Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 5 od 36  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 50, br. 1, str. 109-126
Društvena uslovljenost razvoja interneta
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Studijska grupa za žurnalistiku

e-adresaljajics@gmail.com
Sažetak
Tehnologija nije samonikli produkt koji nastaje u društvenom vakuumu već ona nastaje u određenoj relaciji sa društvom, pa je tako razvoj elektronskih komunikacionih tehnologija uslovljen društvenim transformacijama koje su otvarale prostor za razvoj ovih tehnologija. Tako internet predstavlja odgovor na određene društvene procese pa u našem fluidnom življenju jedinka postaje centar posredovanog modela društvenosti. Koristeći Habermasovu tipologiju društvene akcije interpersonalne medije klasifikujemo kao informaciono-sarađivačke, socijabilne, ekspresivne i strategijske, a moderno društvo i upotreba interneta uslovljavaju i njihovu transmisionu i prokreativnu ulogu. Istoričari i sociolozi insistiraju na podelama vezanim za strukturu i na onim koje donose promene. Tako se s jedne strane zagovara teza da računari nisu štetni kao što ni pismenost nije štetna, već da postoje posledice za one koji ih koriste. Teorija jezika insistira na tome da tekst ne postoji sam po sebi već ga čitalac oblikuje i interpretira, pa tako ni mediji ne reflektuju stvarnost sa njenim značenjima već aktivno rade na tome da stvarnost dobije značenje. U eri svojevrsne planetarne eksplozije supkultura identitet savremenih internet generacija postaje multikompleksan, višeslojan i transkulturni. Tako i naše poimanje interneta kao dominantnog medija današnjice mora biti kompleksno. Stoga, iako internet omogućava demokratizaciju znanja koje postaje dostupno svima, ne smemo prenebregnuti činjenicu da fundamentalna društvena uloga medija izvire iz njihove manipulativne moći koja počiva na strategijama proizvodnje i kontrole simboličkih potencijala društva.
Reference
*** Digitalna generacija u visokom obrazovanju - buđenje kreativnosti. Available from: https://www.researchgate.net/publication/323254569_Digitalna_generacija_u_visokom_obrazovanju_budenje_kreativnosti [accessed Jan 24 2019]
Aracki, Z. (2017) Homo Mediatus as the Result of Media Industry Transformation. Media dialogues / Medijski dijalozi, 10 (2), 51-62
Bjelica, M., Jevtović, Z. (2006) Istorija novinarstva. Beograd: Megatrend
Brigs, A., Kobli, P. (2005) Uvod u studije medija. Beograd: Klio
Đukić, N. (2012) Social role of the media: Control of social reality. Politeia, vol. 2, br. 4, str. 229-246
Eshet-Alkalai, Y. (2012) Thinking in the Digital Era: A Revised Model for Digital Literacy. Issues in Informing Science and Information Technology, 9: 267-276
European Commission E-Business W@tch. EU economy, Enterprise Publications, July/August
European Commission Digital Agenda for Europe: A Europe 2020 Initiative. u: The Onlife Initiative: Concept Reengineering Exercise: Rethinking Public Spaces in the Digital Transition
Kara-Murza, G.S. (2011) Manipulacija svešću. Beograd: Vesna Info d.o.o
Kastels, M. (2000) Informacijsko doba - ekonomija, društvo i kultura. Zagreb: Golden marketing
Kress, G., van Leeuwen, T. (1996) Reading Images: The Grammar of Visual Design. London-New York: Routledge
Leburić, A., Sladić, M. (2004) Metode istraživanja interneta kao novog medija. Acta Iadertina, 1(1)
Makluan, M. (1971) Poznavanje opštila - čovekovih produžetaka. Beograd: Prosveta
Mansell, R. (2002) Inside the Communication Revolution: New Patterns of Social and Technical Interaction. Oxford University Press
Mayer, R.C., Davis, J.H., Schoorman, D.F. (1995) An Integrative Model of Organizational Trust. Academy of Management Review, 20(3): 709-734
Mckenzie, J. (2013) Daniel Bell's 'Disjunction of the Realms': On the Importance of Unfashionable Sociology. Thesis Eleven, 118(1): 96-104
Mekčejsni, R. (2015) Digitalna isključenost - kako kapitalizam okreće internet protiv demokratije. Beograd: Univerzitet Singidunum-Fakultet za medije i komunikacije
Milutinović, I. (2011) Između utopije i moralne panike - o društvenoj vrednosti Interneta. CM - časopis za upravljanje komuniciranjem, vol. 6, br. 18, str. 29-57
Palfrey, J., Gasser, U. (2008) Born Digital: Understanding the First Generation of Digital Natives. New York: Basic Books
Petrović, D. (2014) Društvena konstrukcija interpersonalnih medija - od telegrafa do interneta. u: Todorović D., Petrović D., Prlja D. [ur.] Internet i društvo, Niš: Filozofski fakultet
Punie, Y., Ala-Mutka, K. (2007) Future Learning Spaces: New ways of learning and new digital skills to learn. Nordic Journal of Digital Literacy, 2(4): 210-225
Schramm, W. (1963) The Science of Human Communication. New York: Basic Books, 6-6
Thurow, L. (1997) Budućnost kapitalizma. Zagreb: MATE
Tofler, A. (2009) Treći talas I i II. Beograd: Jugoslavija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP50-23042
objavljen u SCIndeksu: 02.07.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0