Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 65, br. 4, str. 753-767
Podsticanje razvoja koordinacije kod učenika sa smetnjama u razvoju u redovnoj osnovnoj školi
aUniverzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice
bUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet
cUniverzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

e-adresajasnamaximovic@gmail.com, spela@uns.ac.rs, jablanb@vektor.net
Projekat:
Kreiranje Protokola za procenu edukativnih potencijala dece sa smetnjama u razvoju kao kriterijuma za izradu individualnih obrazovnih programa (MPNTR - 179025)
Socijalna participacija osoba sa intelektualnom ometenošću (MPNTR - 179017)

Sažetak
U ovom radu ispituje se uticaj primene posebno programiranih oblika fizičke aktivnosti na razvoj sposobnosti koordinacije kod učenika sa smetnjama u razvoju u redovnoj osnovnoj školi. Istraživanje je sprovedeno metodom pedagoškog eksperimenta sa paralelnim grupama na uzorku od 135 učenika mlađeg školskog uzrasta. Od toga, kod 90 učenika je evidentirana jedna od smetnji u razvoju (intelektualna smetnja, vizuelna smetnja, smetnja sluha) i oni su podeljeni u eksperimentalnu i kontrolnu grupu 1, dok su ostali učenici imali tipičan razvoj i činili su kontrolnu grupu 2 (n = 45). Eksperimentalna grupa je pored časova redovne nastave fizičkog vaspitanja bila uključena u poseban program vežbanja koji je osmišljen i postavljen u okviru Individualnog obrazovnog plana (IOP) kao jednog od vidova intervencije predviđenim inkluzivnim sistemom obrazovanja. Istraživanje je trajalo tri meseca, u okviru koga su grupe testirane testovima koordinacije, a podaci dobijeni na početku i kraju istraživanja obrađeni su primenom univarijantne analize kovarijanse i T-testa uparenih uzoraka. Rezultati ukazuju da učenici sa smetnjama u razvoju mogu znatno da napreduju u razvoju sposobnosti koordinacije pod uslovom da se uvaže njihove individualne karakteristike i obezbede optimalni uslovi.
Reference
*** (2009) Zakon o osnovama obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 72
*** (2013) Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 55
Andreeva, A. M., Akimov, E. B. (2011) Cluster structure of the psychomotor and coordination spheres in younger schoolchildren. Human Physiology, 37(4): 430-439
Arunović, D., Pantelić, Z. (1997) Comparative analysis of the physical development and abilities of pupils with damaged and pupils with normal sense of hearing. Facta universitatis - series: Physical Education, vol. 1, br. 4, str. 29-36
Bala, G., Nikolić, V., Jovanović, M., Banić, M., Doroški, Nj., Jovanović, G., Milojević, M. (1984) Psihosomatske karakteristike lakše psihički ometenih učenika. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture i Savez organizacija za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih osoba Vojvodine
Bouchard, D., Tetreault, S. (2000) The Motor Development of Sighted Children and Children with Moderate Low Vision Aged 8-13. Journal of Visual Impairment and Blindness, Vol. 94, No. 9, 564-573
Chaiwanichsiri, D., Sanguanrungsirikul, S., Suwannakul, W. (2000) Poor Physical Fitness of Adolescents with Mental Retardation at Rajanukul School Bangkok. Journal of the Medical Association of Thailand, Vol. 83, No. 11, 1387-1392
Dimić, N., Kašić, Z., Ostojić, S., Đoković, S., Slavnić, S. (2005) Smetnje i poremećaji u razvoju kod dece oštećenog sluha. u: Golubović S. [ur.] Smetnje i poremećaji kod dece ometene u razvoju, Beograd: Defektološki fakultet Univerziteta u Beogradu, str. 13-74
Frey, G.C., Chow, B. (2006) Relationship between BMI, physical fitness, and motor skills in youth with mild intellectual disabilities. International Journal of Obesity, 30(5): 861-867
Gligorović-Jovanović, M.G. (2000) Organizovanost motoričkih sposobnosti kod dece sa lakom mentalnom retardacijom. Beogradska defektološka škola, br. 1, str. 99-108
Golubović, Š., Maksimović, J., Golubović, B., Glumbić, N. (2012) Effects of exercise on physical fitness in children with intellectual disability. Research in Developmental Disabilities, 33(2): 608-614
Grbović, A., Stojković, I., Dimoski, S., Eminović, F. (2013) Učešće u fizičkim aktivnostima i opšta fizička spremnost slabovidih učenika. u: Nedeljković A. [ur.] Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih, Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, str. 427-439
Guidetti, L., Franciosi, E., Gallotta, M.C., Emerenziani, G.P., Baldari, C. (2010) Could sport specialization influence fitness and health of adults with mental retardation?. Research in Developmental Disabilities, 31(5): 1070-1075
Hartman, E., Houwen, S., Scherder, E., Visscher, C. (2010) On the relationship between motor performance and executive functioning in children with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 54(5): 468-477
Hrnjica, S. (2004) Škola po meri deteta - priručnik za rad sa učenicima redovne škole ometenim u razvoju. Beograd: Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Idrizović, K. (2011) Što je to koordinacija?. u: Jukić Gregov Šalaj i Milanović.C.S.L. [ur.] Trening koordinacije, Zagreb: Kineziološki fakultet, str. 28-41
Ivanović, M. (2001) Vežbe oblikovanja i elementarne motoričke igre. Valjevo: Grafiti
Iveković, I. (2013) Utjecaj motoričkog planiranja, koordinacije i sukcesivnih sposobnosti na motorički razvoj djece s teškoćama u razvoju. Hrvatski športskomedicinski vjesnik, God. 28, Br. 2, 99-107
Jablan, B., Kovačević, J. (2008) Obrazovanje u redovnim školama i školama za decu ometenu u razvoju - zajedno ili paralelno. Nastava i vaspitanje, vol. 57, br. 1, str. 43-54
Lieberman, L.J., McHugh, E. (2001) Health-Related Fitness of Children Who Are Visually Impaired. Journal of Visual Impairment and Blindness, Vol. 95, No. 5, 272-287
Maksimović, J., Golubović, Š. (2010) Individualni obrazovni plan u funkciji razvoja fizičkih sposobnosti učenika sa vizuelnim smetnjama. u: Kovačević J., Vučinić V. [ur.] Smetnje i poremećaji: fenomenologija, prevencija i tretman I deo, Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, str. 149-162
Maksimović, J., Golubović, Š., Jablan.B. (2012) Efekti posebno programiranih oblika fizičke aktivnosti na razvoj izdržljivosti kod dece sa smetnjama u razvoju. u: Nikolić R., Kundačina M., Nikolić V. [ur.] Nastava i učenje - ciljevi, standardi, ishodi, Užice: Učiteljski fakultet u Užicu Univerziteta u Kragujevcu, str. 287-298
Maksimović, J.M. (2012) Učenici s posebnim potrebama i nastava fizičkog vaspitanja. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice, br. 14, str. 311-318
Marinković, S.S., Kundačina, M.Ž. (2012) Inkluzivno obrazovanje u Srbiji iz ugla istraživača - implikacije za buduća istraživanja. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice, br. 14, str. 275-294
Milanović, Lj. (2004) Zbirka300igarazanajmlađe. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Milivojević, M., Sretenović, I. (2014) Individualizovan način rada s učenicima sa smetnjama u učenju. Nastava i vaspitanje, vol. 63, br. 2, str. 275-286
Mirkov, M.D. (2011) Motorička kontrola: znanstveno područje, kratak pregled pojmova i metoda. u: Jukić Gregov Šalaj Milanović Trošt-Bobić. i Bok.C.S.L. T. D. [ur.] Trening koordinacije, Zagreb: Kineziološki fakultet, str. 21-27
Nagata, K., Hagio, S., Tanabe, H., Kouzaki, M. (2012) Index Finger Position Fluctuations Reflect MultiMuscle Coordination. Journal of Electromyography and Kinesiology, Vol. 22, No. 4, 545-552
Nikolić, S., Ilić, S. (2007) Motoričke sposobnosti dece razvojnih grupa. u: Radovanović D. [ur.] Nove tendencije u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji, Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, str. 605-614
Nikolić, S., Ilanković, V., Ilić-Stošović, D. (2005) Praksička sposobnost učenika s mentalnom retardacijom. Istraživanja u defektologiji, br. 6, str. 113-122
Pavlović, S., Marinković, D., Bojović, Ž. (2014) Efikasnost primene poligona na razvoj koordinacije u nastavi fizičkog vaspitanja. Nastava i vaspitanje, vol. 63, br. 2, str. 299-309
Pettit, L., Charles, J., Wilson, A.D., Plumb, M.S., Brockman, A., Williams, J.H.G., Mon-Williams, M. (2008) Constrained action selection in children with developmental coordination disorder. Human Movement Science, 27(2): 286-295
Piek, J.P., Dawson, L., Smith, L.M., Gasson, N. (2008) The role of early fine and gross motor development on later motor and cognitive ability. Human Movement Science, 27(5): 668-681
Savić, Lj. (2002) Neverbalna komunikacija gluvih i njena interpretacija. Beograd: Centralni odbor Saveza gluvih i nagluvih Jugoslavy
Skowronski, W., Horvat, M., Nocera, J., Roswal, G., Croce, R. (2009) Eurofit Special: European Fitness Battery Score Variation Among Individuals with Intellectual Disabilities. Adapted Physical Activity Quarterly, Vol. 26, No. 1, 54-67
Stamatović, M. (2001) Ispitivanje efikasnosti nastave fizičkog vaspitanja u četvrtom razredu osnovne škole u zavisnosti da li se organizuje kao razredna ili predmetna nastava. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, doktorska disertacija
Višnjić, D., Jovanović, A., Miletić, K. (2004) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu
Vuijk, P. J., Hartman, E., Scherder, E., Visscher, C. (2010) Motor performance of children with mild intellectual disability and borderline intellectual functioning. Journal of Intellectual Disability Research, 54(11): 955-965
Vujačić, M., Đević, R. (2013) Inkluzivno obrazovanje - pojmovno određenje, principi i karakteristike. Teme, vol. 37, br. 2, str. 753-768
Westendorp, M., Houwen, S., Hartman, E., Visscher, C. (2011) Are gross motor skills and sports participation related in children with intellectual disabilities?. Research in Developmental Disabilities, 32(3): 1147-1153
Wilson, M.R., Miles, C.A. L., Vine, S.J., Vickers, J.N. (2013) Quiet Eye Distinguishes Children of High and Low Motor Coordination Abilities. Medicine & Science in Sports & Exercise, 45(6): 1144-1151
Yasumitsu, T., Nogawa, H. (2013) Effects of a short-term coordination exercise program during school recess: agility of seven- to eight-year-old elementary school children 1. Perceptual and Motor Skills, 116(2): 598-610
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/nasvas1504753M
objavljen u SCIndeksu: 24.01.2016.