Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 4 od 49  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 71, br. 8, str. 73-92
Religija kao faktor strateške kulture na primerima hrišćanstva i islama
Univerzitet odbrane, Institut za strategijska istraživanja, Beograd

e-adresamilovan.subotic@mod.gov.rs
Ključne reči: strateška kultura; politeizmi; monoteizmi; pravedni rat; hrišćanstvo; Islam
Sažetak
Teško je zamisliti da uzbudljiva čovekova pustolovina za vreme njegovog trajanja u prostoru i vremenu može proći bez pojave nekih temeljnih društvenih bitnosti koje ga prate tokom cele njegove istorije. U ovakva temeljna obeležja ljudske civilizacije svakako spadaju religija i rat. Oni predstavljaju nerazdvojive delove ljudske sudbine, pa ih je jednostavno nemoguće zanemariti. Jer, rat i religija očigledno su oprečne pojave, a opet su se tako često znale pomešati i jedna drugu potpomagati kao da ih ništa bitno ne razdvaja. Pometnju je dodatno uvećavala spoznaja da sva religijska učenja ne gledaju jednako na rat. Naprotiv, neke religije su umnogome blagonaklone prema obrednim žrtvovanjem zarobljenika i simboličkim opravdanjem okrutnosti, dok ga druge potpuno osuđuju i zabranjuju svojim vernicima da u njima, kao i u samom ratu, učestvuju. S obzirom na to da se strateška kultura, kao relativno Nov pojam, temelji na specifičnom skupu uverenja, stavova i prakse vezane za upotrebu sile u okviru jedne grupe, činjenica da su kao jedan od značajnijih faktora strateške kulture prepoznati religiozni tekstovi i njihove interpretacije, naglašava važnost izučavanja fenomena religije u kontekstu strateške kulture. Uzimajući u obzir vrednosti i norme koje se mogu izvući iz religijskog konteksta, jasno je da, kao takve, mogu značajno uticati na stratešku kulturu određenih etnoreligijskih kolektiviteta, u konačnom i države-nacije, tako što će stvoriti liniju razgraničenja između onoga što je "dozvoljeno"" i onoga što nije u upotrebi sile. Koja je razlika, u vezi s ovim problemom, između arhaičnih politeističkih društava i savremenih monoteizama, tj. kada prevladava funkcionalistički, a kada legitimacijski pristup prema ratovima? Šta je koncept tzv. pravednog rata u religijskoj vokaciji? Kakav je stav hrišćanstva (na primeru njegovih dvaju denominacija: rimokatoličanstva i pravoslavlja) i islama prema upotrebi sile? to su samo neka od pitanja na koja će, konsultujući savremenu literaturu iz različitih oblasti društvenih nauka, pokušati da odgovori ovaj rad.
Reference
*** Kuran: Sura V: Al-Ma'ide -Trpeza. dostupno na: http://www.islam.ba/Kuran/, pristupljeno 31. 05. 2019
*** Starozavetna knjiga brojeva. Knjiga br. 31, 16-241
Armstrong, K. (1994) A History of God: The 4,000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam. Paperback - August 9
Assman, J. (2010) The Price of Monotheism. Stanford, California: Stanford University Press
Athanasius Athanasius: Select Works and Letters. Library of Alexandria, dostupno na: http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf204.xxv.iii.iv.iii.html, 29/05/2019
Augustin, A. Quaestiones in Heptateuchum. 6, 10. dostupno na: http://www.augustinus.it/latino/pl_34.htm, 25/5/2019
Augustin, A. (1995) O državi Božjoj / De civitate Dei. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, sv. 1, u prevodu Tomislava Ladana
Benoist, A. (1981) Comment peut-on etre paien?. Paris: Editions Avatar
Byford, J. (2008) Sećanje na vladiku Nikolaja Velimirovića u savremenoj srpskoj pravoslavnoj kulturi. arhivirano na sajtu Wayback Machine, pristupljeno 9/3/2019
Cicero (1988) The Republic: The Laws. Oxford University Press
Driver, J. (1999) Radical Faith: An Alternative History of the Christian Church. Kitchener, Ontario: Pandora Press, Edited by Carrie Snyder
Farrell, M. (2013) Modern Just War Theory: A Guide to Research. Scarecrow Press, Incorporated
Franz, S. (1967) Taboo. Baltimore, Maryland
Freedman, L. (2013) Strategy: A History. Oxford Unversity Press
Gadamer, H. (2011) Istina i metod - osnovi filozofske hermeneutike. Beograd: Fedon
Grozdić, B., Kajtez, I. Pravoslavni pogled na ratovanje. dostupno na: https://magacin.wordpress.com/verska-citanka/pravoslavni-pogled-na-ratovanje/, pristupljeno 29.05.2019
Hamidulah, M. (1982) Uvod u Islam. Sarajevo
Hudson, V. (1997) Culture and foreign policy: Developing a research agenda. u: Hudson Valerie M. [ur.] Culture and Foreign Policy, Boulder: Lynne Rienner Publishers, str. 1-24
Huntington, S.P. (1999) The lonely superpower. Foreign Affairs, Vol.78, No.2, March/April, Available at: dostupno na: http://www.foreignaffairs.com/articles/54797/samuel-phuntington/the-lonely-superpower pristupljeno 11/06/2019
Jevtić, M. (2001) Savremeni džihad kao rat. Beograd, Nikola Pašić
Jovanović, M. (2007) Doktrina pravednog rata i međunarodno pravo. Međunarodni problemi, vol. 59, br. 2-3, str. 243-265
Jukić, J. (1988) Povratak svetoga - rasprava o pučkoj religiji. Split, 119-180
Kerry, K., Jeannie, J., Jeffrey, L. (2009) Strategic Culture and Weapons of Mass Destruction: Culturally Based Insights into Comparative National Security Policymaking. New York: Palgrave Macmillan
Legenhausen, M. (2008) Islam and Just War Theory. Journal of Religious Thought, Spring, 3-34
McGraw, D.F. (2010) Muhammad and the Believers: At the Origins of Islam. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard University Press
Milaš, N. (2004) Pravila pravoslavne crkve s tumačenjima. Beograd, knj. I, 368
Milenković, P., Marinković, D., Prir (2005) Mišel Fuko - hrestomatija. Novi Sad: Vojvođanska sociološka asocijacija
Obižajeva, M., Kuriljov, V., Končarević, K., Bulović, I. (2007) Osnovi socijalne koncepcije Ruske pravoslavne crkve / Osnovy social'noj koncepcii Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi. Novi Sad: Beseda
Papsko veće za pravdu i mir (2006) Osnove socijalnog učenja Katoličke crkve. Beograd: Konrad Adenauer fondacija
Radcliffe, B.A.R. (1971) Structure and Function in Primitive Society. London: Cohen & West
Schaff, P. Nicene and Post-Nicene Fathers: Series I. Christian Classics Ethereal Library, Volume 8, dostupno na: https://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf108.html pristupljeno 25.5.2019
Spinoza Sloboda i prokletstvo filozofa. dostupno na: https://kultivisise.rs/spinozasloboda-i-prokletstvo-filozofa/, 12/5/2019
Subotić, M. (2015) Ekstremizam pod okriljem religije - islamistički ekstremizam na primerima BiH i R. Srbije. Beograd: Medija centar Odbrana
Swedler, A. (1986) Culture in Action: Symbols and Strategies. American Sociological Review, 51(2): 273-273
Syse, H. (2010) The Platonic Roots of Just War Doctrine: A Reading of Plato's Republic. Diametros, 23(3), 104-123
Štrbac, K., Milosavljević, B. (2019) Povezanost strateške kulture i strateškog ponašanja Izraela. Kultura polisa, br. 38, str. 281-293
Wilhelm, S. (1955) Die Urkulturen, Altere Jagd-und Sammelstufe. u: Historia Mundi: Ein Handbuch der Weltgeschichte in zehn Bänden, Bern, Gebundenes Buch, 406-409
Wilson, B. (1982) Religion in Sociological perspective. Oxford
Yinger, M. (1970) The Scientific Study of Religion. Macmillan Publishing Co, Reprint No Date
Živković, D., ur. (1992) Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1908073S
objavljen u SCIndeksu: 17.01.2020.