Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 14, br. 3, str. 367-381
Arhitektonska pristupačnost škola - implikacije za izradu individualnih obrazovnih planova za učenike sa motoričkim poremećajima
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Projekat:
Kreiranje Protokola za procenu edukativnih potencijala dece sa smetnjama u razvoju kao kriterijuma za izradu individualnih obrazovnih programa (MPNTR - 179025)

Ključne reči: arhitektonska pristupačnost; učenici sa motoričkim poremećajima; IOP
Sažetak
Dostupna istraživanja inkluzivne prakse i izrade Idividulanih obrazovnih planova (IOP-a) akcenat su stavljala na aktivnosti koje se preduzimaju sa ciljem da se nastavno gradivo učini pristupačnim učenicima sa smetnjama u učenju i razvoju, dok analiza arhitektonske pristupačnosti redovnih škola za učenike sa motoričkim poremećajima i njena povezanost sa aktivnostima koje će biti planirane IOP-om, nije do sada bila predmet istraživanja u našoj zemlji. Osnovni cilj ovog istraživanja je da, kroz prikaz arhitektonske pristupačnosti redovnih osnovnih škola na teritoriji opštine Zvezdara, ukaže na važnost i uticaj ovog segmenta pripreme škola za inkluzivno obrazovanje, kao i na metodologiju izrade Individualnih obrazovnih planova. Za potrebe istraživanja korišćena je Opservaciona lista kojom se prati pristupačnost kroz 38 varijabli, podeljenih u sedam segmenata. Uzorak je činilo 12 osnovnih škola na teritoriji beogradske opštine Zvezdara. Rezultati istraživanja pokazuju da je, od ukupno 38 posmatra­nih varijabli, u 9 konstatovana apsolutna pristupačnost u svih 12 škola. Analizom tih varijabli utvrđeno je da su to elementi arhitektonske pristupačnosti koji se mogu svrstati u “univerzalni dizajn”, dok elementi koji se odnose na specifično prilagođavanje za učenike sa motoričkim poremećajima, izostaju. Ovo se obavezno mora uzeti u obzir prilikom razmatranja metodologije izrade Individualnih obrazovnih planova, pre svega sa aspekta planiranja dodatne pomoći i podrške u kadru, ali i u obezbeđivanju dodatnog vremena za rad, kao i adekvatnog prostora.
Reference
*** (2009) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 72
*** (2013) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 55
*** (2010) Pravilnik o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje. Službeni glasnik RS, 76
Auf-Franić, H., Olujić, V., Žarnić, T., Bertina, M., Rister, L., Rot-Čerina, V. (2003) Arhitektura bez barijera u zgradama za obrazovanje. Zagreb: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Forlin, C., Rose, R. (2010) Authentic school partnerships for enabling inclusive education in Hong Kong. Journal of Research in Special Educational Needs, 10(1): 13-22
Ilić-Stošović, D., Nikolić, S. (2012) Analiza samoprocene nastavnika o pripremljenosti za izradu i realizaciju Individualnih obrazovnih planova. u: Gligorović M. [ur.] Zbornik radova - Godišnja prezentacija rezultata naučno-istraživačkih projekata Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju koje finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije, Beograd: Univerzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, str. 125-134
Ilić-Stošović, D., Kovačić, A., Nikolić, S., Maksić, J. (2012) The analysis of individual education plans for children with cerebral palsy. In II International Scientific Conference 'Special Education and Rehabilitation - Cerebral Palsy'. u: Stošljević M., Marinković D., Eminović F. [ur.] Cerebral palsy. A multidisciplinary and multidimensional approach, International thematic collection of papers, Novi Sad: Faculty of Medicine, Associoation of Special Educators and Rehabilitators of Serbia, str. 133-147
Ilić-Stošović, D., Nikolić, S. (2013) Identifikacija teškoća u izradi Individualnih obrazovnih planova. u: Gligorović M. [ur.] Novine u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji, Beograd: Univerzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, str. 139-156
Ilić-Stošović, D., Nikolić, S. (2007) Metodologija izrade individualnih obrazovnih programa za učenike sa cerebralnom paralizom. Beogradska defektološka škola, br. 2, str. 173-186
Jablan, B., Stanimirov, K., Grbović, A. (2009) Realnost i perspektiva inkluzivnog obrazovanja dece sa oštećenjem vida u našoj zemlji. Pedagogija, vol. 64, br. 4, str. 568-578
Janjić, B. (2010) Zbirka primera inluzivne prakse. Inkluzivno obrazovanje. Razvoj i primena delotvornog modela inkluzivnog obrazovanja u Srbiji. Beograd: Ministarstvo prosvete Republike Srbije
Janjić, B., Milojević, N., Lazarević, S. (2012) Priručnik za zaposlene u vrtićima i školama. Primena i unapređenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji. Beograd: Udruženje studenata sa hendikepom
Lipsky, D.C., Gartner, A. (1998) Taking inclusion into the future. Educational Leadership, 56(2); 78-81
Šipka, V. (2009) Monitoring inkluzije u osnovnim školama u Republici Srpskoj I - IX razreda. Banja Luka: Republički pedagoški zavod Republike Srpske
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/specedreh14-9144
objavljen u SCIndeksu: 05.01.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci