Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
2019, br. 3, str. 107-117
Inspekcijski nadzor kao instrument borbe protiv faktičkog rada u domaćem i međunarodnom pravu
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresasanjalipovcic@gmail.com
Ključne reči: faktički rad; inspekcija rada; standardi Međunarodne organizacije rada; zakonodavstvo Republike Srbije
Sažetak
U radu se analizira pojam faktičkog rada, njegovi pojavni oblici, sa osvrtom na okolnosti koje utiču na njegov nastanak. Takođe, sagledani su standardi, principi i usmerenja Međunarodne organizacije rada kada je u pitanju inspekcijski nadzor, odnosno sagledan je međunarodni okvir sprovođenja inspekcijskog nadzora i reference koje on daje kao osnovu za suzbijanje faktičkog rada. Polazeći od razmatranja aktuelnog stanja u inspekciji rada, te uspostavljenih standarda Međunarodne organizacije rada u pogledu delovanja inspekcije rada, kao i dijapazona raspoloživih zakonskih mogućnosti usmerenih na suzbijanje faktičkog rada, ukazuje se da će predloženi način organizacione, kadrovske i tehničke promene u samom organu doprineti suzbijanju posmatrane društvene pojave.
Reference
*** (1975) Zakon o ratifikaciji Konvencije MOR br. 129 o inspekciji rada u poljoprivredi. Službeni list SFRJ, br. 22
*** (2015-2018) Zakon o inspekcijskom nadzoru. Službeni glasnik RS, br. 36/2015, 44/2018 -dr. zakon i 95/2018
*** (1995) Uredba o ratifikaciji Konvencije MOR br. 81 o inspekciji rada u industriji i trgovini. Službeni list FNRJ -Međunarodni ugovori, br. 5
*** (2010-2014) Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja. Službeni glasnik RS, br. 30/2010, 44/2014-dr. zakon i 116/2014
*** (2005-2018) Zakon o radu. Službeni glasnik RS, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-odluka US, 113/2017 i 95/2018 -autentično tumačenje)
Dubbert, S., Ebert, F.C. (2018) ILO Convention 81. u: Ales E., et al. [ur.] International and European labour law: Article by Article Commentary, Baden-Baden: Nomos, 1073-1093
European Commission (2014) Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on establishing a European Platform to enhance cooperation in the prevention and deterrence of undeclared work. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52014PC0221 (19.10.2017)
ILO (1923) Recommendation concerning the general principles for the organisation of systems of inspection to secure the enforcement of the laws and regulations for the protection of the workers no 20 (29. Oct 1923)
ILO (2006) Recommendation concerning the employment relationship No 198 (15. Jun 2006)
ILO (1919) Recommendation concerning the Establishment of Government Health Services No 5 (29. Nov 1919)
ILO (1947) Recommendation concerning Labour Inspection No 81 (11 Jul 1947)
Ivošević, Z., Ivošević, M. (2015) Komentar Zakona o radu. Beograd: JP Službeni glasnik
Kićanović, О., Pašalić, Z., Nikolić, N., Murić, J., Pavlović, Lj. (2013) Crno na belo-odabrane preporuke. Beograd: Fondacija Centar za demokratiju
Kovačević, Lj. (2013) Pravna subordinacija u radnom odnosu i njene granice. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Centar za izdavaštvo i informisanje
Kovačević, Lj. (2019) Pravni instrumenti za suzbijanje rada 'na crno' u Evropskoj uniji -sadržina i (ne)delotvornost. u: Ignjatović Đ. [ur.] Kaznena reakcija u Srbiji, IX deo, Beograd: Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, 258-293
Kovačević, L. (2015) Personalno područje primene radnog zakonodavstva - (ne)pouzdanost kriterijumâ za kvalifikaciju subjekata radnopravne zaštite. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 152, str. 505-519
Kovačević, L., Novaković, U. (2017) Saglasnost zakonskog zastupnika za zasnivanje radnog odnosa sa maloletnikom. Pravo i privreda, vol. 55, br. 4-6, str. 662-690
Lubarda, B. (2012) Radno pravo - rasprava o dostojanstvu na radu i socijalnom dijalogu. Beograd: Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu - Centar za izdavaštvo i informisanje
Međunarodna organizacija rada (2010) Izgradnja modernih i delotvornih sistema inspekcije rada. Sarajevo
Ministarstvo za rad zapošljavanje boračka  i socijalna pitanja (2016) Izveštaj o radu Inspektorata za rad za 2015. godinu. http://minrzs.webportal.rs/?view=lat&action=news&id=5424&category=aktuelno, (17.7.2017)
Peruničić, P. (2011) Inspekcijski nadzor u primeni propisa o radu. u: Ivošević Z. [ur.] Zaštita prava u oblasti rada, Beograd: Glosarijum, 160-195
Radovanović, D. (2013) Inspekcijski nadzor nad primenom propisa u oblasti rada. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 65, str. 471-486
Richthofen, W.V. (2002) Labour inspection: A guide to the professional. Geneva: International Labour Inspection
Ristanović, R. (2009) Inspekcijski nadzor u oblasti rada. Izbor sudske prakse, 17(5), pp. 9-12
Stojšić, Lj. (2013) Inspekcijski nadzor u oblasti rada. Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Doktorska disertacija
Šunderić, B. (2001) Pravo Međunarodne organizacije rada. Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Veselinović, S. (2018) Usklađenost domaćeg zakonodavstva i prakse sa međunarodnim standardima o inspekciji rada. Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Master rad
Vujović, М., Savić, M., Petrovar, K. (2014) Srbija bez rada 'na crno' - unapređivanje inspekcije rada u suzbijanju neformalne zaposlenosti. Beograd: Fondacija Centar za demokratiju
Williams, C.C. (2007) Tackling undeclared work in Europe: Lessons from a study of Ukraine. European Journal of Industrial Relations, 13(2), 219-236
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/spz63-22550
objavljen u SCIndeksu: 30.11.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka