenske izložbe. Beograd: Jugoslovensko društvo za čuvanje narodnog zdravlja
*** (1933) IAB, OGB-TD. Historical Archive of Belgrade, F11-15-1933
*** (1934) U prisustvu izaslanika NJ.V. Kralja ministar socijalne politike i narodnog zdravlja g. dr Fran Novak otvorio je juče u Beogradu Stalnu zemaljsku higijensku izložbu. Vreme, petak 25:3
*** (2008) Lični fond Milan Jovanović Batut (1871-1975). Beograd: Arhiv Srbije
Antić, V., Vuković, Ž. (2006) Raskol i sukobi oko osnivanje medicinskog fakulteta u Beogradu. Srp Arh Celok Lek, 134(suppl. 2): 162-6
Božić, I., Ćirković, S., Ekmečić, M., Dedijer, V. (1972) Istorija Jugoslavije. Beograd: Prosveta
Čolović, R. (2005) Jubilej medicinskog fakulteta u Beogradu - osnivanje medicinskog fakulteta. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 133, br. 11-12, str. 535-542
Dimić, L. (1996) Kulturna politika Kraljevine Jugoslavije - 1918-1941 - društvo i država. Beograd: Stubovi kulture, Deo 1
Dragićević, R. (1946) Prilog istoriji saniteta u Crnj Gori. Istorijski zapisi, (3), knj. I, sv. 5-6:306-19
Dugac, Ž. (2005) Protiv bolesti i neznanja - Rockefellerova fondacija u međuratnoj Jugoslvaiji. Zagreb: Srednja Europa
Dugački, V. (2017) Medincinska periodika u Hrvatskoj do 1918. godine. Studia lexicographica, god. 4, br. 1(6): 115-37
Jovanović-Simić, J., Pavlović, B., Stojanović, S. (2005) Rad i značaj Društva za čuvanje narodnog zdravlja. Phlogiston, 13: 75-82
Konstantinović, B. (1929) Ministarstvo narodnog zdravlja, Građevinska delatnost 1919-1929. u: Kušević R. [ur.] Jugoslavija na tehničkom polju 1919-1929, Beograd: Udruženje jugoslovenskih inženjera i arhitekata, 207-10
Konstantinović, B. (1934) Značaj srpskog zemljoradničkog zadrugarstva za postanak i razvitak zdravstvenog zadružnog pokreta. u: Spomenica Mihaila Avramovića, Beograd: Savez nabavljačkih zadruga državnih službenika, 119-21
Maksimović, B. (1975) Urbanistička misao u Srbiji početkom XX veka. Vrnjačka Banja: Zamak kulture
Milanović, J. (2018) Materinsko udruženje - humani i socijalni aspekti delovanja 1904-1941. Istorija 20. veka, vol. 36, br. 2, str. 37-54
Miletić, S.S. (1933) Tehničko uređenje zemljišta i paviljona. u: Kostić A.; Konstantinović B.; Pirc B. [ur.] Spomenica Prve zemaljske higijenske izložbe, Beograd: Jugoslovensko društvo za čuvanje narodnog zdravlja, 28-9
Nikolova, M. (1998) Školovanje ženske mladeži u Srbiji do 1914. u: Perović L. [ur.] Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka - položaj žene kao merilo modernizacije, naučni skup, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2, 73-82
Pirc, B. (1933) Na pravom putu. u: Kostić A. [ur.] Spomenica Prve zemaljske higijenske izložbe, Beograd: Jugoslovensko društvo za čuvanje narodnog zdravlja, 25-7
Salopek-Bogavčić, I. (2020) O pitanjima alkoholizma i protualkoholnog djelovanja početkom 20. stoljeća u Trojednoj kraljevini. Povijesni priloz, svezak 39, br. 58: 111-49
Simić, J., Vladan, Đ.J. (2020) Vladan Đorđević - portret neumornog stvaraoca. Beograd: SANU
Stanojević, V. (1974) Zdravstvena služba od 1918. do danas. u: Čubrilović V. [ur.] Istorija Beograda, Beograd: Prosveta, knjiga 3, 485-94
Stanojević, V. (1968) Socijalno i zdravstveno staranje u prošlosti Beograda. Godišnjak grada Beograda, XV: 187-216
Stanojević, V. (1962/1963) Organizatori zdravstvene službe i istaknuti bolnički lekari starog Beograda. Godišnjak grada Beograda, IX-X:171-97
Stanojević, V. (1964/1965) Muzej srpske medicine srpskog lekarskog društva. Godišnjak grada Beograda, XI-XII: 387-412
Štampar, A. (1912) Društvo za čuvanje narodnog zdravlja u Srbiji. Liječnički vijesnik, XXXIV/12: 469-71
Štampar, A. (1939) Zdravlje i društvo. Zagreb: Hrvatska naklada zadruga s o.j
Vidaković, S.Ž. (1932) Naši socijalni problemi. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Vukotić-Lazar, M., Roter-Blagojević, M. (2017) The 1923 Belgrade Master Plan: Historic town modernization. Planning Perspectives, 33(2): 271-88
Vukotić-Lazar, M. (2004) Staro beogradsko sajmište - osnivanje i izgradnja. Godišnjak grada Beograda, br. 51, str. 143-168
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: istoriografski prilog
DOI: 10.2298/SARH210429030V
primljen: 29.04.2021.
revidiran: 17.03.2022.
prihvaćen: 18.03.2022.
objavljen onlajn: 23.03.2022.
objavljen u SCIndeksu: 08.07.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka